Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 269 Asemakaavahankkeiden keskeyttäminen ja lopettaminen

TRE:7576/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, 040 8016952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavahankkeet, jotka eivät etene suunnitellulla tavalla tai pysähtyvät kokonaan, kiinnittävät tarpeettomasti asemakaavoituksen resursseja, kun niitä ohjelmoidaan. Tämän johdosta on perusteltua keskeyttää ja lopettaa eräiden asemakaavahankkeiden laatiminen ja poistaa ne vireillä olevista asemakaavoista myös Tampereen Karttapalvelusta. Kaavan hakijoilta on pyydetty yhteydenottoa tai lisätietoja ja keskeyttämisestä on viime vaiheessa lähetetty hakijoille asiasta kertova kirje perusteluin.

Keskeytyksen syynä voi olla hakijan tai hankkeen oleellisesti muuttuneet tarpeet tai tilanne, hankkeeseen liittyneiden viitesuunnitelmien tai selvitysten vanheneminen tai sellaiset hakemuksen tavoitteet, jotka ovat ristiriidassa maankäyttöön liittyvien arvioitujen ympäristövaikutusten, yleis- tai maakuntakaavan, Tampereen kaupungin maapolitiikan tai strategian kanssa.

Eräät asemakaavahankkeet käyvät tarpeettomiksi, kun suunnittelualue tai -kohde on liitetty toiseen asemakaavahankkeeseen ja alkuperäinen kaavahakemus on käynyt siten tarpeettomaksi.

Asemakaavahankkeen voi normaalilla tavalla käynnistää uutena hankkeena kaavahakemuksen perusteella.

Asemakaavahankkeiden keskeyttämisestä ja lopettamisesta päättää yhdyskuntalautakunta. Mikäli asemakaavahankkeessa on muodostunut kuluja, on asemakaavoituksella mahdollisuus laskuttaa kertyneet kulut kaavahakemuksen tekijältä hakemuksen yhteystiedoissa olevin tiedoin.

Seuraavat asemakaavakaavahankkeet ehdotetaan keskeytettäväksi ja lopetettavaksi:

1. Tre:1145/2017, Rantaperkiö, Härmälänkatu 16, korttelin 897 laajentaminen puistoalueelle; uusi kerrostalotontti.

2. 8174, Kaukajärvi, Juvankadun eteläpuolen asuntoalue.

3. 8178,  Kaukajärvi, Haiharankatu 13, korttelin täydennysrakentaminen.

4. 8264, Lakalaiva, Lempäälänk.11, T-tontille toimitilaa.

5. 8387, Rantaperkiö-780-3, -11, -12, -13, Lentokentänkatu 3, 7 ja 9 a sekä Sarankulmankatu 8, Lentokentänkadun ja Sarankulmankadun välisen teollisuus- ja yritysalueen muuttaminen asuinkäyttöön.

6. 8110, Hermian teknologiakeskuksen täydennysrakentaminen, rakennusoikeuden lisääminen Hervannan kaupunginosassa Hermiankadun varrella Hermia 2:n tontilla. Kortteli ja tontti 7001-13.

7. 8522, Tasanne-6631-2, Hermanninkatu 3, pientalotontin rakennusoikeuden lisääminen.

8. 7950, Ojalankylä, Ojalankylän rakennetun alueen asemakaava ja vesihuollon järjestäminen.

9. 7866, Ojala, Kumpulan pohjoispuolinen asuntoalue, Ojalankylän I kaava-alue.

10. 7892, Ristinarkku 4944-8, Kässälänkatu 12. Teollisuustontin rakennusalan muutos ja rakennusoikeuden lisääminen.

11. 7953, Uusikylä-4803- 5 ja 6, Kontionkatu 9 ja 7, pientalotonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

12. 7980, Pientaloalue, Olkahinen rno 8:1, Aitovuorentie 11.

13. 8410, Olkahinen, Olkahistenlahden eteläranta.

14. 8495, IX (Tampella) -956-1, Kelloportinkatu 1, Työnpuisto ja Vapriikinraitti, käyttötarkoituksen ja suojelumääräyksen tarkistaminen.

15. 8267, Lielahti-2500-16, teollisuus- ja varastorakennusten tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike- ja varastotilojen tontiksi.

16. 8353, Lielahti-2500-11, Sellukatu 20, teollisuus- ja varastorakennusten tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike- ja varastotilojen tontiksi.

17. 8164, I -Kaupunginosa (Finlayson) , 460-1, rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisääminen.

18. 8293, XII-187-35, 37 (Kyttälä), Hämeenkatu 1, Rautatienkatu 16-18, rakennusten korottaminen korttelin sisäosissa ja Verkatehtaankadun puolella ja rakennusoikeuden lisääminen.

19. 8260, IX-954-2 (Tampella), Turpiininkatu 3, rakennusoikeuden lisääminen ja suojelumääräysten tarkistaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Seuraavat asemakaavahankkeet keskeytetään ja lopetetaan.

1. Tre:1145/2017, Rantaperkiö, Härmälänkatu 16, korttelin 897 laajentaminen puistoalueelle; uusi kerrostalotontti.

2. 8174, Kaukajärvi, Juvankadun eteläpuolen asuntoalue.

3. 8178, Kaukajärvi, Haiharankatu 13, korttelin täydennysrakentaminen.

4. 8264, Lakalaiva, Lempäälänk.11, T-tontille toimitilaa.

5. 8387, Rantaperkiö-780-3, -11, -12, -13, Lentokentänkatu 3, 7 ja 9 a sekä Sarankulmankatu 8, Lentokentänkadun ja Sarankulmankadun välisen teollisuus- ja yritysalueen muuttaminen asuinkäyttöön.

6. 8110, Hermian teknologiakeskuksen täydennysrakentaminen, rakennusoikeuden lisääminen Hervannan kaupunginosassa Hermiankadun varrella Hermia 2:n tontilla. Kortteli ja tontti 7001-13.

7. 8522, Tasanne-6631-2, Hermanninkatu 3, pientalotontin rakennusoikeuden lisääminen.

8. 7950, Ojalankylä, Ojalankylän rakennetun alueen asemakaava ja vesihuollon järjestäminen.

9. 7866, Ojala, Kumpulan pohjoispuolinen asuntoalue, Ojalankylän I kaava-alue.

10. 7892, Ristinarkku 4944-8, Kässälänkatu 12. Teollisuustontin rakennusalan muutos ja rakennusoikeuden lisääminen.

11. 7953, Uusikylä-4803-5 ja 6, Kontionkatu 9 ja 7, pientalotonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

12. 7980, pientaloalue, Olkahinen rno 8:1, Aitovuorentie 11.

13. 8410, Olkahinen, Olkahistenlahden eteläranta.

14. 8495, IX (Tampella) -956-1, Kelloportinkatu 1, Työnpuisto ja Vapriikinraitti, käyttötarkoituksen ja suojelumääräyksen tarkistaminen.

15. 8267, Lielahti-2500-16, teollisuus- ja varastorakennusten tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike- ja varastotilojen tontiksi.

16. 8353, Lielahti-2500-11, Sellukatu 20, teollisuus- ja varastorakennusten tontin käyttötarkoituksen muuttaminen liike- ja varastotilojen tontiksi.

17. 8164, I –kaupunginosa (Finlayson) , 460-1, rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisääminen.

18. 8293, XII-187-35, 37 (Kyttälä), Hämeenkatu 1, Rautatienkatu 16-18, rakennusten korottaminen korttelin sisäosissa ja Verkatehtaankadun puolella ja rakennusoikeuden lisääminen.

19. 8260, IX-954-2 (Tampella), Turpiininkatu 3, rakennusoikeuden lisääminen ja suojelumääräysten tarkistaminen.

Mikäli asemakaavahankkeessa on muodostunut kuluja, on asemakaavoituksella mahdollisuus laskuttaa kertyneet kulut kaavahakemuksen tekijältä hakemuksen yhteystiedoissa olevin tiedoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Elina Karppinen, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Ilkka Kotilainen, Katarina Surakka, Iina Laakkonen, Riikka Rahkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat