Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 328 Asemakaavan hyväksyminen, Viiala, Kirvestie 23, asemakaava nro 8684 

TRE:4245/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 17.8.2017 päivätyn ja 9.10.2017 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8684. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8684
Dno: TRE: 4245/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Altti Moisala.

Asemakaavamuutoksella jaetaan 2409 m2:n suuruinen tontti 5211-8 kolmeen osaan. Muodostuvat tontit osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AO).
Jaettava tontti   pinta-ala m2   Rakennusoikeus   Tonttitehokkuus e
5211-8              2409               181                        0,08
Muodostuvat uudet tontit   
5211–41           896                 170+v30                 0,22
5211–42           784                 180+v30                 0,27
5211–43           729                 180+v30                 0,29

Tonteille osoitettaan kerrosalaa yhteensä 620 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 439 k-m2.

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Viialan kaupunginosassa noin 6 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kirvestie 23. Tontti sijaitsee Kirvestien kaarteen kaakkoispuolella. Se rajautuu eteläkaakossa kapeaan hoitamattomaan puistoalueeseen, jonka toisella laidalla on ohikulkutietä reunustava meluvalli. Muissa suunnissa tontti rajautuu naapuruston pientalotontteihin.
Kaava-alueen lähiympäristö on jälleenrakennuskauden pientaloaluetta. Tontit mitoitettiin aikoinaan reilun kokoisiksi omatarveviljelyä varten. Aluetta on täydennysrakennettu tontteja jakamalla tasaisesti 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulla viereisen peltoalueen halki rakennettiin Tampereen ohikulkutie Jyväskylän suuntaan, ja liikenneväylän ja asuinalueen väliin meluvalli. Liikennemelu erottuu tontilla selvästi meluvallista huolimatta.

Tontilla sijaitsee vuonna 1951 valmistunut, puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja siihen kytketty kahden autopaikan autotallisiipi. Rakennuksen kerrosala on 185 k-m2 (Facta), ja julkisivumateriaali on puu. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on tontin jakaminen kolmeen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 17.8.-7.9.2017.
Aineistosta saatiin viisi kommenttia. Viheralueet ja hulevedet-yksikkö kommentoi esitetyn hulevesimääräyksen olevan kunnossa. Hulevesiselvitykselle ei ole tarvetta. Tampereen Vesi kommentoi jätevesien johtamista tontilla. Ympäristönsuojelulla ja Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa.
Pirkanmaan ELY-keskus kommentoi, että asemakaavamuutoksella ei ole valtakunnallisia tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. Kaavassa on huomioitava, että mahdollisista melusuojauksista ja muista valtatien 9 tiealueen läheisyydestä johtuvista toimenpiteistä vastaa hankkeeseen ryhtyvä. Hulevesien käsittely tontilla tulee järjestää siten, ettei vettä johdeta valtatien 9 kuivatusjärjestelmiin.
Asemakaavamääräyksessä hule-42(1) on määritelty, että kiinteistön vettäläpäisemättömiltä pinnoilta syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Hulevedet eivät pääse johtumaan valtatien suuntaan maaston korkeuserojen vuoksi. Hulevedet johdetaan Kirvestien hulevesijärjestelmään.
Kiinteistötoimella ei ole kommentoitavaa.
Ehdotusvaiheessa tonttien -42 ja -43 rakennusalaa on laajennettu ja tonttien 5211–41 ja 5211–43 pinta-alaa on tarkistettu.
Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 17.8.2017 päivätty ja 9.10.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8684 asetettavaksi nähtäville.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 17.8.2017 ja 9.10.2017 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8684. Asian hyväksyminen kuulu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 2.-16.11.2017 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään 17.8.2017 päivätty ja 9.10.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8684.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.