Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 233 Asemakaava nro 8775, Särkänniemi ja Amuri, Sepänkatu-Paasikivenkatu risteysalueen raitiotiekaava

TRE:2096/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.4.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8775. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8775
Dno: TRE:2096/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen rakentamiselle sekä Paasikivenkadun parantamishankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. Asemakaavamuutoksessa tarkistetaan katu- ja rata-alueen rajauksia.

Suunnittelualue sijoittuu Särkänniemen ja Amurin kaupunginosaan, Sepänkadun ja Paasikivenkadun risteysalueelle, n. 1 km luoteeseen kaupungin keskustasta. Alue käsittää katu- ja rata-aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,5 ha. Kaava-alueeseen on liitetty Sepänkadun sillan alue, joka aiemmin kuului Särkänniemen asemakaavaan nro 8663.

 Kaavahanke tuli vireille 11.4.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 11.4 .- 2.5.2019 Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta. Aineistosta saatiin kolme viranomaiskommenttia. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Mielipiteitä ei jätetty.

Väylävirasto: 

”Kaavaluonnoksessa on huomioitu 3. raiteen varaus aluevarausselvityksen mukaisesti. Sen sijaan selvityksessä osoitettu neljäs raide ei asemakaavaluonnoksen mukaiselle rautatiealueelle tule mahtumaan. Neljännen raiteen tarve liittyy keskeisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien lähijunaliikenteen kehittämistavoitteisiin, jolloin kuntien tulee ratkaista varautumistarve. Väylävirasto huomauttaa, että valtiolla ei ole nähtävissä tarvetta 4. raiteelle. Raidevarauksen puuttumisella voi olla vaikutusta jatkossa seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen. Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta.”

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu:

”Raitiotien mahdolliset vaikutukset kaavan lähiympäristöön liittyvät ympäristönsuojelun osalta erityisesti meluun, tärinään ja runkomeluun. Kaavaluonnoksen vaikutuksia ympäristöön ei voida arvioida ennen selvitysten valmistumista. Kaavan vaikutusalueen rakennuskannassa on risteysalueen lähellä vanhempia asuinkerrostaloja. Meluselvityksessä on huomioitava risteyksen tiukan mutkan mahdollinen kaarrekirskunta ja vanhempien kerrostalojen rajallinen ääneneristävyys.”

Toteutuessaan asemakaavalla on pääosin positiivisia yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arviointi liitteenä.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8775 (päivätty 11.4.2019, tark. 10.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.4.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 8775. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
 http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8775

Diaarinumero: TRE: 2095/10.02.01/2019

Kaavan laatija:
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.6.-16.8.2019. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa tiedusteltiin, tuleeko raitiotien rakentamisen ajaksi Sepänkadulle ajoneuvoliikenteelle korvaavaa siltaa.

Asemakaavoituksen vastine:
Raitiotien rakentamisen aikana korvaavaa siltayhteyttä ei tule vaan ajoneuvoliikenteen lähin yhteys Paasikiventielle tulee olemaan Näsijärvenkadun alikulku. Liikennevirrat pääsevät sujuvammin saapumaan Mustaanlahteen, koska liikennevalot poistuvat Sepänkadun kohdalta käytöstä. Jalankulku- ja pyöräily-ylitykset hoidetaan valo-ohjauksin. Näsijärvenkadun-Paasikivenkadun liittymän toimivuutta parannetaan työnaikana kiertoliittymällä, ja tehdään suojatiejärjestelyjä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8775 (päivätty 11.4.2019, tarkistettu 10.6.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja (1 kpl), Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat