Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 232 Asemakaava nro 8693, Veisu, Jokipohja, Unholankatu 15, tontin jakaminen ja kaupunginosan rajojen tarkistaminen

TRE:5449/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 13.9.2018 päivätyn ja 29.10.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8693. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8693
Dno: TRE: 5449/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa olevien tilojen 4:110 ja 4:111 osittainen liittäminen tonttiin 5483-1 sekä tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Osa lähivirkistysalueeksi kaavoitetusta alueesta siirtyy kaupungin omistukseen asemakaavamuutoksen yhteydessä, josta kaupunki ja maanomistajat tekevät erillisen vaihtokirjan ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaehdollisella vaihtokirjalla kaupunki luovuttaa kaavatonttiin tarvittavan muodostusosan yleisestä alueesta 837–126-9903-0.

Asemkaavamuutoksella jaetaan 852 m2:n suuruinen tontti 5483–1. Muodostuvat tontit osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AO).

Jaettava tontti 5483-1, pinta-ala 852 m2, rakennusoikeus 212 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,25

Muodostuvat uudet tontit   
5483–5, pinta-ala 514 m2, rakennusoikeus 170 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,33
5483–6, pinta-ala 581 m2, rakennusoikeus 180 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,31

Tonteille osoitettaan kerrosalaa yhteensä 350 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 138 k-m2.

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Veisun ja Jokipohjan kaupunginosissa noin 4,5 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Unholankatu 15. Alue on Unholankadun ja Koskuenpolun risteyksessä, ja se rajoittuu pohjoispuoleltaan Vihiojanpuistoon. Lähiympäristössä on sekä pien- että rivitaloja eri aikakausilta. Tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,15–0,43. Ympäristö on hyvin vehreää.
 
Tontin 5483–1 pinta-ala on 852 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 212 k-m2. Tehokkuusluku e=0,25. Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut puolitoistakerroksinen asuinrakennus. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 13.9. - 4.10.2018.
Aineistosta saatiin kuusi kommenttia.

Viheralueet ja hulevedet-yksikkö: AO-tonteille suositellaan hule-42(1)-määräystä. Ei tarvetta hulevesiselvitykselle.

Pirkanmaan ELY-keskus: Asemakaava ei kuulu ELY-keskuksen MRL 18.2.§ mukaisen valvontatehtävän piiriin. ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavaehdotuksesta.

Ympäristönsuojelu: ei kommentoitavaa. Ei kuitenkaan toivota Vihiojan ojaluiskan jyrkkenevän, joten luonnollisista maanpinnan korkeusasemista tontin rajalla ei tulisi poiketa.

Pirkanmaan maakuntamuseo: Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta rakennetun ympäristön arvojen osalta huomautettavaa. Kaava-alueelta ja sen läheisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kohteita. Jos kaivutöiden yhteydessä tavataan nokimaata, kiveystä, kivi- tai tiilimuurausta, lahonnutta tai palanutta puuta, muita merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai arviolta yli 100 vuotta vanhoja esineitä, tulee työt kyseiseltä kohdalta keskeyttää ja ilmoittaa asiasta välittömästi Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Tampereen Vesi: Kaavamuutoksen alueella olevassa Tampereen Veden pääjätevesiviemärissä 800 B kulkee itä-Tampereen jätevedet. Viemärin toiminnan tulee säilyä kaiken aikaa. Tontin rakentamisesta aiheutuva kuormitus riskinä tulee tunnistaa. Viemärin johtorasite on jäämässä ennalleen. Rakentajaa edellytetään ottamaan huomioon viemärin toiminnan säilymisen edellytykset. Rakentaminen voi tapahtua riittävän suojaetäisyyden päässä putkesta. Suurta maanpinnantason muutosta, jonka vaikutus ulottuisi johtorasitteen alueelle, ei saa tapahtua. Putken läheisyydessä tai päällä ei saa liikkua raskailla maansiirto- tm. koneilla. Putki on korkeustasoltaan matalassa, laki noin 60 cm maanpinnan tason alapuolella. Johtorasitemerkintä osoittaa vain 2,5 metrin etäisyyttä putkilinjan keskeltä, eli suojaetäisyyttä putkelle jää noin 2 metriä seinämästä. Tätä pidetään pienenä leveytenä auki kaivamalla ylläpidettävissä putkilinjoissa, mutta saneerattaessa sujuttamalla tila riittää. Linjan tarkastuskaivoille tulee olla pääsy. Tässä kulku tarkastuskaivolle +81,60 muodostuvan tontin 5483-6 itärajalle voi tarvittaessa olla puiston kautta. 

Kitialla ei ole huomautettavaa asemakaavasta.

Osa lähivirkistysalueeksi kaavoitetusta alueesta siirtyy kaupungin omistukseen asemakaavamuutoksen yhteydessä, josta kaupunki ja maanomistajat tekevät erillisen vaihtokirjan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaavaehdollisella vaihtokirjalla kaupunki luovuttaa kaavatonttiin tarvittavan muodostusosan yleisestä alueesta 837-126-9903-0.

Ehdotusvaiheessa asemakaavakarttaan on lisätty yleismääräys, joka koskee tonteilla sijaitsevaa pääjätevesiviemäriä ja korkeusasemaa.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 13.9.2018 päivätty ja 29.10.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8693 nähtäville asetettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi,

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 13.9 2018 ja 29.10.2018 tarkistetun asemakaavan nro 8693. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8693

Dno: TRE: 5449/10.02.01/2017

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 15.11.-29.11.2018. Muistutuksia ei jätetty.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä osa lähivirkistysalueeksi kaavoitetusta alueesta siirtyy Tampereen kaupungin omistukseen, ja kaupunki luovuttaa määräalan yleisestä alueesta.

Kaupunki ja yksityiset maanomistajat ovat tehneet erillisen vaihtokirjan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä (Asemakaavan nro 8693 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, TRE: 2906/02.06.02/2019).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8693 (päivätty 13.9.018, tarkistettu 29.10.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat