Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 330 Kalevankulman alueen katusuunnitelmat, Kissanmaa ja Kaleva 

TRE:2246/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Kielo Mikko, Vanhempi erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jäähallinkaaren katusuunnitelma nro 1/20780, Jäähallinraitin katusuunnitelma nro 1/20781, Kämärinreitin katusuunnitelma nro 1/20782, Pelikadun katusuunnitelma nro 1/20783, Ala-mummon katusuunnitelma nro 1/20784, Ylämummon katusuunnitelma nro 1/20785 ja Tiilikentänpolun katusuunnitelma nro 1/20786, Kissanmaan ja Kalevan kaupunginosissa.

Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän väliselle alueelle Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Sammonkadun toimipisteen itäpuolelle sijoittuvalle uuden Kalevankulman alueelle on laadittu asemakaavamuutos, jossa on osoitettu alueita mm. asuinrakentamista ja yksityisten palvelujen rakentamista sekä yleisten alueiden rakentamista varten. Uudisrakennusalue toteutetaan vaiheittain ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle.

Kaava-alueen kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelma mukaan Jäähallinkaari on Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän välille rakennettava noin 400 metrin pituinen uudisaluetta halkova kokoojakatu. Katu ylittää uudella sillalla Tampere Areenan ja Hakametsän jäähallin välisen nykyisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden. Sekä Sammonkadun että Hervannan valtaväylän liittymät ovat suunnitelmassa liikennevalo-ohjattuja.

Jäähallinraitti on osin aukiomainen jalkakäytävä- ja pyörätieväylä Sammonkadulta Hervannan valtaväylän alikulkukäytävälle. Alikulkukäytävästä pohjoiseen päin käytetään väylästä nimeä Kämärinreitti. Väylä on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys vaihtelee, mutta on vähintään jalkakäytävän osalta 2,50 metrin ja pyörätien osalta 3,00 metrin levyinen. Jäähallinraitin ja Kämärinreitin liittymä on suunniteltu pyörätien osalta kiertoliittymänä. Alueella vallitsevien korkeusvaihteluiden vuoksi väylän reunoille on suunniteltu betonirakenteisia tukimuureja. Tukimuureissa tullaan esittämään katutaidetta, jonka aihe ja toteutustapa ratkaistaan myöhemmin. Lisäksi tukimuurien rakenteissa varaudutaan erikoisvalaistukseen.

Pelikatu on uusi katuyhteys Hervannan valtaväylän ja Kissanmaankadun välillä. Kadun liittymä Hervannan valtaväylällä on kohdakkain Jäähallinkaaren liittymän kanssa ja siten myös liikennevalo-ohjattu. Pelikadulle on suunniteltu paikallisliikenteen linja-autopysäkit, joille on Kissanmaankadulta jalkakäytäväyhteydet.

Ylämummo ja Alamummo ovat lyhyitä tonttikatuja, jotka johtavat asuinkorttelien pysäköintihalleihin.

Tiilikentänpolku on asemakaavan mukainen jalankulku-, pyörätie- sekä huoltotieyhteys Sammonkadulta pohjoiseen. Kadun pituus on noin 55 metriä. Tiilikentänpolku jatkuu kadun päästä puistokäytävänä Kanteleenpuistoon sekä Pellervonpuistoon ja yhdistyy pohjoispäässä Kämärinreittiin.

Katusuunnitelmassa on esitetty meluvalleja sekä Jäähallinkaaren että Kämärinreitin itäpuolelle suojamaan Hervannan valtaväylän aiheuttamalta liikennemelulta. Meluvallien laen korkeus yltää noin 5.0 metriä Hervannan valtaväylän ajorataa korkeammalle.

Uudisrakennusalueella poistetaan nykyistä puustoa ja korvaavia uusia katupuita sekä pensaita istutetaan tilalle.

Kaikkien ajoratojen päällystemateriaalina käytetään asfalttia. Jäähallinraitin ja Kämärinreitin päällystemateriaali on pyörätien osalta asfaltti ja jalkakäytävän sekä aukioiden osalta betonikiveys.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet johdetaan hulevesiviemäreissä pois alueelta.

Alueen katujen sekä kevyen liikenteen kulkuyhteyksien rakentaminen vaiheistuu useammalle vuodelle ja ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen pyritään aloittamaan jo alkuvuodesta 2020. Tavoitteena on, että osa kaduista avattaisiin yleiselle liikenteelle vuoden 2020 aikana.

Kohteiden katutöiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä noin 3.853.000 euroa (225 €/m²).

  • Jäähallinkaari 910.000 euroa (154 €/m²), sis. meluvallin, liikennevaloliittymät
  • Jäähallinraitti 1.360.000 euroa (655 e/m²), sis. siltarakenteet (420.000 euroa), tukimuurit, erikoisvalaistuksen ja katutaiteen
  • Kämärinreitti 990.000 euroa (320 €/m²), sis. tukimuurit, meluvallin
  • Pelikatu 245.000 euroa (115 €/m²), sis. liikennevaloliittymän
  • Tiilikentänpolku 26.000 euroa (87 €/m²)
  • Alamummo 22.000 euroa (105 €/m²)
  • Ylämummo 20.000 euroa (115 €/m²)
  • Hervannan valtaväylän liittymäalue 280.000 euroa (87 €/m²)

 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 14.10.-28.10.2019. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty kaksi muistutusta.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutuksessa on esitetty mm. Kämärinreitin pituustasauksen parantamista varsinkin pohjoisosalla. Reitin korkeinta kohtaa on esitetty madallettavan, mikä edellyttäisi viereisen meluvallin toteuttamista matalampana tai luiskien osalta jyrkempänä käyttäen esimerkiksi tukimuuriratkaisuja.

Lisäksi muistutuksessa arvioidaan, että käyttäjät eivät todennäköisesti koe alikulun aluetta erityisen toimivana, koska maastonmuodosta johtuen vauhdit ovat väistämättä korkeita pyörätien risteysalueelle tultaessa. Ratkaisuksi esitetään pyörätien leventämistä risteysalueen kohdalla. Mielipiteessä muistutetaan, että reittihierarkian mukaan Kangasalan seudullinen pääreitti tulisi mennä suoraan ja Kämärinreitin sivureitin liittyä siihen.

Pelikadun ja Kissanmaankadun järjestelyiden osalta muistutuksessa kritisoidaan kiertoa jäähallin parkkipaikan kohdalla Hervannan valtaväylän alikululta tultaessa. Nykyinen puistokäytävä Pelikadun poikki tulisi pitää käytössä toistaiseksi. Lisäksi mielipiteessä kysytään Kissanmaankadun pyöräilyjärjestelyiden tulevaisuuden ratkaisusta. Jos myöhemmin on tarkoitus toteuttaa eroteltu jk/pp-väylä, tulisi saneerattava osuus rakentaa riittävän leveäksi.

Vastine

Tampereen polkupyöräilijät ry:n esittämien muutosehdotuksien mukaisesti suunnitelmia on muutettu siten, että Kämärinreitin pituuskaltevuutta on loivennettu Tiilikentänpolusta pohjoiseen. Tasauksen mittava laskeminen ei ole kuitenkaan teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Rajoittavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamerkinnän mukaisesti säilytettävä puusto ja väylää lähimpänä sijaitsevat kiinteistörajat. Kämärinreitin laskeminen on edellyttänyt myös jalkakäytävän kaventamista 3,00 metristä 2,50 metriin, jotta väylän ulkoluiska ei karkaa lähimmän kiinteistön tontille.

Pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi Jäähallinraitin alikulkukäytävän kohdalle pyöräteiden liittymäalueelle on suunniteltu pyörätien kiertoliittymä, jonka arvioidaan selkeyttävän reittihierarkiaa sekä osaltaan rauhoittavan liittymäalueen ajonopeuksia. Sekä jalankulkijoiden että polkupyöräilijöiden liikenneturvallisuus on tällä ratkaisulla parempi verrattuna katusuunnitelmaehdotuksen esitettyyn ratkaisuun.

Pelikadun poikki kulkevan nykyisen puistokäytävän sulkeminen on väistämätöntä. Puistokäytävä ylittäisi Pelikadun vaikeassa paikassa, eikä suojatietä tule sijoittaa puistokäytävän kohdalle liikenneturvallisuussyistä. Pelikatu rakennetaan nykyiseen maanpintaan nähden penkereelle, mikä puoltaa nykyisen puistokäytäväyhteyden poistamista.

Pelikadun ja Kissanmaankadun liittymäaluetta on muutettu leventämällä Kissanmaankadun suuntaista yhdistettyä kevyen liikenteen väylää 4,50 metrin levyiseksi, mikä mahdollistaa jalankulun ja pyöräliikenteen erottelemisen myöhemmin.

Muistutus

Muistutuksessa on esitetty Alamummo ja Ylämummo -katujen uudelleen nimeämistä.

Vastine

Katujen nimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä ja katujen uudelleen nimeäminen katusuunnitteluvaiheessa ei ole mahdollista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Jäähallinkaaren katusuunnitelma nro 1/20780, Jäähallinraitin katusuunnitelma nro 1/20781, Kämärinreitin katusuunnitelma nro 1/20782, Pelikadun katusuunnitelma nro 1/20783, Alamummon katusuunnitelma nro 1/20784, Ylämummon katusuunnitelma nro 1/20785 ja Tiilikentänpolun katusuunnitelma nro 1/20786, hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Kämärinreitin pituuskaltevuutta on loivennettu Tiilikentänpolusta pohjoiseen ja jalkakäytävää on kavennettu 3,00 metristä 2,50 metriin. Pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi Jäähallinraitin alikulkukäytävän kohdalle pyöräteiden liittymäalueelle on suunniteltu pyörätien kiertoliittymä. Lisäksi Pelikadun ja Kissanmaankadun liittymäaluetta on muutettu leventämällä Kissanmaankadun suuntaista yhdistettyä kevyen liikenteen väylää, mikä mahdollistaa jalankulun ja pyöräliikenteen erottelemisen myöhemmin.

Jäähallinkaaren kunnossapitoluokaksi määrätään 2 ja Alamummon, Ylämummon sekä Pelikadun 3, Jäähallinraitin A+, Kämärinreitin A ja Tiilikentänpolun B1.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Mikko Kielo, Petri Leppänen, Juha Antila

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.