Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 245 Pohjantähti Keskinäisen vakuutusyhtiön oikaisuvaatimus liukastumistapaturmasta Seppäläntiellä

TRE:2681/03.07.01/2019

Valmistelija

  • Kujala Petri, Rakennuttajahortonomi

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajahortonomi Petri Kujala puh.0500 628 295 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (jäljempänä "Pohjantähti") on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan sille takautumissaatavana Pohjantähden korvaaman työtapaturman. Pohjantähti on korvannut Seppäläntien kiinteistöjen 42 ja 51 kohdalla tapahtuneen liukastumistapaturman, jossa Pohjantähden asiakas kärsi henkilövahinkoja. Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja on hylännyt vaatimuksen päätöksellään 24.4.2019 § 86. Rakennuttamisjohtajan päätöstä on perusteltu sillä, että asiassa saatujen selvitysten perusteella on ilmeistä, että kaupunki on toiminut tapaturmaan nähden siltä vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rajoissa ja että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen.

Oikaisuvaatimus

Pohjantähti on vaatinut oikaisua rakennuttamisjohtajan päätökseen 5.4.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksellaan. Oikaisuvaatimuksella Pohjantähti vaatii kaupunkia oikaisemaan päätöstä siten, että tapaturman katsotaan johtuvan kaupungin tuottamuksesta ja että Pohjantähdelle maksetaan sen maksamat korvaukset takaisin.

Vaatimusta perustellaan esimerkiksi sillä, että tapahtumapaikka on ollut jäinen ja luminen ja että säähistoriatietojen perusteella liukkaudentorjunnan tarve on ollut ilmeinen. Vaatimuksen mukaan sää on vaihdellut edellisen hiekoituspäivän ja vahinkopäivän välillä useasti plussan ja miinuksen välillä. Vaatimuksen mukaan tapahtumapäivän liukkautta ei ole voitu pitää poikkeuksellisena ja se on ollut ennalta arvattavissa. Vaatimuksen mukaan kaupunki ei ole osoittanut, että sääolosuhteet olisivat tehneet hiekoituksen hyödyttömäksi.

Pohjantähti esittää oikaisuvaatimuksessaan myös, että rakennuttamisjohtajan päätöksessä esiin tuotu jalankulkijan oma velvollisuus huolelliseen toimintaan olisi vallitsevaan oikeustilaan perustumaton.

Oikeudellinen arviointi

Seppäläntiellä sattuneen vahingon osalta tulee huomioida se, että kaupungin selvityksen mukaan lunta ei ole satanut kolmea senttimetriä 4.12.2018 vaan vähemmän. Vaikka lunta olisikin satanut 3 senttimetriä 4.12.2018, on tuo määrä niin vähäinen, että se olisi sulanut pois seuraavien päivien vesisateiden vuoksi. Kun talvikunnossapitoa on suoritettu 3.12.2018 ja alue on hiekoitettu, on lumen sulamisen jälkeen edelleenkin ollut hiekoitusta maassa jäljellä johtuen hiekoituksen raekoosta. Tämän johdosta tarvetta hiekoitukselle ei yleisen elämänkokemuksen mukaan ole ollut.

Asiassa tulee myös huomioida se, että vahingonkärsijä on velvollinen itsekin toimimaan tienkäyttäjänä huolellisesti. Kyseisessä tapauksessa on vahingonkärsijä ilmoittanut juosseensa aamulla bussiin. Voidaankin perustellusti pohtia, onko vahingonkärsijä mahdollisesti kiirehtimällä linja-autoon kyennyt toimimaan huolellisesti vai olisiko hänen keskittymiskykynsä mahdollisesti tilanteessa herpaantunut. Tämä yhdistettynä yleiseen säätilaan, voidaan perustellusti kysyä, onko vahingonkärsijä toiminut itse huolellisesti. Koska kaikkia liukkauksia ei kyetä poistamaan ja ns. kadun kunnossapitolaki edellyttää kadulta tyydyttävää kuntoa käyttötarkoitukseensa nähden, voidaan todeta, liikkumistavan valinta (juokseminen) ei ole ollut huolellista toimintaa vahingonkärsijältä.

Edellä kerrotun perusteella katsotaan, että tapahtumapaikkana olevan alueen kunnossapito on hoidettu asianmukaista sekä tavanomaista huolellisuutta noudattaen. Alueella on suoritettu liukkaudentorjuntaa 3.12.2019 eikä tarvetta enemmälle liukkaudentorjunnalle ole ollut johtuen säätilasta, kadun päällä olevasta hiekoituksesta ja lumien poissulamisesta. Koska rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen tekemään päätöksen, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöstä tule myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa, tulee Pohjantähden oikaisuvaatimus hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Pohjantähti Keskinäinen vakuutusyhtiö, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Petri Kujala, Teemu Kylmäkoski, Juha Antila, Tarja Onjukka

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat