Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 234 Asemakaava 8760, Viiala, Kirvestie 6, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen

TRE:8170/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.5.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen nro 8760. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8760
Diaarinumero: TRE:8170/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
suunnittelija Sanna Elfving.

TIIVISTELMÄ
Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Tampereella noin 4 km päässä keskustasta, Viialan kaupunginosassa osoitteessa Kirvestie 6.

Asemakaavamuutoskohde käsittää korttelin nro 5209 tontin nro 10. Tontin pinta-ala on 1822 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1950 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 105 m2. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pääosin pientaloista.

Viialaa on tutkittu osana yhtenäisten pientaloalueiden selvitystä vuonna 2016. Suunnittelualue ei sisälly selvityksessä rajattuihin arvoalueisiin.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on jakaa tontti ja lisätä sen rakennusoikeutta, ja näin mahdollistaa uuden pientalon rakentaminen.

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet kiinteistön omistajat 12.12.2019.

Kaavahanke tuli vireille 9.5.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 9.5.-31.5.2019.

Valmisteluaineistosta saatiin kolme kommenttia, jotka eivät aiheuttaneet muutostarpeita. Ympäristöterveyden yksikkö toteaa, että pientaloalueen rakentamisen tiivistäminen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittoja, mikäli uusissa kiinteistöissä on takkoja tai puulämmitteisiä kiukaita. Taholla ei ole huomautettavaa tontin jakamisesta tai tontin rakennusoikeuden lisäämisestä, mutta suosittelee kuivien polttopuiden säilytystä varten puuvaraston rakentamista kiinteistöihin, joissa on puulämmitteinen tulisija tai kattila. Asemakaavaehdotus ei estä puuvaraston toteuttamista. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut luonnoksesta huomautettavaa. Ympäristönsuojeluyksikkö lausui, ettei heillä ole kommentoitavaa

Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa tontin puolittamisen ja yksiasuntoisen pientalon rakentamisen syntyvälle uudelle tontille. Käyttötarkoitusmerkintä AO-35 tarkoittaa erillispientalojen korttelialuetta, jolle rakennettavan asuinrakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden tulee olla 4,5-5,0 m. Rakennuksen päätyyn ei saa tehdä parveketta. Rakennuksen kaikissa ulkoseinäpinnoissa pitää käyttää samaa materiaalia ja värisävyä.

Tontin 5209-10 rakennusoikeus on ollut 181 k-m2. Kaavamuutoksessa molemmille tonteille osoitetaan rakennusoikeutta 180+40 k-m2, eli yhteensä 440 k-m2. Kerrosala kasvaa siis 258 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee e=0,24.

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8760 (päivätty 9.5.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Elfving, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 9.5.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen nro 8760. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8760
Diaarinumero: TRE:8170/10.02.01/2018, pvm 14.01.2019

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 27.6.-16.8.2018.
Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8760 (päivätty 9.5.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat