Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 262 Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

TRE:971/11.01.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946 ja erikoissuunnittelija, hulevesiasiantuntija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tausta

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) velvoittaa kuntia tekemään hulevesitulvista aiheutuvien tulvariskien alustavan arvioinnin sekä nimeämään mahdolliset merkittävät hulevesitulvariskialueet. Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä.

Valtioneuvoston asetus 659/2010 asettaa alustavalle arvioinnille aikataulun. Asetuksen mukaan arviointi tuli tehdä ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tuolloin tehdyssä arvioinnissa ei Tampereelta nimetty yhtään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Asetuksen mukaan tuolloinen arviointi on tarkistettava ja tarpeellisilta osin päivitettävä vuoden 2018 joulukuun 22. päivään mennessä. Tällä toisella arviointikierroksella oli tarkasteltava esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Onko saatavilla uutta tietopohjaa riskien arviointiin?

 • Onko tapahtunut vahingollisia seurauksia aiheuttaneita hulevesitulvia vuoden 2010 jälkeen?

 • Onko maankäytössä tapahtunut tai odotettavissa oleellisia muutoksia?

 • Onko ilmastonmuutoksen vaikutusarvioissa tapahtunut oleellisia muutoksia?

 • Onko toteutettu hulevesitulvariskien hallinnan toimenpiteitä?

Tampereella uutta tietopohjaa hulevesitulvariskeistä on kertynyt vuoden 2011 jälkeen runsaasti, ja maankäytössäkin on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten edellisen arvioinnin tiedot katsottiin tarpeelliseksi tarkistaa kokonaisuudessaan.

Merkittävän hulevesitulvariskin kriteerit

Lain 620/2010 8 §:n mukaan hulevesitulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:

 1. vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;

 2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;

 3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;

 4. pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai

 5. korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.

Kuntaliitto julkaisi vuonna 2011 tarkennetut kriteerit merkittävälle hulevesitulvariskille, joita päivitettiin vuonna 2018. Kuntaliiton kriteerit on lueteltu liitteessä 1.

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin toteutus

Hulevesitulvariskien arvioinnin toinen arviointikierros suoritettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin potentiaalisia tulvariskikohteista tehtyjen mallinnusten ja selvitysten, sekä toteutuneista hulevesitulvista kerätyn tiedon pohjalta. Toisessa vaiheessa pyydettiin eri toimialojen asiantuntijoilta arvioita riskikohteiden merkittävyydestä kunkin toimialan osalta. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin lähemmin asiantuntija-arvioiden perusteella erityisesti esille nousseita riskikohteita maastokäyntien ja asiantuntijoiden konsultoinnin avulla. Toteutus on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Esiintyneet hulevesitulvat ja niiden aiheuttamat vahingot

Tampereella ei ole esiintynyt hulevesitulvia, jotka olisivat täyttäneet laissa määritellyt merkittävän hulevesitulvan kriteerit. Tampereella esiintyneistä hulevesitulvista kerrotaan tarkemmin liitteessä 4.

Arvio hulevesitulvien ja – riskien muuttumisesta tulevaisuudessa

Hulevesitulvariski tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan Tampereella jonkin verran johtuen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä kaupunkirakenteen tiivistymisestä. Tulvariskiin voidaan kuitenkin olennaisesti vaikuttaa ottamalla se huomioon kaupunkiympäristön ja kuntatekniikan suunnittelussa kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti. Tarkempi arvio tulvariskin muuttumisesta on liitteessä 5.

Tämän arvioinnin perusteella Tampereelta ei ole tarpeen nimetä toisella arviointikierroksella yhtään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Yksi tarkastelluista kohteista täytti merkittävän hulevesitulvariskin kriteerit, mutta sen kohdalla todettiin, etteivät lain määrittämät riskinhallintakeinot olisi olleet kustannustehokas tapa hallita kyseistä riskiä. Kohteen tulvariskin hallinta vaatii joka tapauksessa välittömiä toimenpiteitä.

Muut arvioinnin aikana tarkastellut kohteet eivät täyttäneet merkittävän hulevesitulvariskin kriteereitä, mutta niihinkin voi liittyä paikallisesti merkittäviä riskejä, jotka on huomioitava jatkossa hulevesien hallinnan suunnittelussa. Tämän arvioinnin ohessa koottu aineisto toimii lähtötietoaineistona tuolle suunnittelulle.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.9.2018 - 21.10.2018. Nähtävilläoloaikana asiaan jätettiin kaksi palautetta. Palautteet koskivat huleveden yksittäistä tulvimista kiinteistön alueelle, palautteet koskivat samaa kohdetta. Palautteissa esitetty tulvakohde ei ole yleiseltä kannalta merkittävä, mutta kohteen hulevesien hallinnan kehittämistarpeet tarkastellaan viheralueet ja hulevedet-yksikössä.

Kunnan päätökseen merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla (Laki tulvariskien hallinnasta 19 §).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Mikko Nurminen, Johtaja

Tampereen kaupungin alueelle ei nimetä lain (620/2010) mukaista yleiseltä kannalta merkittävää hulevesitulvariskialuetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elisa Oy, PSHP, Gasum Oy, DNA Oy, Telia Company, Vr Oy, Ely-keskus, Ramboll Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Puhelin Oy, Cinia Oy, Liikennevirasto, Mikko Kielo, Hannele Kuitunen, Pekka Laakkonen, Eeva Launonen, Sanna Markkanen, Kimmo Myllynen, Anna-Maria Niilo-Rämä, Jyrki Paunila, Antonia Sucksdorff, Heikki Keto, Ari Vandell, Mikko Heiskanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat