Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 19 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Lentävänniemi, Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto (273 P), osia katu- ja puistoalueista, raitiotien päätepysäkki, asemakaava nro 8718  

TRE:607/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 19.8.2019 päivätyn ja 13.1.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8718. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8718
Dno: TRE:7607/10.02.01/2018
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Eeva Hakola ja toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutos koskee Lentävänniemen kaupunginosassa osia katu- ja puistoalueista Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto.  Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin rakentaminen Lentävänniemeen. Kaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 30 k-m2 kuljettajien taukotilaa varten.

Kaava-alue sijaitsee linnuntietä n. 5,5 km luoteeseen kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,75 ha. 

Kaavahanke tuli vireille 7.3.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 7.2.-28.2.2019 Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Vireilletulovaiheen materiaalista saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä kahdeksan mielipidettä. Viheralueet ja hulevedet -yksiköllä, Pirkanmaan maakuntamuseolla ja Pirkanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa. Mielipiteet koskivat mm. luontoarvoja, puiston säilyttämistä, raiteiden ja pysäkin sijaintia, polkupyöräily-yhteyksiä, mahdollisia meluhaittoja sekä hulevesiä. Kommenteissa otettiin kantaa poikkeamislupaan luonnonsuojelulaista sekä ohjeelliseen ekologiseen yhteystarpeeseen.  Vireilletulovaiheen mielipiteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 22.8.-12.9.2019. Valmisteluaineistosta saatiin kahdeksan viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. Mielipiteissä otettiin kantaa pysäkin sijaintiin sekä aineiston karttamateriaaliin. Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys ry ilmoittautui osalliseksi. Lausunnoissa otettiin kantaa kaavamääräyksiin, kaava-alueen rajaukseen, kaavan tavoitteisiin, selostuksen täydentämiseen sekä hyväksymisaikatauluun. Valmisteluvaiheen mielipiteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Yritysvaikutuksia on arvioitu raitiotien yleissuunnittelun yhteydessä ja tarkemmin kaava-aluetta koskien katusuunnitelmien yhteydessä. Raitiotien toteuttamisen yritysvaikutukset kokonaisuudessaan välille Pyynikintori - Lentäväniemi on jo aikaisemmissa arvioinneissa arvioitu positiivisiksi.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8718 (päivätty 19.8.2019, tark. 13.1.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Lausunnot

Ympäristönsuojelu, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Viheralueet ja hulevesi -yksikkö, Terveydensuojelu, Tampereen Vesi, Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)