Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 236 Poikkeamishakemus tilalle Kotiranta 837-715-2-47, Kapeentie 257, lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos

TRE:4189/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 449 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen  ja muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi noin 2 ha:n suuruisella tilalla Kotiranta 837-715-2-47. Poiketaan Aitolahti-Teisko rantayleiskaavasta, jossa tila on merkitty lomarakennuspaikaksi.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos asuinrakennuspaikaksi vaatii poikkeamista voimassa olevasta rantayleiskaavasta.                                     

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on noin 2 ha ja se on rekisteröity 2.6.1956. Hakijat ovat 7.9.2018 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Edellisten lisäksi voi rakentaa 40 m2 suuruisen vierasmajan.

Kotirannan tilalle on myönnetty käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta asuinrakennuspaikaksi yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 6.9.2016 § 8. Rakennuslupaa ei kuitenkaan haettu määräaikaan mennessä, joten lupa on rauennut.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat 2,6 kilometrin etäisyydellä Terälahdessa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Terälahden keskustasta Kämmenniemeen ja edelleen Tampereen keskustaan.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutoksiin sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Hakija on toimittanut maakunta-arkiston todistuksen kiinteistöllä aiemmin asuneista henkilöistä. Tila on ollut asuttuna sotien jälkeiseltä ajalta siirtokarjalaisten asuinpaikkana, ja vuoden 1946 määräalan myynnin jälkeen aina vuoteen 1956 asti.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 4.4.- 31.5.2019 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen yleismääräyksessä on esitetty käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus rakennuspaikoilla, jotka ovat todistettavasti alun perin asuinkäyttöön tarkoitettuja.   

Rakennuspaikalle on rakennettuna kerrosalaltaan 65 m2 suuruinen vanha päärakennus, joka aiotaan purkaa. Navetta/vaja (35 m2) ja rantasauna (16 m2) aiotaan säilyttää. Olemassa olevat rakennukset vähentävät tilan kokonaisrakennusoikeutta, joten tilalle on mahdollisuus myöntää rakennusoikeutta yhteensä maksimissaan 449 m2.

Ottaen huomioon alun perin asuinkäyttöön rakennetun rakennuspaikan ja jo aiemmin myönnetyn poikkeusluvan samaan tarkoitukseen voidaan katsoa, että haettu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituisen asunnon paikaksi on siten hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 449 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen ja muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi noin 2 ha:n suuruisella tilalla Kotiranta 837-715-2-47 hyväksytään. Poikkeaminen Aitolahti-Teisko rantayleiskaavasta myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun sekä Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnot (Kapeentie on yleinen tie). Ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Pirkanmaan ely-keskus esittää lausunnossaan, että kun uusi asuinrakennus sijoitetaan kiinteistölle maantien 14277 (Kapeentie) suoja-alueen (20 m) ulkopuolelle, ei tienpitoviranomaisella ole huomautettavaa rakennushankkeeseen. Nykyiselle liittymälle tierekisteriosoitteessa 14277/1/2537/vasen ei löydy lupaa. Jos poikkeamispäätös on myönteinen, sille tulee hakea Pirkanmaan ely-keskuksesta liittymälupa käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat