Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 235 Asemakaava 8763, Huikas, Yli-Huikkaantie 28, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen

TRE:147/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.3.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8763. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8763
Diaarinumero: TRE:147/10.02.01/2019, pvm 08.01.2019

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Tampereella noin 4 km päässä keskustasta, Huikkaan kaupunginosassa osoitteessa Yli-Huikkaantie 28.

Asemakaavamuutoskohde käsittää korttelin nro 4908 tontin nro 6. Tontin pinta-ala on 1196 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1949 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 102 m2. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pääosin pientaloista. Se rajautuu lännessä Yli-Huikkaantiehen, etelässä ja pohjoisessa pientalotontteihin ja idässä asuinkerrostalotonttiin.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on jakaa tontti ja lisätä sen rakennusoikeutta, ja näin mahdollistaa uuden pientalon rakentaminen.

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontin haltija 3.1.2019.

Kaavahanke tuli vireille 28.3.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.3.-18.4.2019. Valmisteluaineistosta saatiin neljä kommenttia, jotka eivät aiheuttaneet muutostarpeita.

Pirkanmaan maakuntamuseo lausui, ettei sillä ole hankkeesta huomautettavaa, ja ettei sen ole välttämätöntä olla enää jatkossa siinä mukana. Pirkanmaan liitto totesi, ettei se kommentoi asemakaavaehdotusta, koska se ei koske maakunnassa käsiteltyjä eikä maakunnallisesti merkittäviä asioita. Pirkanmaan liitolta ei tarvitse pyytää lausuntoa tämän kaavan ehdotuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus totesi, ettei asemakaava kuulu sen valvontatehtävän piiriin, eikä sillä ole tarvetta lausua kaavaehdotuksesta. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että esitetty hulevesimääräys Hule-42(1) on sopiva, eikä hankkeessa ole tarvetta hulevesiselvitykselle. Ympäristönsuojeluyksikkö totesi, ettei sillä ole kommentoitavaa.

Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa tontin 4908-6 puolittamisen ja yksiasuntoisen pientalon rakentamisen syntyvälle uudelle tontille. Käyttötarkoitusmerkintänä suunnittelualueella on AO-33, yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

Tontin 4908-6 rakennusoikeus on ollut 182 k-m2. Kaavamuutoksessa molemmille tonteille osoitetaan rakennusoikeutta 150 k-m2, eli yhteensä 300 k-m2. Kerrosala kasvaa siis 118 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee tontille 4908-23 e=0,26 ja tontille 4908-24 e=0,24.

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomautettavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8763 (päivätty 28.3.2019, tarkistettu 10.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Elfving Sanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Elfving, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 28.3.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8763. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8763
Diaarinumero: TRE:147/10.02.01/2019, pvm 08.01.2019

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 27.6.-16.8.2018.
Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8760 (päivätty 28.3.2019, tarkistettu 10.6.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat