Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 246 Oikaisuvaatimus koskien kiinteistön 837- 215- 1412- 8 osoitepäätöstä rakennuksen B (VTJ- PRT:t: 1032149074) osalta

TRE:4549/10.01.02/2019

Valmistelija

  • Vesanta Tiina, Maanmittausteknikko

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, puh. 040 806 3566, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakkeenomistajat ovat tehneet 10.7.2019 oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin 4.7.2019 § 18 tekemästä osoitepäätöksestä. Päätöksellä on muutettu kiinteistön 837-215-1412-8 rakennuksen B osoite. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään osoitteenmuutoksen perumista. Nykyinen osoite on Varalankatu 16, uusi osoite Uramonkatu 4.

Osoitejärjestelmän ylläpito on kunnan tehtävä. Osoitteenmuutosprosessi on saanut alkunsa Asunto Oy Koivutahmelaan haetusta rakennusluvasta. Osoitteiden tarkistus ja ajantasaistus kuuluvat oleellisena osana rakennuslupaprosessiin, jossa tarkistus tehdään kaikille lupahakemuksille ottamatta kantaa hankkeen laajuuteen.

Rakennuslupaprosessin aikana on todettu, että tontilla 837-215-1412-8 on vuosien varrella tapahtuneiden kulkuyhteyksien muutosten vuoksi tarpeen päivittää talojen B, E ja F Varalankadun osoitteet nykytilanteen mukaiseksi. Osoite määräytyy sen mukaan, miltä kadulta pääasiallinen esteetön liikenne kiinteistölle kulkee. On tärkeää, että esimerkiksi ambulanssi löytää osoitteen perusteella mahdollisimman esteettömästi oikealle ovelle.

Oikaisuvaatimuksessa osoitteenmuutoksen perumista perustellaan muun ohella seuraavasti: Rakennukselle B ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä Uramonkadulta olevan tonttiliittymän kautta esim. hälytysajoneuvoille; B-talo on valtaosin liikenteellisesti A-taloa vastaavassa paikassa; Osoitteenmuutos aiheuttaa hankaluuksia postin, tavarantoimitusten ja vieraiden opastamisen kannalta ja heikentää asukkaiden turvallisuutta. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan hyvän hallintotavan mukainen toiminta. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupungin ilmoitus luo vaikutelman, että taloyhtiön edustajien kanssa olisi keskusteltu osoitteenmuutoksesta. Kaupungin 28.6.2019 päivätyssä vastauksessa ei selitetä, miksi kuulemista ei toteutettu ja miksi päätöksen taustaan viitattiin tavalla, joka on harhaanjohtava. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan käsiteltävään asiaan ei ole perehdytty.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että tontille on 25.3.2019 tehty maastokatselmus. Katselmuksessa todettiin, että Varalankadulta ei ole liikenteellistä esteetöntä kulkuyhteyttä rakennuksille B, E ja F. Leppäniemenkatu on tontin kohdalla kevyen liikenteen väylää, eikä sitä kautta ole sallittua ajoyhteyttä tontille. Varalankadun ja Leppäniemenkadun risteyksessä on betoniporsas estämässä ajoa Leppäniemenkadulle. Tontille on vain yksi varsinainen tonttiliittymä Uramonkadulta. Kulku asuinrakennuksiin B, E ja F sekä autokatoksiin on näin ollen yksiselitteinen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen edustaja on 29.7.2019 ottanut kantaa ko. tontin talojen osoitteisiin. Pelastuslaitoksen mukaan talojen B, E ja F osoitteiden tulisi olla Uramonkadulta.

Osoitteenmuutosprosessi on saanut alkunsa Asunto Oy Koivutahmelaan haetusta rakennusluvasta ja kohdistui vain kiinteistöön 837-215-1412-8. Talo A on eri kiinteistöllä, joten tarkastusprosessi ei kohdistunut talon A kiinteistöön, eikä osoitteenmuutoksessa otettu kantaa sen osoitteeseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että Varalankadulta on tonttiliittymä talon A kiinteistölle.

Tulevasta muutoksesta tiedotettiin ensimmäisen kerran 25.3.2019 Lupapisteessä. Tätä kautta lupaprosessin tiedotus kulkee lupaprosessin osapuolten, mm. hakijan ja lupakäsittelijän välillä. Muutosta ei kommentoitu ja osoitteenmuutoskirje lähetettiin 22.5.2019. Osoitteenmuutoskirjeessä on viitattu Lupapisteessä annettuun ennakkoilmoitukseen. Kirjeessä ei ole oikaisuvaatimuksen tekijöiden mainitsemaa viittausta taloyhtiön kanssa käytyyn keskusteluun. Kuulemistilaisuuksia tai asukaskyselyitä ei osoitejärjestelmän ylläpidossa pääsääntöisesti ole katsottu tarpeelliseksi järjestää. Kunnan osoitteissa on kyse koko kuntaa koskevasta ja myös valtakunnallisesta järjestelmästä, jossa toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan.

Muutosilmoituksessa 22.5.2019 kolmen talon kohdalla ovat talokirjaimet olleet väärin. Talo E olisi pitänyt olla talo F ja päinvastoin. Talossa B oli mukana myös talon A huoneistot. Taloyhtiön yhteydenoton johdosta virheellisyydet korjattiin.

Taloyhtiö teki osoitteenmuutosilmoituksesta oikaisupyynnön 17.6.2019, jolloin kaupungingeodeetti teki osoitepäätöksen 28.6.2019. Päätöksen mukaan osoitteeksi tuli Uramonkatu 2. Taloyhtiön kanssa 2.7.2019 käydyn sähköpostikeskustelun tuloksena kaupungingeodeetti teki asiassa uuden päätöksen 4.7.2019, jossa osoitteeksi muutettiin Uramonkatu 4 taloyhtiön hallituksen pyynnön mukaisesti. Yhtiö ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä silla perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai päätös on muuten lainvastainen.

Kaupungingeodeetinon toimivaltainen päättämään osoitteista, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Asunto Oy Koivutahmela, Anna Mustajoki, Tiina Vesanta, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat