Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 273 Poikkeamishakemus rakennuspaikalle, joka muodostuu tiloista Diabeteskeskus 837-501-3-130 ja Lisämaa 837-501-12-1, Kirjoniementie 15, saunan ja kotarakennuksen rakentaminen

TRE:6909/10.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa 24 m2 suuruinen saunarakennus ja 56 m2 suuruinen kota asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalle, joka muodostuu tiloista Diabeteskeskus 837-501-3-130 (1,8847 ha) ja Lisämaa 837-501-12-1 (1,1460 ha) . Poiketaan rantayleiskaavan määrittelemästä kokonaisrakennusoikeudesta.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan rakennuspaikka sijoittuu loma-alueelle (R-1). Rakennuspaikan rakennusoikeus on 2500 m2, joten kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Rakennuspaikan rakennusoikeus on jo ylitetty ennen suunniteltuja toimenpiteitä.

Rakennuspaikka muodostuu tiloista Diabeteskeskus 837-501-3-130 (1,8847 ha) ja Lisämaa 837-501-12-1 (1,1460 ha). Hakija on 5.4.2018 päivättyjen lainhuutojen mukaan kiinteistöjen omistaja.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Tampereen kaupunki omistaa maata kiinteistöjen länsi- ja pohjoispuolelta. Hakemuksesta on pyydetty siten kiinteistötoimen lausunto. Kiinteistötoimella tai muilla naapureilla ei ole huomauttamista hakemuksesta. Hakemuksesta on pyydetty myös ympäristönsuojelun lausunto, jolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Yleiskaavoitus:

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 rakennuspaikka sijoittuu maaseutualueelle sekä kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle. Rakennuspaikalla sijaitseva Virkkulan huvila on osoitettu kohdemerkinnällä maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila sijoittuu loma-alueelle R-1 (2500). Alue on varattu yhteisöjen lomarakentamiseen. Suluissa oleva luku ilmoittaa alueen rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreissä. Alueella ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja.

Rakennuspaikan rakennusoikeus on jo ylitetty ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Rakennuspaikalla on rakennettuna entisen diabeteskeskuksen (rak. vuonna 1980) tiloja talousrakennuksineen sekä Virkkulan huvila, kerrosalaltaan yhteensä 4366 m2. Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa 56 m2 suuruinen kota ja 24 m2 suuruinen terassisauna. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuisi siten 4446 m2.

Hakijan selvityksen mukaan kurssikeskus on aikanaan muotoutunut toiminnoiltaan ja palveluiltaan täyttämään diabeteksen hoidon ja siihen liittyvän virkistys- ja koulutustoiminnan tarpeet. Seurakunnan kurssitus- ja rippikoulutoiminta edellyttää osittain edellistä vastaavia palveluja, mutta myös omia kohderyhmiään erityisesti palvelevia toimintoja. Varsinkin rippikouluopetuksessa ulkona luonnossa tapahtuva ryhmätoiminta on keskeisessä asemassa. Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Ottaen huomioon olemassa olevan rakennuspaikan ja sinne aiottujen kurssikeskuksen toimintaa parantavien hankkeiden rakentamisen, voidaan katsoa, että haetut toimenpiteet eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ne eivät myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittävää haitallista ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien 24 m2 suuruisen saunarakennuksen ja 56 m2 suuruisen kodan rakentamista asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalle, joka muodostuu tiloista Diabeteskeskus 837-501-3-130 (1,8847 ha) ja Lisämaa 837-501-12-1 (1,1460 ha) hyväksytään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.43.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat