Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 329 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus tontille Epilänkatu 23 c, Epilänharju, talousrakennuksen ja kesäkeittiön rakentaminen 

TRE:5840/10.03.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Merja Kinos, puh 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Päätöksen muuttaminen, poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Yhdyskuntalautakunta päätti 31.10.2017 maankäytön suunnittelun esityksen mukaisesti myöntää tontille 837-204-1213-3 luvan saada poiketa rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta autokatoksen rakentamiseksi.

Päätöksenteon jälkeen ilmeni, että salaisena pidettävän muistutuksen mukana tulleita kuvaliitteitä ei ollut lisätty yhdyskuntalautakunnassa käsiteltävän asian liitteisiin eikä päätösesittelyssä ollut käsitelty osittain katetun terassin poikkeamista rakennusalasta.

Tämän takia on tarpeen poistaa 31.10.2017 tehty päätös § 295 ja antaa asiassa uusi poikkeamispäätös hallintolain 50 ja 52 §:n mukaisesti.

Kaksi edellisen käsittelyn aikana salaisiksi luokitelluista muistutuksista muutettiin julkisiksi sen jälkeen kun niistä poistettiin osoitetiedot. Yksi muistutus luokitellaan edelleen salaiseksi sen sisältämien arkaluontoisten henkilötietojen takia. Tähän muistutukseen skannattiin sen mukana tulleet kuvaliitteet. Hakemuksen liitteisiin on lisätty kesäkeittiön terassi-/katossuunnitelmat. Naapurit kuultiin uudelleen kesäkeittiön terassin/katoksen rakennusalan ylityksen johdosta.

Tontille rakennetaan 39,6 m2 suuruinen autokatos Soraharjunkadun varteen ja avataan tontille oma ajoneuvoliittymä, jota sillä ei tähän asti ole ollut. Kulku tontille tapahtuu tällä hetkellä puistoalueen kautta. Ajoneuvoliittymän leveys on rakennusjärjestyksen mukaisesti kuusi metriä. Autokatos sijoittuu kadun varteen, rakennusalan ulkopuolelle, pääosin asemakaavan mukaiselle istutettavalle alueen osalle.Autokatosta ei lasketa kerrosalaan.

Pihalle rakennetaan osittain katettu terassi, joka sijoittuu rakennusalan ulkopuolelle. Katettu terassin osa on talousrakennuksen laajennus, ei kevytrakenteinen rakennelma. Katosta ei lasketa kerrosalaan.

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta sekä poikkeamislupaa, että rakennuslupaa varten. Naapureilta tuli muistutuksia 5 kpl. Muistutuksissa otettiin kantaa mm. lausuntopyyntötarpeeseen, yhdyskuntalautakunnan
maastokatselmukseen, ajoneuvoliittymän sijaintiin ja tarpeeseen, näkymien menettämiseen, naapurikiinteistöjen arvon alenemiseen, maisemallisiin arvoihin, liikenneturvallisuuteen, kadunvarsipysäköintiin sekä iikennemääriin. Muistutuksista yksi on salassa pidettävä asiakirja Julkisuuslaki 24 §:n nojalla.

Asemakaavoituksen vastine muistutuksiin:
Vastineessa otetaan kantaa ainoastaan muistutuksien poikkeamishakemukseen kohdistuviin osiin.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdilta sekä kuntatekniikka- ja katuyksikön katuinsinööriltä, joilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.  Pirkanmaan ELY-keskukselta pyydetään lausunto, mikäli kyseessä on mm. valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, muuten merkittävä kohde tai paikalla on merkittäviä ympäristöllisiä arvoja. Tässä tapauksessa ei ollut tarvetta pyytää lausuntoa ELY-keskukselta. Yhdyskuntalautakunta harkitsi kokouksessaan 31.10.2017 maastokatselmuksen tarvetta ja totesi, että sille ei ole tarvetta.

Tontille1213-3 ei olla hakemassa kaavamuutosta vaan lupaa saada poiketa rakennusalasta sekä istutettavasta tontin osasta poikkeamisluvalla. Tontilla 1213-3 ei ole tällä hetkellä oma ajoneuvoliittymää vaan tontille kuljetaan puiston kautta. Ajoyhteys Epilänkadulle puiston läpi on ollut epävirallinen eikä siitä ole tehty sopimusta kaupungin kanssa.

Ainoa katu, johon tontti 1213-3 rajautuu, on Soraharjunkatu. Näin ollen on luontevaa, että tontin ajoneuvoliittymä tulee Soraharjunkadulle. Autokatoksen sijoittuminen pääosin istutettavalle alueen osalle noudattaa kadunvarren tonteilla vallitsevaa tapaa, sillä useammalla Soraharjunkadun varren tontilla on rakentaminen ulotettu istutettavan alueen osan linjaukselle. Tontin 1213-3 pinta kadun varressa on n. 4 metriä alempana kuin katu, joten istutettavan tontinosan istutuksilla ei ole katunäkymän kannalta merkitystä. Autokatos edustaa normaalia pientaloalueen rakentamista.

Autokatoksen sijoittaminen Soraharjunkadun varteen mahdollistaa hakijalle autopaikan ja autopaikalle tulon tasaisuuden. Tällä hetkellä ajoreitin jyrkkyys Epilänkadulta tontille on n. 20 %. Jos mahdollista, pientalotonttien ajoväylät pyritään suunnittelemaan siten, että niiden maksimikaltevuus olisi enintään 8 %. Kun Sorharjunkadun varteen rakennetaan autokatos, saadaan tontille oma ajoneuvoliittymä, joka on tasainen ja katutasossa. Katoksen viereen rakennetaan portaat, joita pitkin kulku alas asuinrakennukselle tapahtuu. Portaisiin kuljetaan autokatoksen kautta. Jatkossa kulku tontille jalkaisin onnistuu edelleen myös Epilänkadulta, puistossa olevaa julkista polkua pitkin.

Tampereen rakennusvalvonnan tulkinnan mukaan autokatos on sen pinta-alan ja rakennustavan takia rakennusluvan vaativa rakennus, ei toimenpideluvalla rakennettava rakennelma. Talousrakennuksen päätyyn rakennettava katos on laajennus, ei erillinen rakennelma. Talousrakennuksen osan sisustamista kesäkeittiöksi ei tulkita käyttötarkoituksen muutokseksi.

Poikkeamislupapäätös toimitetaan kaikille muistutuksen jättäneille.

Suunnitelmia on naapurien kuulemisen jälkeen muutettu siten, että kulku portaisiin tapahtuu autokatoksen kautta.

Erityinen syy poikkeamishakemuksen hakemiseen on se, että tontille 1213-3 ei ole ajoneuvoliittymää.

Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdilla ja kuntatekniikka- ja katuyksiköllä ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Kaavainsinööri kävi paikan päällä 17.8.2017. Kadun tasolta otettuja valokuvia on liitteenä.

Poikkeaminen 1: Rakennusala
Autokatokselle ja katetulle terassille ei ole osoitettu rakennusalaa.

Asemakaavoitus:
Tontilla on voimassa 5.4.1956 vahvistunut asemakaava, jossa tonteille on osoitettu ainoastaan asuinrakennuksen rakennusala. Autokatos sijoittuu tontin pohjoiskulmaan, jossa tällä hetkellä on n. 18 m2 suuruinen talousrakennus. Talousrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan autokatos, jonne ajo tapahtuu Soraharjunkadulta. Katoksen itäpuolelle rakennetaan portaat, joihin kulku tapahtuu katoksen kautta. Autokatoksen leveys on 6,6 metriä, joten rakentamatonta tontinosaa jää kadun varteen n. 14 metriä. Rakennelman korkeus on Soraharjunkadun pinnasta n. 3,3 metriä. Autokatokseen tulee kaksi autopaikkaa, mikä ei merkittävästi lisää Soraharjunkadun liikennemääriä.

Tontilla ei ole virallista ajoneuvoliittymää, vaan kulku tontille tapahtuu Epilänkadulta, tontin luoteisrajalla olevan puiston kautta. Ajoyhteydestä ei ole olemassa mitään rasitetta tai sopimusta kaupungin kanssa. Tällä hetkellä ajoreitin jyrkkyys Epilänkadulta tontille on n. 20 %. Jos mahdollista, pientalotonttien ajoväylät pyritään suunnittelemaan siten, että niiden maksimikaltevuus olisi enintään 8 %. Epilänkadulla kulkee bussireitti sekä kevyenliikenteen väylän pääreitti, jota pitkin kulkee runsaasti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ajoyhteydestä on jyrkkyytensä takia talven liukkailla keleillä aiheutunut vaaratilanteita. Tämän takia tontille halutaan virallinen ajoyhteys sekä autosuoja Soraharjunkadun varteen. Kuntatekniikka- ja katuyksikkö on puoltanut tontin ajoneuvoliittymän sijoittamista Soraharjunkadulle.

Tampereen rakennusvalvonnan tulkinnan mukaan autokatos on sen pinta-alan ja rakennustavan takia rakennusluvan vaativa rakennus, ei toimenpideluvalla rakennettava rakennelma.

Kesäkeittiö rakennetaan nykyisen, tontin kaakkoisrajalla sijaitsevan talousrakennuksen lounaispäätyyn. Talousrakennuksen eteen rakennettava terassi on muuten avoin, mutta sen päätyyn tulee 3x3 m suuruinen katos, jonka rakennusvalvonta tulkitsee talousrakennuksen laajennukseksi. Terassille katoksineen ei ole osoitettu asemakaavassa rakennusalaa. Katosta ei lasketa kerrosalaan. Talousrakennuksen osan sisustamista kesäkeittiöksi ei tulkita käyttötarkoituksen muutokseksi.

Soraharjunkadun varressa on useampi tontti, joissa talousrakennuksia on rakennettu rakennusalan ulkopuolelle, joten suunnitelman mukainen rakentaminen ei olisi alueen ensimmäinen lajissaan. Autokatos sekä terassi katoksineen edustavat tavanomaista pientaloalueen rakentamista, joka ei poikkea alueen usealta vuosikymmeneltä peräisin olevasta rakennuskannasta. Poikkeaminen rakennusalasta ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle eikä se merkittävästi heikennä naapuritonttien näkymiä.

Poikkeaminen 2: Istutettava alueen osa
Autokatos sijoittuu pääosin asemakaavassa esitetyn istutettavan alueen osan päälle.

Asemakaavoitus:
Soraharjunkadun varteen on asemakaavaan merkitty n. 5 metriä leveä istutettava alueen osa. Istutettava tontin osa sijaitsee kokonaisuudessaan 4 m katutasoa alempana, joten istutuksilla ei ole vaikutusta katunäkymään. Alueella on useampia tontteja, joissa rakentaminen on ulotettu istutettavan alueen osan linjaukselle, joten esitetty rakentaminen ei olisi alueen ensimmäinen.

Poikkeaminen rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan päätös 31.10.2017 § 295 poistetaan virheellisenä ja asia käsitellään hallintolain 50 ja 52 §:n nojalla uudestaan.

Päätetään myöntää tontille 837-204-1213-3 lupa saada  poiketa rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta autokatoksen sekä kesäkeittiön terassin ja katoksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien
suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Epilänharjun kaupunginosassa tontilla 1213-3, osoitteessa Epilänkatu 23 c.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.