Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 240 Oikaisuvaatimus kiinteistön 837-131-0687-0002 hulevesimaksusta

TRE:4043/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, p. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksikön suunnittelupäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 14.5.2019 § 155 hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, lasku nro 0103313311. Ote viranhaltijapäätöksestä on toimitettu muistuttajalle 14.5.2019 sähköisesti. Sähköisesti toimitettu päätös katsotaan vastaanotetuksi kolmen päivän päästä sen lähettämisestä. Muutoksenhakuosoituksessa on ollut nimenomaisesti todettuna, että oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuosoituksessa esitetty osoite oikaisuvaatimuksen toimittamiselle on ollut oikein. 

Viranhaltijapäätöstä koskeva muutoksenhakuaika on näin ollen päättynyt 31.5.2019. Muistuttaja on toimittanut perustevalituksen hulevesimaksusta niin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kuin Tampereen kaupungin kirjaamoon. Valitus koskee myös huleveden hallinnan tilannetta kiinteistön 837-131-0687-0002 läheisyydessä. 

Tampereen kaupungin kirjaamoon valitus on saapunut 14.6.2019. Valituksen saatteessa lukee, että kyseessä on oikaisuvaatimus. Valitus on toimitettu Tampereen kaupungin kirjaamoon muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen. Huleveden hallinnan tilanteeseen liittyvä asia kuuluu yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta myöhässä saapuneena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Heinonen, Maria Åkerman, Timo Koski, Heidi Ruonala, asianosainen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat