Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 229 Tampereen melulinjausten tarkistaminen

TRE:7617/11.02.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hurme Taru, Suunnittelujohtaja, Taru.Hurme@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin nykyiset melulinjaukset hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 9.6.2015. Linjaukset ovat suppeat, joten käytännössä on jouduttu tapauskohtaiseen arviointiin asemakaavoissa, joissa melu ylittää ohjearvot. Yhteiset selkeät, johdonmukaiset linjaukset ovat tarpeen, jotta voidaan toteuttaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää asuinympäristöä tiivistyvässä kaupungissa ja jotta kaikkia kaavamuutoksen hakijoita voidaan kohdella tasapuolisesti. Ehdotus melulinjauksiksi käsittää ohjeet huomioitavaksi suunniteltaessa rakennuspaikkaa, asuntojen avautumista, parvekkeita, meluselvitystä, piha- ja virkistysalueita sekä melusuojauksen toteuttamista.

Melualueita koskeva valtakunnallinen ohjeistus

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen melutason ohjearvoista (VNp 993/1992). Niiden mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona päivällä 55 dB eikä yöllä 50 dB. Päätöksen perusteluissa todetaan, että jos asuintalon kadunpuoleisella julkisivun ulkopuolella melutaso on yli 55 dB, tulee varata huoneiston tuuletusmahdollisuus talon hiljaisemmalta puolelta.

Ympäristöministeriön asettama LIME-työryhmä laati vuonna 2001 suunnitteluohjeet liikennemelun huomioon ottamiseksi kaavoituksessa. Työryhmä esitti, että pyritään ensisijaisesti sijoittamaan rakennukset sellaisille alueille, joilla ohjearvoja ei ylitetä. Jos melutaso asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla ei ole alle 55 - 60 dB, tulisi huoneistojen ulottua läpi talon.

Ympäristöministeriön ääniympäristöasetus

Rakennusten ääniympäristöä koskeva ympäristöministeriön asetus 796/2017 tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana oli, että kaavalla voidaan määrätä rakennuksen julkisivun ääneneristyksen sekä piha- ja oleskelualueiden ja parvekkeiden äänitasojen ääniympäristöasetusta tiukemmista vaatimuksista (edellä mainitun VN päätöksen mukaisesti). Niinpä asetuksessa ei annettu rakennuksen piha- ja oleskelualueille eikä oleskeluun käytettäville parvekkeille yöohjearvoja ollenkaan. Viherhuoneille annettiin vaatimukseksi, että melun keskiäänitaso ei saa niissä ylittää 45 desibeliä.

Ääniympäristöasetusta muutettiin 1.4.2019, jolloin uuden rakennuksen ääniolosuhteita koskevista vaatimuksista poistettiin parvekkeiden melutasoja koskeva vaatimus kokonaan.

Tampereen melulinjausten päivitys

Tampereen melulinjausten päivitys on kirjattu toimenpiteeksi yhdyskuntalautakunnan 26.6.2018 hyväksymään meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2018 - 2022. Päivitystä on valmisteltu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan työryhmässä. Ryhmä on kokoontunut myös Talonrakennusteollisuus ry:n edustajien ja melukonsulttien kanssa.

Melulinjausluonnoksesta 2018 pyydettiin lausunnot Ympäristöministeriöltä, Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY -keskuksilta, Talorakennusteollisuus ry:ltä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lausuntojen pohjalta luonnosta tarkistettiin.

Melulinjausluonnos

Lausunnoilla olleeseen melulinjausluonnokseen 2018 lisättiin uutena kohtana melurajat, jolloin asuntojen tulee avautua myös hiljaiselle puolelle. Uuden asuinalueen määritelmään lisättiin lause alueen sijainnista yhdyskuntarakenteessa. Meluselvityksen sisältövaatimuksia tarkennettiin. Parvekkeiden melunhallintaan lisättiin lause yöohjearvojen soveltamisesta. Melun huomioon ottaminen virkistysalueilla -linjaukseen lisättiin historiallisia puistoja koskeva poikkeus.

Linjaus asuntojen sekä hoito- ja oppilaitosten melulta suojatuista piha-alueista ja linjaus lentomelun huomioon ottamisesta pysyivät ennallaan. Linjaus viherhuoneista poistettiin. Lausunnoilla olleeseen melulinjausluonnokseen 2018 tehtiin lisäksi joitakin pienempiä tarkistuksia.

Lausunnot luonnoksesta, keskeinen sisältö

Ympäristöministeriö toteaa lausunnossaan mm. että esitetyt linjaukset mahdollistavat maailman terveysjärjestön terveyttä koskevien suositusarvojen (WHO 2018) ottamisen huomioon meluntorjuntaa ja ääniympäristön laatua suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ympäristömeludirektiivin ja -asetuksen mukaisissa selvityksissä melualtistuminen syntyy melutason ylittäessä 55 dB rakennuksen julkisivulla. WHO:n mukaan tautitaakka lisääntyy jo tätä pienemmistäkin äänitasoista.

Uudenmaan ELY-keskus, joka valtakunnallisesti vastaa ELY-keskusten osalta meluasioista, toteaa lausunnossaan, että melulinjausluonnosta tulee ehdottomasti tiukentaa. Lausunnossa huomautetaan myös, että korkean liikennemelun alueilla on yleensä myös heikentynyt ilmanlaatu. Korkea melutaso asuinrakennusten ympäristössä voi aiheuttaa merkittäviä terveysvaikutuksia ja niihin liittyen huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Uudenmaan ELY–keskus pitää Tampereelle esitettyä melulinjausta sallitusta melutasosta rakennusten julkisivuilla ennen vaatimusta hiljaiselle puolelle aukeamista, merkittävästi liian korkeana.

Pirkanmaan ELY-keskus suosittaa lausunnossaan, että Tampereen kaupunki ottaa Valtioneuvoston 1992 ohjearvot lähtökohdaksi ehdotukseen Uudenmaan ELY-keskuksen esittämällä tavalla.

Talonrakennusteollisuus ry esittää lausunnossaan, että raja, jolloin alueelle ei tule sijoittaa asumista, olisi 75 dB ja että hiljaisen julkisivun melutasoksi määriteltäisiin 65 dB, jos tälle julkisivulle sijoitetaan parvekevyöhyke tai muu melulta suojaava rakenne. Vaatimus asuntojen avautumisesta hiljaisemmalle puolelle todetaan kohtuuttomaksi. Lausunnossa todetaan lisäksi mm., että linjaus ei saa olla absoluuttinen este, jos riittävän hyvät ääniolosuhteet muuten saavutetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa lausunnossaan, että lähtökohtaisesti kaikessa kaupunkisuunnittelussa tulisi pyrkiä noudattamaan valtioneuvoston päätöksen 1992 ohjearvoja. Kaupunkirakenteen tiivistyessä melualueille rakentaminen voi kuitenkin olla väistämätöntä. Uusille alueille rakennettaessa valtioneuvoston päätöksen ohjearvot tulisi nähdä selvästi sitovampina. Terveysvaikutusten kannalta ratkaisevaa on kuitenkin melutaso asuinrakennuksen sisällä. Jos melualueelle rakentamista ei voida välttää, läpi talon ulottuvat asunnot ovat suositeltavia.

Melulinjausehdotus 2019

Saatujen lausuntojen pohjalta melulinjausluonnosta 2018 on muutettu melulinjausehdotukseksi 2019. Asumiseen soveltumaton rakennuspaikka (päiväajan keskiäänitaso on yli 70 dB) on erotettu omaksi kohdaksi.

Asuntojen avautumista hiljaiselle puolelle koskevaa tavoitearvoa on valtionhallinnolta saatujen lausuntojen mukaisesti tiukennettu. Lähtökohtana melulinjausehdotuksessa on – LIME-työryhmän vuonna 2001 esittämästä tavoitteesta (55 - 60 dB) kuitenkin poiketen – se, että jos asuinrakennuksen ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 62 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle.

Yksi Tampereen valtuustokauden 2018-2021 tavoitteista on se, että kaupungin kestävää kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 prosenttia asuinkerrosalasta joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. Tavoitteen saavuttaminen vaikeutuu, jos pienille asunnoille on varattava huoneiston tuuletusmahdollisuus talon hiljaisemmalta puolelta jo silloin, kun julkisivulle kohdistuvan melun keskiäänitaso on 60 dB. Lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen (jossa lähtökohtana oli arvo 65 dB) verrattuna vaatimusta on kuitenkin tiukennettu 3 dB.

Ehdotukseen on myös kirjattu Talonrakennusteollisuus ry:n esittämästä poiketen, että parvekevyöhykkeellä ei voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnolle. Lausunnonantajat eivät pitäneet tarkoituksenmukaisena luonnoksessa esitettyä ajatusta käyttää osittain avattavaa parvekelasitusta meluntorjuntakeinona, joten se on poistettu melulinjausehdotuksesta. Meluselvityksen laatimiskynnystä on saatujen lausuntojen mukaisesti tiukennettu. Jos melun päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB tontin rajalla kantakaupungin meluselvityksen perusteella nyky- tai ennustetilanteessa, erillinen meluselvitys laaditaan asemakaavan luonnosvaiheessa. Kaupunki määrittelee melulaskelmissa käytettävän ennustevuoden, joka yleensä on nykytilanne + noin 20 vuotta. Lisäksi sanamuotoja on täsmennetty muutamissa kohdissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Tampereen kaupungin melulinjaukset hyväksytään otettavaksi käyttöön osana kaupunkisuunnittelua. Niistä voidaan poiketa vähäisissä määrin vain erityisen perustellusta syystä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kirsi-Maarit Asplund poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ossi Aho, Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen kannattivat Höyssän ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Hurme Taru, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Ari Elsilä, puh. 050 521 5149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 25.6.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Tampereen kaupungin melulinjaukset hyväksytään otettavaksi käyttöön osana kaupunkisuunnittelua. Niistä voidaan poiketa vähäisissä määrin vain erityisen perustellusta syystä.

Päätös

Tampereen kaupungin melulinjaukset hyväksyttiin otettavaksi käyttöön osana kaupunkisuunnittelua siten muutettuna, että liitteeseen Melulinjaukset tehtiin seuraavat muutokset:

1) SIVU 1, KOHTA A: Lisättiin virke: ”Mikäli päiväajan keskiäänentaso ylittää 70 dB vain osalla rakennettavaksi suunniteltua aluetta, voidaan kuitenkin rakentaa sille osalle, jossa em. raja-arvo ei ylity. Teknisillä ratkaisuilla voidaan pienentää alueen herkille toiminnoille tarkoitettujen rakennusten ulkoseinille kohdistuvaa äänitasoa.”

2) SIVU 1, KOHTA B: Korjattiin päiväajan keskiäänentason alaraja 62 dB:stä 65 dB:iin, eli ensimmäinen virke muutettiin muotoon: ”Jos asuinrakennuksen ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB), mikä määrätään asemakaavassa.”

3) SIVU 1, KOHTA B: Poistettiin viimeinen virke kokonaan (”Parvekevyöhykkeellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnolle.”

Niistä voidaan poiketa vähäisissä määrin vain erityisen perustellusta syystä.

Kokouskäsittely

Katja Nisumaa-Saarela teki seuraavat muutosehdotukset liitteeseen Melulinjaukset:

Kohtaan A lisäys "Mikäli päiväajan keskiäänentaso ylittää 70 dB vain osalla rakennettavaksi suunnitellulla alueella, voidaan kuitenkin rakentaa sille osalle, jossa em. raja-arvo ei ylity. Teknisillä ratkaisuilla voidaan pienentää alueen asumiseen tarkoitettujen rakennusten ulkoseinille kohdistuvaa äänitasoa.”

Kohtaan B: Korvataan lause "Parvekevyöhykkeellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnolle" tällä: "Parvekevyöhykkellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnolle muutoin kuin kantakaupungin täydennysrakennuskohteissa, jolloin parvekkeen avattavan lasituksen ollessa osittain auki tulee varmistaa melun päiväajan keskiäänitason 55dB alittuminen parvekkeella ja asunnon avattavan ikkunan edessä."  

Sonja Harmaala kannatti Nisumaa-Saarelan ehdotusta.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Erik Lydèn teki seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen Melulinjaukset:

Virke ”Parvekevyöhykkeellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnoille.”
muutetaan muotoon:
”Parvekevyöhykkeellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnoille muussa kuin sellaisessa rakennuksessa, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavaan koulutukseen osallistuville henkilöille tai ainoastaan 18-29 -vuotiaille henkilöille tarkoitettuja asuntoja.”

Sonja Harmaala kannatti Lydénin muutosehdotusta.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Aleksi Jäntti teki seuraavat muutosehdotukset liitteeseen Melulinjaukset:

 1) SIVU 1, KOHTA A: Lisätään virke: ”Mikäli päiväajan keskiäänentaso ylittää 70 dB vain osalla rakennettavaksi suunniteltua aluetta, voidaan kuitenkin rakentaa sille osalle, jossa em. raja-arvo ei ylity. Teknisillä ratkaisuilla voidaan pienentää alueen herkille toiminnoille tarkoitettujen rakennusten ulkoseinille kohdistuvaa äänitasoa.”

2) SIVU 1, KOHTA B: Korjataan päiväajan keskiäänentason alaraja 62 dB:stä 65 dB:iin, eli ensimmäinen virke muutetaan muotoon: ”Jos asuinrakennuksen ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB), mikä määrätään asemakaavassa.”

3) SIVU 1, KOHTA B: Poistetaan viimeinen virke kokonaan (”Parvekevyöhykkeellä ei kuitenkaan voida luoda hiljaiseksi tulkittavaa puolta asunnolle.”)

Antti Ivanoff, Ossi Aho, Katja Karintaus ja Ilpo Sirniö kannattivat Jäntin muutosehdotusta.

Koska oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia joita ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavat kättennostoäänestyksillä suoritettavat äänestysesitykset:

Äänestys 1:
Esittelijän päätösehdotus = JAA

Lydénin muutosehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulos:
JAA eli esittelijän päätösehdotus 9 ääntä (Jäntti, Sirén, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

EI eli Lydénin muutosehdotus 3 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela)

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen voittaneen äänin 9-3, poissa 1.

Äänestys 2, kohta A:
Esittelijän päätösehdotus = JAA

Nisumaa-Saarelan muutosehdotus A) = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JAA eli esittelijän päätösehdotus 8 ääntä (Jäntti, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

EI eli Nisumaa-Saarelan muutosehdotus A) 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen voittaneen äänin 8-4, poissa 1.

Äänestys 2, kohta B:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Nisumaa-Saarelan muutosehdotus B) = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JAA eli esittelijän päätösehdotus 8 ääntä (Jäntti, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

EI eli Nisumaa-Saarelan muutosehdotus B) 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen voittaneen äänin 8-4, poissa 1.

Äänestys 3, kohta 1:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Jäntin muutosehdotus 1) = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JAA eli esittelijän päätösehdotus 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)

EI eli Jäntin muutosehdotus 8 ääntä (Jäntti, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

Puheenjohtaja totesi Jäntin muutosehdotuksen voittaneen äänin 8-4, poissa 1.

Äänestys 3, kohta 2:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Jäntin muutosehdotus 2) = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JAA eli esittelijän päätösehdotus 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)

EI eli Jäntin muutosehdotus 2) 8 ääntä (Jäntti, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

Puheenjohtaja totesi Jäntin muutosehdotuksen voittaneen äänin 8-4, poissa 1.

Äänestys 3, kohta 3:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Jäntin muutosehdotus 3) = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JAA eli esittelijän päätösehdotus 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)

EI eli Jäntin muutosehdotus 3) 8 ääntä (Jäntti, Aho, Sirniö, Ahonen, Kampman, Karintaus, Penny, Ivanoff)

Puheenjohtaja totesi Jäntin muutosehdotuksen voittaneen äänin 8-4, poissa 1.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Ely-keskus, Terveyden  ja hyvinvoinnin laitos, Talonrakennusteollisuus ry, Taru Hurme, Elina Karppinen, Annika Alppi, Ari Elsilä, Antonia Sucksdorff-Selkämaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat