Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 335 Sovintosopimus koskien sulamisvesistä aiheutunutta vahinkoa 

TRE:3716/03.07.01/2018

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö
  • Pråhl Kim, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistön omistajat ovat vaatineet Tampereen kaupunkia korvaamaan heidän kiinteistölleen keväällä 2018 sulamisvesistä aiheutuneen vahingon. Kaupungille on toimitettu asiaa koskien 28.5.2019 vahingonkorvausvaatimus, suuruudeltaan yhteensä 86.237,24 euroa.

Kiinteistön omistajat ovat lähestyneet asiassa Tampereen kaupunkia toukokuussa 2018. Osapuolet ovat yhteistyössä selvittäneet asiaa. Selvittelyn tuloksena havaittiin, että alueella on tarpeen tehdä muutoksia hulevesien hallinnan parantamiseksi. Kaupunki toteutti alueella muun muassa ojitus- ja muita kuivatusjärjestelyjä sekä katuun rakenteellisia muutoksia. Kiinteistön omistaja on puolestaan toteuttanut muutoksia kiinteistönsä järjestelyihin ja vastannut sulamisvesistä kiinteistölle aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta.

Osapuolet ovat neuvotelleet vahingon korvaamisesta. Tampereen kaupungin lakiasiat-yksikkö on yhdessä kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijoiden kanssa selvittänyt kiinteistöjen omistajien vaatimusten oikeudellisia perusteita. Asiassa päädyttiin asian riitaisuus, rahallinen intressi sekä kokonaisuus huomioiden sovintoratkaisun löytämiseen osapuolten kesken. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että riita ratkaistaan asian pitkittymisen ja kulujen kasvamisen välttämiseksi sovintosopimuksin. Sovintosopimuksen mukaan Tampereen kaupunki suorittaa kiinteistön omistajille korvauksena yhteensä 60.000,00 euroa.

Sovintosopimuksella ei oteta kantaa kummankaan sopijapuolen vaatimusten oikeellisuuteen eikä sopimuksenmukaisen suorituksen jälkeen kummallakaan osapuolella ole toisiaan kohtaan muita vaatimuksia asiaan liittyen. Kumpikin sopijapuoli vastaa asiassa omista asianajo- ja mahdollisista muista kuluistaan.

Yhdyskuntalautakunnalla on toimivalta päättää oman tehtäväalueensa osalta alle 500.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä. Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttamisjohtaja on osallistunut tapauksen käsittelyyn. Hänet on tarkoituksenmukaista valtuuttaa allekirjoittamaan asiassa neuvoteltu sovintosopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja kiinteistön omistajien välinen sovintosopimus hyväksytään ja rakennuttamisjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

kiinteistön omistajat, asiamies, Kim Pråhl, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Tarja Onjukka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.