Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 331 Harjanteen puistojen yleissuunnitelma 

TRE:715/10.03.04/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Marjaana Tuoriniemi, puh. 040 806 2895, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoreksen luoteisosassa sijaitsevan Harjanteen asuinalueen neljä viheraluetta, Kivipellonharjanne, Harjanteenpuistikko, Rautalepänranta ja Rimminpuronmetsä, on sisällytetty samaan yleissuunnitelmaan, jotta niiden keskinäinen sijainti ja sijoittuminen katuverkon ja asuinkortteleiden suhteen on hahmotettavissa. Suunnittelualueen yhteispinta-ala on 26 590 m2 ja lisäksi on hoidon periaatteet esitetty ympäröivän metsän reunavyöhykkeelle, jonka pinta-ala on noin 53 000 m2.

Kivipellonharjanne, Harjanteenpuistikko sekä osa Rautalepänrannasta sijoittuvat korttelirakenteiden sisälle ja niissä on rakennetumpia osia kuin asuntoalueen ulkoreunalle sijoittuvilla Rimminpuronmetsällä ja suurimmalla osalla Rautalepänrantaa. Kahta viimeksi mainittua käsitellään lähinnä metsänhoidollisin toimenpitein luontoarvot huomioiden. Viheralueiden rakentaminen sisältää sekä jalankululle ja polkupyöräilylle osoitetun väylän, että polkumaisia käytäviä. Kumpareiden päälle on suunniteltu maisemapaikoille oleskelua sekä Kivipellonharjanteen metsikköön pieni kokoontumispaikka lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä eikä siitä saatu yhtään palautetta. Metsien hoitoperiaatteet on sovittu kiinteistötoimen ja ympäristönsuojelun kanssa.

Yleissuunnitelman kustannusarvio on 180 000 euroa (alv 0 %) ja rakennettava pinta-ala n. 5 300 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu 33,96 euroa. Harjanteen viheralueiden rakentamista on esitetty kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2018 talousarvioon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään Harjanteen puistojen: Kivipellonharjanne, Harjanteenpuistikko, Rautalepänranta ja Rimminpuronmetsä, rakentamisen yleissuunnitelma, piirustus nro 18/17221/2 kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mirjam Larinkari, Timo Koski, Janne Syrjä, Petri Kujala, Kristiina Lindberg, Marjaana Tuoriniemi, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Anne Tuominen, Eeva Punju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.