Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Asemakaavahankkeen keskeyttäminen ja lopettaminen, Lentävänniemi 607 1:31, Lentävänniemenkatu 13

TRE:7614/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, 040 801 6952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoite on ristiriidassa kantakaupungin yleiskaavan 2040 kanssa, jossa alue on osoitettu keskuspuistoverkostoksi, jolle ei ole osoitettu uudisrakentamista. Hakemuksen tarkoittamalla alueella on myös mahdollinen liito-oravien kulkuyhteys ja arvokas lepakoiden elinpiiri. Asemakaavamuutosta ei tule laatia. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkayksikkö on käynnistänyt alueen lunastamisen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavahanke Lentävänniemi 607 1:31, Lentävänniemenkatu 13, keskeytään ja lopetetaan.

Mikäli asemakaavahankkeessa on muodostunut kuluja, on asemakaavoituksella mahdollisuus laskuttaa kertyneet kulut kaavahakemuksen tekijältä hakemuksen yhteystiedoissa olevin tiedoin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho teki seuraavan hylkäysesityksen: "Kaavahankkeen keskeyttäminen ja lopettaminen hylätään toistaiseksi. Aluetta koskevasta poikkeamislupapäätöksestä on valitus vireillä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Kun poikkeamislupapäätös saa lopullisen lainvoiman, voidaan asiaan palata, jos on syytä.

Matti Höyssä esitti asian jättämistä pöydälle. Ilpo Sirniö kannatti Höyssän esitystä.

Koska Ahon hylkäysesitys ei saanut kannatusta, se raukesi.

Puheenjohtaja tiedusteli Höyssän pöydällejättöesityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat