Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 267 Asemakaavan hyväksyminen, Pohtola, Siivikkalankatu 27, asemakaava nro 8730

TRE:3416/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8730. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8730
Dno TRE:3416/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Suvi Harju

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Pohtolan kaupunginosan tonttia nro 2585–7. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotontin rakennusoikeutta ja mahdollistetaan toisen asuinrakennuksen toteuttaminen tontille.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 280 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 68 k-m2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.8.-6.9.2018. Valmisteluaineistosta saatiin kolme kommenttia. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että asemakaavan toteuttamiselle ei ole rakennetun kulttuuriympäristön arvojen kannalta erityistä estettä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankkeesta ei ole myöskään huomautettavaa. ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavahankkeesta. Tampereen kaupungin Ympäristönsuojelulla ei ole kommentoitavaa.

Kitia ei ole huomauttanut hankkeesta.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 16.08.2018 päivätty asemakaavaehdotus nro 8730 asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavan numero 8730.

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Pohtolan kaupunginosan tonttia nro 2585–7. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotontin rakennusoikeutta ja mahdollistetaan toisen asuinrakennuksen toteuttaminen tontille. Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 280 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 68 k-m2.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.9.-11.10.2018.

Ehdotuksesta saatiin yksi viranomaiskommentti viher- ja hulevesisuunnittelulta, jolla ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään 16.8.2018 päivätty asemakaava nro 8730.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus, Peltoniemi Terhi/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat