Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 147 Poikkeamishakemus tilalle Joensuu 837-509-9-1, Peurannanranta 59, käyttötarkoituksen muutos

TRE:3655/10.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi 2000 m2 suuruiselle tilalla Joensuu 837-509-9-1. Toimenpide on poikkeaminen rantayleiskaavasta ja rakennusjärjestyksestä, lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos asuinrakennuspaikaksi.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamista voimassa olevasta rantayleiskaavasta.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 2000 m2 ja se on rekisteröity 9.9.1970. Hakijat ovat 16.10.2017 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia. Rakennuspaikan koko vaatii poikkeamista Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan 5000 m² vähimmäiskokovaatimuksesta. Jos rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa asemakaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m2.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Tampereen kaupunki omistaa tiloja haetun kiinteistön naapurissa. Kiinteistötoimi ei puolla hakemusta, koska yleiskaavassa kiinteistö on osoitettu omarantaiseksi loma-asuntopaikaksi. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

YLEISKAAVOITUS

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle sekä kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle (kk6). Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä Sorilassa (koulu) tai noin 6 km etäisyydellä Nurmissa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi muutaman kerran päivässä Pulesjärventien kautta Sorilaan ja edelleen Tampereen keskustaan.

Hakija on toimittanut Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksikön todistuksen kiinteistöllä aiemmin asuneista henkilöistä. Tilalla on asuttu pysyvästi vuosina 2011–2017, ja hakijan mukaan edelleen nykyisten omistajien toimesta. Maistraatti ei enää 23.9.2014 käyttöön otetun valtakunnallisesti yhtenäisen menettelytavan mukaisesti kirjaa hakijan ilmoituksen pohjalta vapaa-ajanasuntoa vakinaiseksi asuinpaikaksi.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutoksiin sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Rekolan emätilasta 9.9.1970 lohkotulle Joensuun tilalle on rakennettu alun perin loma-asunto 1970-luvun alussa. Rakennus purettiin, kun uusi rakennuslupa haettiin 88 m2 suuruiselle lomarakennukselle vuonna 2000 (rakennuslupa 00-0155-R). Tästä on myös maininta lupapäätöksessä. Kiinteistöä ei siis ole alun perin asumiskäyttöön rakennettu, eikä ko. tila ole historiansa aikana ollut vakituisen asumisen käytössä.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.3.–31.5.2018 välisen ajan. Kaavassa tullaan tutkimaan myös periaatteet lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksiin koko Pohjois-Tampereen alueella.

Ottaen huomioon vireillä olevan yleiskaavatyön ja siinä ratkaistavat käyttötarkoitusmuutosperiaatteet sekä alun perin lomakäyttöön rakennetun rakennuspaikan voidaan katsoa, että tällä hetkellä haettu käyttötarkoituksen muutos aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta vakituiseksi asunnoksi ei ole siten hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi 2000 m2 suuruiselle tilalla Joensuu 837-509-9-1 hylätään. Poikkeamista rantayleiskaavasta ja rakennusjärjestyksen määräyksestä ei siten myönnetä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Joni Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.48.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat