Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 145 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 20, asemakaava nro 8695

TRE:6117/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 19.4.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8695. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8695
Dno: TRE: 6117/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemkaavamuutoksella jaetaan 1325 m2:n suuruinen tontti 4899–12. Muodostuvat tontit osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AO).

Jaettava tontti Pinta-ala m2 Rakennusoikeus Tonttitehokkuus e
4899-12 1325 250 0,19
Muodostuvat uudet tontit      
4899-16 588 150 0,26
4899-17 737 120+v30 0,20

Tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 300 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 50 k-m2.

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Huikkaan kaupunginosassa noin 5 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Ali-Huikkaantie 20. Tien varrella on rivissä neljä samansuuruista pientalotonttia, jotka ovat rakentuneet 50-luvulla kuten myös pohjoispuolen tontti, joka jaettiin vuonna 2017.

Lähiympäristön rakennuskanta on kirjavahkoa pientalovaltaista aluetta, josta löytyy myös rivitaloja. Tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,19–0,6.

Tontin 4899–12 pinta-ala on 1325 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 250 k-m2. Tehokkuusluku e=0,19. Tontilla sijaitsee vuonna 1952 valmistunut, puolitoistakerroksinen asuinrakennus. Sitä on laajennettu vuonna 1982. Laajennusosa puretaan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Rakennuksen toteutunut kerrosala on noin 92 m2 (Facta). Julkisivu on rapattu vaaleaksi. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 19.4. - 10.5.2018. Aineistosta saatiin neljä kommenttia ja yksi mielipide. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.
Viheralueet ja hulevedet-yksiköstä suositellaan hule-42(1)-määräystä, joka on merkitty asemakaavakarttaan. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua, koska asemakaava ei kuulu MRL 18.2 § mukaisen valvontatehtävän piiriin. Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.

Mielipiteessä esitettiin toivomuksena, että tontille 4899–17 merkitään maksimikorkeus talon harjalle, jotta hyvin korkean 2-kerroksisen talon rakentaminen ei olisi mahdollista, koska se tulee varjostamaan pohjois- ja itäpuolen tontteja.
  
Kaavoittajan vastine

Pohjoispuolen tontilla kerroslukumerkintä on II, kun taas tontilla 4899–17 merkintä on IIy75 %, mikä tarkoittaa, että rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa käyttää enintään 75 % alemman kerroksen pinta-alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Ullakkoa ei saa rakentaa. Kaavamääräyksellä ohjataan rakennuksen korkeutta.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 19.4.2018 päivätty asemakaavaehdotus nro 8695 nähtäville asetettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 19.4.2018 päivätyn asemakaavaehdotuksen nro 8695. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 31.5.-14.6.2018 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään 19.4.2018 päivätty asemakaavaehdotus nro 8695.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Terhi Peltoniemi/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat