Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 244 Inion Oy:n oikaisuvaatimus yhdyskuntalautakunnan 14.5.2019 tekemään päätökseen

TRE:2868/10.01.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kulonpää Dani, Kaavoitusarkkitehti, Dani.Kulonpaa@tampere.fi

Perustelut

MRL 55 § 4 momentin mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

TAYSin alueen asemakaava nro 8311 (Kaupin kampus) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.5.2015 ja kuulutettu voimaan 23.6.2015. Kaavan hyväksymisen jälkeen alueelle on ilmaantunut uusia nimitarpeita, joita on käsitelty kadunnimitoimikunnassa. Lisäksi osaa asemakaavan yhteydessä hyväksytyistä nimistä on tarvetta tarkistaa. Vahvistettavat nimet ovat olleet yleisesti nähtävillä 18.4.-2.5.2019 välisen ajan. Nimistöstä saatiin yksi mielipide, jonka jättäjänä oli Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kadunnimitoimikunta on käsitellyt nimistöstä saatua mielipidettä ja sen aiheuttamia muutostarpeita aiempiin päätöksiinsä sähköpostitse 3.-6.5.2019.

Asemakaavan nro 8311 yhteydessä hyväksyttyjä nimiä esitetään muutettavaksi seuraavalla tavalla

Asemakaavassa TAYSin alueen itäosassa on hyväksytty kadunnimeksi Lääkärinkatu yhden korttelin pituiselle osuudelle Teiskontieltä sen pohjoispuolella sijaitsevaan kiertoliittymään asti, ja tästä eteenpäin kadunnimenä on Arvo Ylpön katu. Kadunnimitoimikunta on kokouksessaan 1/2018 päättänyt, että Arvo Ylpön katu ulottuu Teiskontielle asti, mutta päätöstä ei ole vielä vahvistettu yhdyskuntalautakunnassa. Muutos perustuu TAYSin toiveeseen. Muutoksen myötä Arvo Ylpön kadun löytäminen helpottuu, kun katu alkaa jo Teiskontieltä.

Asemakaavassa TAYSin pääsisäänkäynnin aukion nimenä on Elämän aukio. Kadunnimitoimikunnan 4/2013 alkuperäisenä päätöksenä on ollut yhteen kirjoitettuna nimi Elämänaukio. Kadunnimitoimikunta on käsitellyt nimeä kokouksessaan 2/2019 ja todennut, että nimi on syytä muuttaa muotoon Elämänaukio. Tämäkin muutos on yhteneväinen TAYSin toiveiden kanssa.

Asemakaavassa osittain katuna ja osittain tontin sisäisenä ajoyhteytenä osoitettu Vieritie esitetään nimettäväksi nimellä Lääkärintie. Kyseisen yhteyden nimeä on käsitelty kadunnimitoimikunnassa useampaan kertaan, ja nimeen Lääkärintie päädyttiin toimikunnan kokouksessa 2/2019.

Kadunnimitoimikunnassa käsiteltyä nimistöä, joka ei sisältynyt TAYSin alueen asemakaavaan nro 8311

Niveltieltä Arvo Ylpön kadulle johtava yhteys esitetään nimettäväksi nimellä Hoitajantie. Kadunnimitoimikunnan alkuperäisenä päätöksenä kokouksessa 1/2018 yhteyden nimeksi päätettiin Hoitajankuja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielipiteen perusteella kadunnimitoimikunta esittää, että loppuliite muutetaan tieksi, jotta nimen loppu on yhdenmukainen ja tasa-arvoinen Lääkärintieksi nimetyn yhteyden kanssa.

TAYSin rakennusten kaakkoispuolella oleva Niveltieltä alkava ajoyhteys esitetään nimettäväksi kadunnimitoimikunnan kokouksen 1/2018 päätöksen mukaisesti nimellä Keskussairaalankäytävä.

TAYSin päärakennuksen pohjoispuolella oleva lyhyt Niveltiehen liittyvä päättyvä yhteys esitetään nimettäväksi kadunnimitoimikunnan kokouksen 1/2018 päätöksen mukaisesti nimellä Kandinkuja.

Arvo Ylpön kadulta alkava päättyvä yhteys esitetään nimettäväksi nimellä Arkkiatrinkuja. Kyseisen yhteyden osalta kadunnimitoimikunta on tehnyt aiemmin myös toisenlaisia nimipäätöksiä, mutta TAYSilta tulleen palautteen perusteella kadunnimitoimikunta käsitteli asiaa uudestaan kokouksessaan 2/2019 ja päätyi TAYSin ehdottamaan nimeen.

Arkkiatrinkujasta lounaaseen sijaitseva, Biokadulta alkava ajoyhteys nimetään kadunnimitoimikunnan kokouksen 1/2018 päätöksen mukaisesti nimellä Pylsylänkuja. Nimi viittaa alueella ennen sairaalan aikaa olleeseen Pylsylän tilaan.

Pylsylänkujasta lounaaseen sijaitseva, niin ikään Biokatuun liittyvä alue nimetään kadunnimitoimikunnan kokouksen 1/2018 päätöksen mukaisesti nimellä Kissanniitynpiha. Nimi viittaa alueella keskeisesti sijainneeseen Kissanniittyyn.

Niveltien ja Ensitien välinen, rakennusten välistä kulkeva kapeahko yhteys nimetään kadunnimitoimikunnan kokouksen 1/2018 päätöksen mukaisesti nimellä Kissanniitynsola.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

TAYSin alueella seuraavat nimet vahvistetaan:

Asemakaavassa Elämän aukioksi nimetty aukio muutetaan yhteen kirjoitettuna muotoon Elämänaukio.

Asemakaavassa Vieritieksi nimetty katu ja tontin sisäinen ajoyhteys muutetaan nimeksi Lääkärintie.

Asemakaavassa Lääkärinkaduksi nimetty osuus muutetaan Arvo Ylpön kaduksi siten, että Arvo Ylpön katu alkaa tämän muutoksen myötä jo Teiskontieltä.

Aiemmin nimeämättömät yhteydet tai paikat nimetään nimillä Hoitajantie, Keskussairaalankäytävä, Kandinkuja, Arkkiatrinkuja, Pylsylänkuja, Kissanniitynpiha ja Kissanniitynsola.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kulonpää Dani, Kaavoitusarkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Kadunnimitoimikunnan sihteeri, kaavoitusarkkitehti Dani Kulonpää, puh. 040 6745 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 14.5.2019 § 144 kadunnimitoimikunnassa käsiteltyjen TAYSin alueen nimien vahvistamisesta. Tällöin mm. päätettiin, että asemakaavassa Lääkärinkaduksi nimetty osuus muutetaan Arvo Ylpön kaduksi siten, että Arvo Ylpön katu alkaa muutoksen myötä jo Teiskontieltä. Muutos perustui TAYSin toiveeseen.

Inion Oy on jättänyt 5.7.2019 oikaisuvaatimuksen yhdyskuntalautakunnan päätöksestä. Inion toimii tällä hetkellä osoitteessa Lääkärinkatu 2. Oikaisuvaatimuksessaan Inion vaatii yhdyskuntalautakuntaa oikaisemaan 14.5.2019 tekemäänsä päätöstä siten, että Lääkärinkadun muuttaminen Arvo Ylpön kaduksi kumotaan siltä osin kuin päätös koskee nykyistä Lääkärinkatua ensimmäisen korttelin matkalta Teiskontieltä lukien. Perustelussaan Inion toteaa, että muutos Lääkärinkadusta Arvo Ylpön kaduksi aiheuttaisi Inionille vähintään 100.000 euron kustannukset. Inion valmistaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Nämä tuotteet ja tarvikkeet ovat myyntiluvallisia ja Inionilla on kymmeniä myyntilupia kymmenissä maissa maailmanlaajuisesti. Sadantuhannen euron arvioidut kustannukset osoitteenmuutoksesta aiheutuisivat:

  1. edellä mainittujen myyntilupien muuttamisesta kaikissa maissa, joihin Inion toimittaa tuotteitaan,
  2. kaikkien Inionin tuotteiden etikettien ja käyttöohjeiden muuttamisesta sekä uusien ohjeiden painatuksesta, sekä
  3. kaikkien Inionin painotuotteiden muuttamisesta ja uusien tuotteiden painatuksesta.

Edellä mainituin perustein Inion pyytää, että yhdyskuntalautakunta arvioi päätöksen ja sen vaikutukset asianosaisiin uudelleen ja kumoaa päätöksen niin, että Inionin osoite ei muutu, vaan on jatkossakin Lääkärinkatu 2.

Oikaisuvaatimuksen täydennyksessään 14.8.2019 Inion esittää ratkaisuehdotuksenaan, että Tenniskatu muutettaisiin Lääkärinkaduksi, jolloin Inion Oy voisi säilyttää nykyisen osoitteensa Lääkärinkatu 2.

Ratkaisuehdotus

Ratkaisu voisi pohjautua Inionin 14.8.2019 esittämään ehdotukseen. Koko Tenniskadun muuttaminen Lääkärinkaduksi ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu, koska kadun varrella on toimijoita, joiden osoitteena on Tenniskatu. Tällainen toimija on mm. Tammer-Golf ry. Sen sijaan on mahdollista muuttaa Tenniskadun alkupää Arvo Ylpön kadulta Lääkärinkallionkatuun asti Lääkärinkaduksi, jolloin Inionin osoitteena voi jatkossakin olla Lääkärinkatu 2. Kyseinen katuosuus on alun perin ollut osa Lääkärinkatua, joten katuosuudelle palautettaisiin sen alkuperäinen nimi. Muutos ei vaikuta Tenniskadun osoitenumerointiin.

Oikaisuvaatimuksen jättämisen ajankohta

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen 14.5.2019 § 144 muutoksenhaussa oli aluksi valitusosoituksena hallintovalitus. Valitusajan loppupuolella todettiin, että hallintovalitus ei tällaisessa tapauksessa ollut oikea muutoksenhaun tapa. Siksi yhdyskuntalautakunnan päätös §:n 144 osalta kuulutettiin uudelleen nähtäville 28.6.2019 ja muutoksenhaun tavaksi määriteltiin oikaisuvaatimus. Siten Inionin 5.7.2019 tekemä oikaisuvaatimus yhdyskuntalautakunnan päätöksestä on saapunut riittävän ajoissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Inion Oy:n Lääkärinkadun nimeen liittyvä oikaisuvaatimus hyväksytään osittain.

Yhdyskuntalautakunnan päätös 14.5.2019 § 144 pidetään voimassa siten, että Arvo Ylpön katu alkaa päätöksen mukaisesti jo Teiskontieltä.

Nykyinen Tenniskatu muutetaan Lääkärinkaduksi Arvo Ylpön kadun ja Lääkärinkallionkadun välisellä osuudella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Dani Kulonpää, Anna Mustajoki, Inion: anni.ala-mettala@applex.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat