Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 153 Kadunpitopäätös Vuolteentorista

TRE:1690/10.03.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski, puh. 040 801 6376, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomana kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 547/2005 tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu ja kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 547/2005. Tontinomistajan velvollisuutena on:

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä
  • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja tai sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä
  • pitää kunnossa tontille johtava kulkutie
  • pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka
  • katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisen, muun puhtaanapidon ja kasvillisuuden siistinä pitämisen
  • ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Kadunpitopäätös tehdään Vuolteentorista. Vuolteentorin osalta on katsottava kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja sen tyydyttävän asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeen, joten sen osalta tulee tehdä kadunpitopäätös. Päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä Vuolteentorin varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilla tai haltijoille siten kuin kuntalain 95 §:ssä säädetään.

Vuolteentorista on laadittu erillinen vastuujakokartta, jossa esitetään kaupungin ja kiinteistöjen kunnossapitovastuut. Terassialueiden käytöstä sekä niiden hoitovastuista sovitaan erillisillä sopimuksilla. Vuolteentorin läpi kulkee talvihoidettava 4 metrin levyinen kulkuväylä. Suunnitelma nro: 1/16635/7.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luovutetun torialueen varrella sijaitsevien kiinteistöjen haltijat, Nurminen Mikko, Tietäväinen Milko, Kantola Petri, Tevaniemi Raija, Myllynen Kimmo, Kylmäkoski Teemu, Kujala Petri, Antila Juha, Puntola Sanna-Leena/infra, Lahtinen Reijo/infra, Pitkänen Kari/infra, Holmala-Kylmäkoski Titta/infra, Kannisto Kari, Franssila Satu, Lindberg Kristiina, Vandell Ari, Onjukka Tarja, Huhtaniemi Heidi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat