Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

§ 331 Katusuunnitelma Jenseninkadun jatkeelle, kaava-alue 8550, Olkahinen 

TRE:6169/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Petri Rantanen, puh. 040 764 2883, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Olkahisten kaupunginosassa sijaitsevan uuden asemakaavan 8550 myötä nykyistä Jenseninkatua jatketaan Vastarannanniemen alueelle.

Katusuunnitelman mukaisen uuden rakennettavan Jenseninkadun jatkeen pituus on noin 220 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,0 metriä ja kadun länsipäässä olevan kääntöpaikan kohdalla 10,0 metriä. Kadun pintavedet johdetaan avo-ojien ja hulevesikaivojen kautta hulevesien imeytys- ja laskeutusaltaisiin, joista ne puretaan maastoon.

Jenseninkadun jatkon rakentaminen kaava-alueelle 8550 sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan. Katusuunnitelman kustannusarvio on noin 183.000 euroa (142 euroa/m2).

Katusuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.10-28.10.2019. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kaksi muistutusta.

Muistutus:

As Oy Tampereen Olkahisten Rantapaikka esittää muistutuksessaan, että kadun reuna-alueella sijaitseva kalliomuodostelma ja sen päällä kasvava lintujen pesäpuuna toimiva vanha honka säilytettäisiin. Lisäksi muistutuksessa edellytetään järjestettävän asunnoille työn ajaksi esteetön kulku sekä häiriötön sähkön ja veden saanti.

Vastine:

Katusuunnitelma sijaitsee hyväksytyn asemakaavan mukaisella katualueella ja puustoa joudutaan poistamaan rakennustöiden johdosta rakennettavan kadun kohdalta. Kadun reuna-alueella sijaitseva nykyinen puusto pyritään säilyttämään nykyisellään niin suurelta osin, kuin se on kadun ja kunnallistekniikan rakentamisen johdosta mahdollista.

Rakennustöiden ajan tulee mahdollistaa tonteille ajaminen sekä huolto- ja pelastusajo. Mahdollisista työnaikaisista sähkön ja vesihuollon toimituksen keskeytyksistä ja niiden tiedottamisesta vastaavat Tampereen Sähkölaitos Oy ja Tampereen Vesi yleisten toimitusehtojen mukaan.

Muistutus:

As Oy Olkahistenpuisto esittää muistutuksessaan mm. Jenseninkadun pohjoispuolella kevyen liikenteen väylien ja kadun rajaamassa kolmiossa sijaitsevan suojapuuston säilyttämistä.

Muistutuksessa esitetään myös taloyhtiölle osoitettujen venepaikkojen säilyttämistä nykyisellä paikallaan kadun vieressä rantavyöhykkeellä. Lisäksi muistutuksessa esitetään kadun varteen esitetyn pysäköintipaikan lisäkilven tekstin muuttamista havainnollisempaan muotoon. 

Vastine:

Jenseninkadun pohjoispuolella kevyen liikenteen väylien ja kadun rajaamassa kolmiossa oleva suojapuusto pyritään säilyttämään nykyisellään. Mikäli kadunrakennustöiden vuoksi joudutaan puustoa kuitenkin poistamaan, istutetaan poistettavien puiden tilalle uutta puustoa.

Nykyiset venepaikat on poistettu käytöstä väliaikaisesti kadunrakennustöiden ajaksi. Tampereen kaupungin satamatoimisto merkitsee venepaikat uudelleen rakennustöiden valmistuttua.

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että pysäköintipaikka-liikennemerkin lisäkilven teksti on muutettu muistutuksessa esitetyn mukaiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Katusuunnitelma numero 1/20777, Jenseninkatu, kadun jatke kaava-alueelle 8550, hyväksytään kustannusarvioineen siten muutettuna, että pysäköintipaikan lisäkilven tekstiä muutetaan muistuttajan esityksen mukaiseksi.

Jenseninkadun jatkeen kunnossapitoluokaksi määrätään 3.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Kielo, Petri Leppänen, Petri Rantanen, Juha Antila, muistuttajat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.