Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

§ 336 Kehittämispäällikön viran lakkauttaminen kaupunkiympäristön palvelualueen paikkatietoyksikössä 

TRE:7066/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Niemelä Ritva, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Ritva Niemelä, puh. 050 330 9292, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toiminnan uudelleen organisoinnin myötä kaupunkiympäristön palvelualueen paikkatietoyksikön kehittämispäällikön virka (vakanssinumero 16000514) on jäänyt avoimeksi ja se voidaan lakkauttaa.

1.1.2019 voimaan tulleen hallintosäännön 43 §:n mukaan lauta- ja johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kehittämispäällikön virka (vakanssinumero 16000514) lakkautetaan 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Anna Mustajoki, Ritva Niemelä, Terhi Rannikko, Pirkko Koskinen, Tarja Jalo, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.