Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 264 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Linnainmaa, Alanikkilänkatu 28, asemakaava nro 8696

TRE:5972/10.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna Hakula, puh. 044 486 3494, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 9.8.2018 päivätyn ja 19.11.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8696. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8696

Dno: TRE: 5972/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Anna Hakula.

Asemakaavamuutoksella jaetaan 2271 m2:n suuruinen alue, joka käsittää maarekisterikiinteistön 1:54 ja osan maarekisterikiinteistöä 1:93. Muodostuvat tontit osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AO).

Tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 320 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 260 k-m2.

Asemakaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee itä-Tampereella noin 7 km päässä keskustasta, Linnainmaan kaupunginosassa, osoitteessa Alanikkilänkatu 28.  Maarekisterikiinteistöllä 1:54 sijaitsee vuonna 1949 valmistunut kolmen asunnon asuinrakennus, jonka kerrosala on noin 220 m2. Lisäksi alueella sijaitsee kolme talousrakennusta. Maarekisterikiinteistön 1:93 osa on vanhaa tiepohjaa. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pääosin pien- ja rivitaloista. Suunnittelualueella on voimassa 14.11.1956 vahvistettu ensimmäinen asemakaava nro 675.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on jakaa maakiinteistörekisteri 1:54 kahdeksi tontiksi, mahdollistaa nykyisen rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella kuitenkin tukien sen säilymismahdollisuutta, lisätä rakennusoikeutta ja mahdollistaa maavaihtokauppa kaupungin ja maarekisterikiinteistö 1:54 omistajan välillä.

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sen suhde lähiympäristöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 9.8.–30.8.2018. Asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin kuusi viranomaisten lausuntoa ja kolme mielipidettä.
1. Hulevesisuunnittelu: Kaavaluonnoksessa esitetty asemakaavamääräys on huleveden osalta OK.
2. Pirkanmaan maakuntamuseo: Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavan luonnoksessa esitetty ratkaisu on kulttuuriympäristön arvojen osalta mahdollinen. Arkeologisen kulttuuriperinnön arvojen osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakuntamuseon lausuntoa.
3. Tukes: Tukesilla ei ole huomauttamista esitetyistä kaavamuutoksista.
4. Pirkanmaan ELY-keskus: Asemakaava ei kuulu ELY-keskuksen MRL 18.2 § mukaisen valvontatehtävän piiriin. ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavahankkeesta.
5. Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelulla ei ole kommentoitavaa asemakaavoitukseen liittyvään aineistoon
6. Tampereen Sähköverkko Oy: Tiedoksi, että tulevan tontin 25 sähkön liittymisjohto jää tontin 26 puolelle ajoyhteysrasitteen alueelle. Asia ei edellytä toimenpiteitä.
1. Mielipide: Suunnitteilla oleville molemmille tonteille tulisi rakentaa yksi yhden perheen omakotitalo, jolloin viihtyisä omakotialue säilyisi sen alkuperäisessä muodossa. Pienkerrostalojen pelätään vievän lähitonteilta kotirauhan.
2. Mielipide: Alue on rauhallinen asuinympäristö, jonne ei sovi pienkerrostalo tai paritalo. Toivon, että talojen ikkunat suurimmaksi osaksi sijoittuisivat Leinolankadulta poispäin. Liikenteen raju muuttuminen aiheuttaa haittaa. Suunnittelualue sijaitsee kalliolla ja mahdollisen louhinnan aiheuttamat mahdolliset vauriot tulee louhijan korvata. Tontille sopii kaksi 1,5 kerroksista omakotitaloa, kunhan ne eivät nouse kovin korkealle.
3. Mielipide: Kallion louhinta, isojen puiden kaataminen ym. tulevat aiheuttamaan asumishaittaa meille melun, pölyn, tärinän ym. vuoksi. Kahden omakotitalon rakentaminen toisi meille vähiten haittaa, koska kallion louhiminen ym. olisi vähäisempää.

Saatujen palautteiden ja käytyjen keskustelujen perusteella päätettiin tarkistaa pääkäyttötarkoitusta ja rakennusaloja. Luonnoksessa esitetty pääkäyttötarkoitus oli A-27: Asuinrakennusten korttelialue erillisiä enintään kolmiasuntoisia asuinrakennuksia varten. Kunkin rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa saa olla enintään kaksi asuntoa. Se muutetaan ehdotuksessa määräykseksi AO eli Erillispientalojen korttelialue. Lisäksi auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusalaa rajattiin uudelleen niin, että molemmille rakennuksille on mahdollista rakentaa kahden auton autotalli.

Kiinteistötoimella ei huomauttamista. Vaihtokirja alueista tehdään kaavan vahvistuttua.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8696 (päivätty 9.8.2018, tarkistettu 19.11.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat