Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 17 Automaattisen liikennevalvonnan sijoittamisen yleissuunnitelma 

TRE:574/08.01.02/2020

Valmistelija

 • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tampereella on muutamia vanhoja automaattisia kameravalvontapisteitä, joista ainakin osa on ollut muuttuneiden tilanteiden vuoksi pois käytöstä. Katuverkolla ainoat tällä hetkellä toiminnassa olevat valvontapisteet ovat Hatanpään valtatiellä. Lahdenperänkadun ja Lempääläntien eritasoliittymän itäiseen ramppiliittymään on valmistumassa uusi valvontapiste. Valvontapisteillä voidaan valvoa ajonopeuksia ja liikennevalojen noudattamista.

Poliisi vastaa kaikkien Suomessa olevien valvontapisteiden valvontatyöstä. Valvontapisteitä on enemmän kuin poliisilla on käytössään kameroita, joita tarvitaan valvonnan suorittamiseksi. Poliisi asettaa kamerat tie- ja katuverkolla oleviin valvontapisteisiin ja vaihtaa säännöllisesti kameroiden paikkoja. Kaikki valvontapisteet eivät ole samanaikaisesti toiminnassa.

Uuden sukupolven valvontakameroita on tulossa yhteensä 150 kappaletta Suomeen seuraavan viiden vuoden aikana. Uusia tolppapaikkoja tulee Suomeen ainakin 500 kappaletta. Ensimmäiset uudet kamerat on otettu käyttöön viime vuonna valtateillä 4 ja 6 sekä Oulun ja Helsingin keskustoissa. Uudet valvontakamerat mittaavat autojen nopeutta tutkatekniikalla, jolloin katuun ei enää tarvitse asentaa silmukoita. Kuvat ja kuvien tiedot siirtyvät kameroista langattomasti poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen.

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta Tampereella. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta.  Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016 ja aluenopeusrajoituksen muutos toteutetaan parhaillaan asuinalueittain. Nopeusrajoitusmuutosten hyödyt liikenneturvallisuuden parantamiseen saadaan parhaiten toteen, kun nopeusrajoitusten noudattamista tuetaan automaattisella kameravalvonnalla.

Automaattisen kameravalvonnan ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Valvonnalla voidaan vähentää liikenneonnettomuuksia, jotka aiheutuvat ylinopeudesta tai punaista päin ajamisesta. Kun valvontapisteitä on sijoitettu tarpeeksi kattavasti koko kaupungin alueelle, on tämän arvioitu alentavan ajonopeuksia ja parantavan liikennevalojen noudattamista muuallakin kuin valvotuilla katuosuuksilla. Tämä parantaa myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Lisäksi onnettomuuksien vähenemisen kautta yhteiskunnalle kohdistuvat onnettomuuskustannukset vähenevät.

Sijoittamisperiaatteet

Automaattivalvonnan sijoittamisperiaatteet ja ehdotus  automaattivalvontakohteiden ja -jaksojen sijoittumisesta on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupungin Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajien kanssa.

Periaatteiden tavoitteena on, että automaattivalvontakohteet sijoitettaisiin yhdenmukaisesti koko kaupungin alueella ja että jokaiselta valvontapisteeltä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle.

Liikenneturvallisuus ja koettu turvallisuus

 • Kohteet, joissa tapahtunut paljon onnettomuuksia (IND5 väh. 0,70)
 • Automaattivalvonnan ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Kohteita voidaan tarkastella esim. onnettomuushistorian perusteella hyödyntämällä IND5 arvoa, joka painottaa henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.
 • Tienpitäjän saamat palautteet ja turvallisuusaloitteet, joissa onnettomuusriskin pisteytyksen perusteella on todettu merkittävä onnettomuusriski.

 

Katuluokka, liikennekäyttäytyminen ja liikennemäärä

 • Katuluokka on pääkokoojakatu tai alueellinen kokoojakatu
 • Kohde sijaitsee pääkokoojakadulla tai alueellisella kokoojakadulla. Pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla vältetään rakenteellisia rauhoittamiskeinoja mm. joukkoliikenteen sujuvuuden ja liikenteen välityskyvyn turvaamiseksi. Ajonopeuksien kohotessa liian suuriksi on tarpeellista vaikuttaa nopeusrajoitusten noudattamiseen. Automaattinen kameravalvonta on yksi harvoista keinoista vaikuttaa ajonopeuksien noudattamiseen pääkokoojakaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla.
 • Kohonneet ajonopeudet ja punaista päin ajaminen
 • Katujaksot tai liittymät, joissa keskinopeus on vähintään 4 km/h yli nopeusrajoituksen tai V85 nopeus vähintään 8 km/h yli nopeusrajoituksen. Tieto kohteista saadaan poliisilta tai kaupungin tekemistä nopeustasomittauksista.
 • Liittymässä ajetaan päin punaista valoa. Tieto liittymistä saadaan poliisilta tai kaupungin omasta punaisia päin ajamisen seurannasta. Kohde on poliisin tietojen mukaan ongelmallinen (rikkeet, valvonnan kannalta haastava paikka)
 • Liikennemäärä KVL>5000 ajoneuvoa / vuorokausi
 • Kohde sijaitsee väylällä, jossa liikennemäärät ovat yli 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kameravalvonnan vaikutuspotentiaali on mahdollisimman iso, kun valvontaa kohdistetaan suureen määrään liikkujia. 

  

Nopeusrajoitus

 • Nopeusrajoitus 40-70 km/h
 • Kohde sijaitsee väylällä, jonka nopeusrajoitus on yleensä vähintään 40 km/h. 30 km/h alueilla nopeusrajoituksen noudattamista voidaan tukea yleensä rakenteellisilla hidasteilla. Onnettomuuksien seuraukset ovat myös sitä vakavammat, mitä suurempi nopeus on. Valvonnan tehokkuus laskee nopeusrajoituksen kasvaessa

 

Yhdellä valvontapisteellä monta valvottavaa asiaa

 • Monta valvottavaa asiaa: ylinopeus, punaisia päin ajaminen
 • Yhdestä valvontakohteesta saadaan suurin hyöty, jos sillä voidaan valvoa sekä nopeusrajoitusten että liikennevalojen noudattamista.

 

Yleinen hyväksyttävyys

 • Väylällä on useita valo-ohjaamattomia suojateitä
  Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ylityskohdissa noudatetaan nopeusrajoituksia. Kaikille suojateille ei ole järkevää rakentaa liikennevaloja, jolloin kameravalvonta voi olla tehokas keino hillitä ajonopeuksia ja parantaa turvallisuutta. 
 • Väylän varrella sijaitsee koulu/päiväkoti
  Kameravalvonta pyritään sijoittamaan sinne, missä sille myös koetaan olevan tarvetta. Myös poliisi pitää tärkeänä, että kohteessa on ulkopuolinen syy valvonnalle (esim. suuri määrä jalankulkijoita).

 

Valvontakohteiden yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman kohteet on valittu siten, että ne noudattavat mahdollisimman hyvin uusia sijoittamisperiaatteita. Tavoitteena on, että valvonta ohjaa autojen kuljettajia noudattamaan liikennesääntöjä koko kaupungin alueella. Yleissuunnitelman toteuttamisella tavoitellaan ajotapojen muuttumista pitkällä aikavälillä, jotta ajonopeuksien taso laskisi koko kaupungissa ja liikennevalojen noudattaminen parantuisi muuallakin kuin valvottavilla katuosuuksilla.

Yleissuunnitelman lähtötietoja ovat olleet katuluokka, nopeusrajoitus, liikennemäärät, onnettomuusmäärät, nykyiset suojatiet ja koulut tai muita runsaasti jalankulkua tuottavia kohteet. Lisäksi on hyödynnetty aikaisempia selvityksiä ja valvonta- tai mittaustietoja.

Yleissuunnitelmassa on esitetty nykyiset valvontapisteet ja uudet valvontapisteet ja -jaksot. Yleissuunnitelma valvontapisteiden alustavista sijainneista on esitetty liitteenä Yleissuunnitelma automaattisten kameravalvontapisteiden sijainneista (piirustusnumero 20893). Automaattivalvontakohteet jakautuvat kolmen tyyppisiin kohteisiin, joista kiireellisyysluokka 1 on ensimmäisenä toteutettava. Yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa kohteiden suunnittelusta ei ole vielä tehty, ja tavoitteena on käynnistää suunnittelu keväällä 2020.

Uudet valvontajaksot, kiireellisyysluokka 1:

 • Hervannan valtaväylä
 • Kangasalantie

 

Uudet valvontajaksot, kiireellisyysluokka 2

 • Messukyläntie
 • Kalevantie
 • Nuolialantie
 • Sammon valtatie
 • Aitolahdentie
 • Nokiantie
 • Lempääläntie-Viinikankatu-Kalevan puistotie

 

Nykyiset valvontajaksot, joiden tekniikkaa uudistetaan tarpeen mukaan:

 • Teiskontie (valtatie 12)
 • Paasikiventie/Vaasantie (kantatie 65)
 • Hatanpään valtatie

 

Tampereen kaupunki toteuttaa valvontapisteet, jotka sijaitsevat kaupungin katuverkolla. Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue on ollut mukana laatimassa yleissuunnitelmaa. Valtion tieverkolle esitettyjen kohteiden osalta Pirkanmaan ELY-keskus esittää automaattivalvontakohteita Väylävirastolle, joka valtion tieverkon osalta ohjelmoi automaattivalvontakohteiden toteuttamisen.

Automaattivalvonnan vaikutukset ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen

Tuoreessa VTT:n tutkimuksessa (Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta, Fanny Malin, VTT 2019) automaattisen nopeusvalvonnan on todettu sekä vähentävän onnettomuuksia että alentavan ajonopeuksia.

Katsauksessa keskityttiin valvonnan vaikutuksiin ajonopeuksiin ja liikenneonnettomuuksiin. Vertailtaessa nopeusvalvonnan toteutusta vaikuttaisi siltä, että nopeusvalvonta kiinteillä laitteilla alentaa keskinopeuksia enemmän (5,1−8,5 km/h) kuin nopeusvalvonta siirrettävillä laitteilla (2,3−4,4 km/h) tai laitteiden yhdistelmällä (3,2−6,6 km/h).

Ylinopeutta ajaneiden osuus vähenee keskimäärin 30 prosenttiyksikköä ja suurta ylinopeutta ajaneiden osuus keskimäärin 15 prosenttiyksikköä valvonnan vaikutuksesta. Henkilövahinko-onnettomuudet vähentyvät noin 17−24 % ja kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet noin 11−24 %.

Punavalovalvonnan vaikutuksista onnettomuuksien lukumäärään on kansainvälisestikin vähän ja keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Punavalovalvonta näyttäisi lisäävän peräänajo-onnettomuuksia (3−45 %), mutta vähentävän risteämisonnettomuuksia (17−32 %). Peräänajot ovat tavallisesti risteämisonnettomuuksia lievempiä, joten vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksien määrään voi olla myönteinen. Yhdistetty nopeus- ja punavalovalvonta näyttäisi vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärää (9 %). Tampereen yleissuunnitelmassa automaattivalvontakohteiksi esitetyt punavalovalvontakohteet valvovat myös ajonopeuksia.

Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö saa vuosittain satakunta kuntalaispalautetta liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä koskien. Syynä turvattomuuden tunteeseen mainitaan merkittävässä osassa palautteita liikennekäyttäytyminen (sääntöjen noudattamatta jättäminen) ja korkeat ajonopeudet.

Yleissuunnitelman toteuttaminen

Kaupunki vastaa valvontapisteiden hankintaan ja asennukseen liittyvistä kustannuksista katuverkolla. Poliisi vastaa kameroiden hankinnasta, niiden siirtämisestä sekä valvonnan suorittamisesta. Uuden valvontapisteen kustannuksiksi asennuksineen on arvioitu noin 10-15000 euroa/valvontapiste. Yleissuunnitelman kohteet on tavoitteena toteuttaa vuosina 2020-2024 investointiohjelman puitteissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Automaattisen liikennevalvonnan sijoittamisperiaatteet ja yleissuunnitelma valvontakohteiden sijoittamisesta (liite 1 piirustusnumero 20893 yleissuunnitelmakartta ja taulukko) hyväksytään.

Kaupunki vastaa valvontapisteiden hankintaan ja asennukseen liittyvistä kustannuksista katuverkolla. Yleissuunnitelman kohteet on tavoitteena toteuttaa vuosina 2020-2024 investointiohjelman puitteissa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ossi Aho kannatti ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

kapa/lisu, raksa, Sisä-Suomen Poliisi/ Jari Näkki, Sisä-Suomen Poliisi/ Kari Lehtonen, Sisä-Suomen Poliisi/kirjaamo, Pirkanmaan ELY/Roosamari Leppälä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)