Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 268 Asemakaavan hyväksyminen, Vihioja, Ahlmanintie 63, asemakaava nro 8588

TRE:908/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 29.3.2018 päivätyn ja 24.9.2018 tarkistetun asemakaavamuutosehdotuksen nro 8588. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Diaarinumero: TRE: 908/10.02.01/2016.

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Aulikki Graf.

Suunnittelualueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Nekalan / Vihiojan teollisuusalueella, noin 2 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Teollisuusalueen luonne on vähitellen muuttunut monipuoliseksi palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi. Kaavamuutos käsittää Sorin Sirkuksen tontin ja rakennuksen. Alue rajautuu Ahlmanintiehen ja Linjurinkatuun. Alue on pinta-alaltaan noin 0,7 ha.

Taiteen perusopetusta antava Sorin Sirkus on toiminut suunnittelualueella sijaitsevissa tiloissa vuodesta 2006. Laajan oppimäärän opetussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 2006. Sorin Sirkus ja Tampereen yliopiston normaalikoulu aloittivat sirkustaidepainotuksen yläkoulussa ja lukiossa lukuvuonna 2016 – 2017. Sirkuspainotteisen linjan koululaiset kulkevat säännöllisesti normaalikoulun ja Sorin Sirkuksen välillä.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa Nekalan teollisuusalueen korttelialueen 590 tontin 5 käyttötarkoitus muuttuu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (TTVL1) liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (KYV). Tontin tehokkuus e laskee 1,0:sta 0,6:teen.

Kaavaprosessin vaiheet

Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy teki 2.2.2016 Sorin Sirkus ry:n valtuuttamana tonttia XXV-590-5 koskevan asemakaavan muutoshakemuksen. Hakemuksessa toivottiin, että tontin asemakaava muutetaan tontin nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 29.3. - 19.4.2018. Valmisteluaineistosta saatiin 7 kommenttia ja yksi mielipide. Kommenteista kolmella ei ollut huomautettavaa ja yksi ei koskenut kaavoitusta.

  • Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa arkeologisen perinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta olisi selvitys tarpeen laajalta alueelta Nekalasta. Selvityksen puute vaikeuttaa kulttuuriarvojen vaikutusten arvioimista, mutta museo katsoo, että kaavahanke on kulttuuriympäristön arvojen osalta mahdollinen.
  • Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että asemakaavoitettavassa kiinteistössä sijaitseva sirkustoiminto tuo teollisuusalueen liikenneympäristöön jalan ja kevyellä liikenteellä kulkevia kävijöitä, joista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Liikenneympäristö ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueelle saapumisen osalta ole nykyisellään riittävän turvallinen. ELY-keskus katsoo, että asemakaavan yhteydessä tulisi esittää suunnitelma lähialueen kevyen liikenteen järjestelyistä.
  • Pirkanmaan Pelastuslaitos kiinnittää Sorin Sirkuksen osalta huomiota läheisen Valio Oy:n ammoniakkikylmälaitoksen mahdollisesti aiheuttamaan riskiin. Tukes:n Tuotantolaitosten sijoittaminen ‐oppaan mukaan ammoniakkikylmälaitosten suojaetäisyydet haavoittuviin kohteisiin, kuten kokoontumistiloihin, on laitteiston koosta ja tyypistä riippuen 50‐250 m. Kylmälaitoksen mahdolliset vaikutukset kaavoitukseen tulee selvittää.
  • Valio Oy suhtautuu myönteisesti Nekalan kehittämiseen kuitenkin niin, että kaavamuutoksella ei saa aiheuttaa rajoitteita alueella toimivien yritysten liiketoimintaan. Valio vastustaa Sorin sirkuksen rakennusoikeuden pienentämistä. Valio huomauttaa, että Valion kiinteistöllä oleva ammoniakkikylmälaitos, joka on noin 180 m Sorin sirkuksen rakennuksesta, on otettava huomioon.

Asemakaavoituksen vastineet ja toimenpiteet
 
Kaavaselostukseen on lisätty kommenttien ja mielipiteiden tiivistelmät ja niihin vastineet. Lisäksi on laadittu erillinen palaute- ja vastineraportti. Kaavaselostusta on tarkennettu kevyenliikenteen osalta ja selostuksen liitteisiin on lisätty Nekala‐Viinikka liikenneverkkoselvitys 2016.

Valion ammoniakki-kylmälaitoksesta on pyydetty lausunto Tukes:lta. Tukes ei kuitenkaan lausu hankkeesta kylmälaitoksen vähäisen koon takia. Kaavaan lisätään pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti yleismääräys koskien kaasuvaaran huomioimista ilmanvaihtolaitteistojen suunnittelussa: "Korttelialueen rakennuksissa tulee olla kaasuntunnistimella varustettu automaattisesti sulkeutuva ja hätäpysäytyskytkimellä varustettu koneellinen ilmastointi. Ilmastointilaitteet tulee sijoittaa siten, ettei niiden toiminnasta aiheudu haittaa lähiympäristöön."

Rakentamisoikeuden pienentämiseen on päädytty neuvotteluissa kiinteistön omistajan Sorin sirkus ry:n kanssa. Sorin sirkukselle riittää kaavaluonnoksen mukainen rakentamisoikeus eivätkä he tavoittele käyttötarkoituksen muutoksessa maan arvonnousua.

Maankäyttösopimus

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa on käyty keskusteluja hankkeesta. Käydyissä keskusteluissa on päädytty siihen, että koska suunnittelualueen rakennusoikeutta lasketaan, hankkeesta ei tehdä maankäyttösopimusta vaikka alueen käyttötarkoitus muuttuu. Kitialla ei ole huomautettavaa asemakaavasta.

Lausuntopyynnöt

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8588 (päivätty 29.3.2018, tarkistettu 24.9.2018) hyväksytään nähtäville asetettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh 044 486 3497, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 29.3.2018 päivätyn ja 24.9.2018 tarkistetun asemakaavamuutosehdotuksen nro 8588. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Diaarinumero: TRE: 908/10.02.01/2016.
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Aulikki Graf.

Suunnittelualue sijaitsee Nekalan/Vihiojan teollisuusalueella, noin 2 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Teollisuusalueen luonne on vähitellen muuttunut monipuoliseksi palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi. Kaavamuutos käsittää Sorin Sirkuksen tontin ja rakennuksen.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on esitetty, että Nekalan teollisuusalueen korttelialueen 590 tontin 5 käyttötarkoitus muuttuu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (TTVL1) liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (KYV). Tontin tehokkuus e laskee 1,0:sta 0,6:een.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.10. - 25.10.2018. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Kummallakaan ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja.

Asemakaavaehdotukseen ei ole nähtävilläolon jälkeen tehty muutoksia. Kaavaselostusta on täydennetty päivämäärien ja kaavaehdotuksen vuorovaikutuksen osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8588 (päivätty 29.3.2018, tarkistettu 24.9.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus, Peltoniemi Terhi/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat