Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 335 Lupa-arkkitehdin viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvontaan 

TRE:7601/01.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy lupa-arkkitehdin viran perustaminen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn 1.1.2018 alkaen. Osana tärkeäksi tavoitteeksi asetettua rakennuslupaprosessien nopeuttamista uuden vakanssin perustaminen on perusteltua. Lupa-arkkitehti huolehtii laissa ja asetuksissa sekä muissa säädöksissä rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvontaviranomaisena toimiminen on julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Tehtäväkuva (id 1506415) on tallennettu Donnaan. Tehtävän vaativuus on rinnastettavissa vakanssinro 50007136 vaativuuteen.

Esitän, että kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonta -yksikköön perustetaan lupa-arkkitehdin virka 1.1.2018 alkaen

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön suunnittelu, rakennusvalvonta, lupavalmistelu
Tehtävänimike: lupa-arkkitehti
Kustannuspaikka: 111884
Esimies: lupa-arkkitehti, lupavalmistelu
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: TS 50102014, pisteet 161-166
Tehtäväkohtainen palkka: 3 161,52 euroa/kk
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,75 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun suunnittelujohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvontaan perustetaan lupa-arkkitehdin virka 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Hurme, Eija Muttonen-Mattila, Annika Alppi, Ritva Niemelä, Terhi Rannikko, Pirkko Koskinen, Tarja Jalo, rekrytointi@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.