Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 266 Lausunnot ja asemakaavan hyväksyminen, Rahola, Kornetinkatu 5, asemakaava nro 8304

TRE:7118/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.4.2018 päivätyn ja 10.9.2018 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8304. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
  
Lisätietoja osoitteesta:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8304
  
Diaarinumero: TRE: 7118/10.02.01/2016

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Jouko Seppänen ja toimistoarkkitehti Marjukka Huotari
  
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontille asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen korttelialue (ALY) ja suojellaan tontilla sijaitsevat arvokkaat vanhat rakennukset. Rakennusoikeus on yhteensä 1620 k-m2. Rakennusoikeus pienenee 1214 k-m2.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Raholan kaupunginosassa noin 6 km kaupungin keskustasta länteen. Lännen puoleisella tontilla toimii eläinlääkäriasema ja pohjoisessa vanhusten palvelukoti. Idässä alue rajautuu Raholan siirtolapuutarhaan. 

Tontilla sijaitsevan Raholan kartanon rakennuskanta ajoittuu 1700–1900-luvuille, ja se edustaa vanhan Pirkkalan pitäjän maaseutu- ja rustohollihistoriaa. Alueen kulttuurihistoriallinen arvo perustuu ehjään, kartanomaiseen pihapiiriin, jonka jäljellä olevat neljä vanhaa rakennusta muodostavat.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavahanke tuli vireille 5.12.2008, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 5.12.–29.12.2008. Aloitusvaiheessa kaava-alue käsitti Raholan siirtolapuutarha-alueen, korttelin 3038 tontit nro 6 ja 7 ja puistoalueen sen pohjoispuolella. Silloisissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota mm. melusuojaukseen sekä alueen luontoarvoihin.

Kaavaprosessin aikana asemakaavan muutosalue tarkentui koskemaan korttelin 3038 tonttia nro 7. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 26.4.–17.5.2018 välisen ajan. Aineistosta saatiin kuusi kommenttia.

Pirkanmaan ELY-keskus:
Melukaide tulee olla toteutettuna rampin varteen ennen uuden melulle herkän toiminnon rakentamista alueelle. Hulevesiä ei tule johtaa valtatien 12:n kuivatusjärjestelmiin.

Vastine:
Yleismääräykseen on lisätty, että alueelle toteutettava asumiseen osoitettu uudisrakentaminen edellyttää kaavanmukaisten meluesteiden toteuttamista etukäteen. Hulevesiselvityksessä esitetään kaavamuutosalueen hulevedet johdettavaksi itäisen valuma-alueen purkupisteen suuntaan, jossa on riittävästi kapasiteettia ottaa vastaan kasvava kuormitus.

Gasum:
Alueen etelälaidassa kulkee Gasumin siirtoputki, joka rajoittaa alueen maankäyttöä merkittävästi. Asemakaavaan pyydetään tehtäväksi varaus maakaasuputkea varten.

Vastine: Kaavassa on huomioitu maakaasuputken tuoma rakentamisrajoitus rakennusalan sijoittamisella suojaetäisyyksineen.

Ympäristönsuojelu-yksikkö:
Asemakaavaan tulee lisätä seinärakenteita koskeva äänitasoeroa kuvaava kaavamääräys meluselvityksessä esitetyllä tavalla. On varmistuttava vt 12 meluesteen sekä piha-alueita suojaavien rakennusten toteutuminen meluntorjunnan tarpeisiin. Kaavaan on lisättävä rakentamisen vaiheittaisuutta koskeva määräys, merkittävä kantakaupungin liito-oravaselvityksen 2016 mukaan alueella kulkeva liito-oravan kulkuyhteys, ja liikennealueen reunassa on säilytettävä liito-oravalle soveltuvaa puustoa.

Vastine: Äänitasoeroa kuvaava suositus on vuodelta 2014. Nykyinen asetus edellyttää rakennuksilta 30 dB:n eristävyyden täyttymisen. Aluetta voidaan pitää ns. vanhana asumisen alueena, jossa ei ole helppo saavuttaa nykyisten ohjearvojen mukaista melusuojausta. Keskeiset rakennukset ovat suojeltavia vanhoja rakennuksia, joiden rakenteet asettavat haasteita melusuojausrakenteiden toteuttamisessa. Asemakaavan yleismääräykseen on lisätty, että alueelle toteutettava asumiseen osoitettu uudisrakentaminen edellyttää kaavanmukaisten meluesteiden toteuttamista etukäteen. Liito-oravaselvityksen mukaan liikennealueelle on merkitty mahdollinen liito-oravan kulkuyhteys. Säilytettäväksi soveltuvan puuston merkitseminen liikennealueelle on ristiriidassa liikenneturvallisuuden kanssa.

Pirkanmaan maakuntamuseo:
Maakuntamuseo teki toukokuussa 2018 täydentävän koekuopituksen koskien suunniteltuja rakennuspaikkoja. Arkeologisissa tutkimuksissa ei löytynyt merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, mutta maakuntamuseon mukaan alueella on kuitenkin voinut säilyä pienialaisia fragmentteja kartanon varhaisvaiheisiin ja sitä edeltäneeseen Raholan kylään liittyvistä rakenteista tai kulttuurikerroksista. Sen perusteella kartanon historiallinen tonttimaa on tulkittava arkeologiseksi kulttuuriperintökohteeksi. Korttelialuetta koskevan suojelumerkinnän selitys- ja määräystekstiin on lisättävä: ”Arkeologinen kulttuuriperintökohde, historiallinen asuinpaikka. Alueella olevat historialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa”.

Alueen vaalimista painottavien kaavamääräysten ja kaavaratkaisun mahdollistavan täydennysrakentamisen välillä on museon mukaan ristiriita, vaikka uudet rakennuspaikat asettuvat pihapiirin muodostamalle kehälle eivätkä peitä keskeisintä piha-aluetta. Uudisrakennusten rakentaminen pihapiiriin ei maakuntamuseon mukaan tue Raholan kartanon pihapiirin arvojen säilymistä eikä ole suotavaa.

Vastine: Ehdotusvaiheessa uutena kaavamääräyksenä s-39 on lisätty maakuntamuseon yllä mainittu suositus arkeologisesta kulttuuriperintökohteesta. Kaavassa esitetty täydennysrakentaminen perustuu alueella aikaisemmin vallinneeseen kokonaisuuteen ja näin ollen kartanokokonaisuuden ymmärrettävyys paranee nykyisestä. Pihapiirin eheyttä pyritään vaalimaan yleismääräyksessä merkityllä alueen kulttuurihistoriaan soveltuvalla pensasaidalla, joka rajaa kartanopiha-alueen muista toiminnoista. Kartanoajan tuotannollinen ja hallinnollinen asema ei tänä päivänä enää kuvastu vuonna 1997 tilan kokonaisuuteen kuuluneen suuren navetan purkamisen myötä.

Viheralueet ja hulevedet-yksiköllä ei ole kommentoitavaa.
Kiinteistötoimella ei ole kommentoitavaa.

Asemakaavan yleismääräyksen on ehdotusvaiheessa lisätty, että alueelle toteutettava asumiseen osoitettu uudisrakentaminen edellyttää kaavanmukaisten meluesteiden toteuttamista etukäteen.

Uutena kaavamääräyksenä on lisätty s-39: ”Arkeologinen kulttuuriperintökohde, historiallinen asuinpaikka. Alueella olevat historialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.”

Ehdotusvaiheessa tarkistettiin kartanon väentuvan suojelumerkintää sr-40:ksi sr-32:n sijaan.

Asemakaavamuutoksella saattaa olla positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, sillä kaavamuutos mahdollistaa yritystoiminnan pääkäyttötarkoituksen sallimissa puitteissa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Viranomaislausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 23.4.2018 päivätty ja 10.9.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8304 nähtäville asetettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 23.4.2018 päivätyn ja 10.9.2018 tarkistetun asemakaavan nro 8304. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 27.9.-11.10.2018 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo lausuivat ehdotuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Pirkanmaan maakuntamuseo: "Pirkanmaan maakuntamuseo ohjasi kaavamerkintöjä kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa arkeologista kulttuuriperintökohdetta koskevan merkinnän osalta. Tältä osin asemakaava on kehittynyt maakuntamuseon esittämällä tavalla, eikä maakuntamuseolla ole kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa. Maakuntamuseo toteaa myös, että Raholan pihapiirin asemakaava on laadittu pääosin huolellisesti ja sen lähtökohdaksi on asianmukaisesti otettu alueen kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen. Kulttuuriympäristö on huomioitu kaavan lukuisissa suojelumerkinnöissä ja yleismääräyksissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa pihapiiriin kaksi uutta rakennuksen paikkaa. Maakuntamuseo katsoo, että ratkaisuna uudisrakentaminen ei parhaalla mahdollisella tavalla vaali alueen yhtenäiseen kokonaisuuteen liittyviä arvoja. Kokonaisuutena kaavaratkaisu on kuitenkin kulttuuriympäristöarvojen osalta hyväksyttävissä."

Lausunnot eivät aiheuta muutoksia asemakaavaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8304 (päivätty 23.4.2018 ja tarkistettu 10.9.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Peltoniemi Terhi/tupa

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat