Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 15 Hervantajärven asemakaava-alueen 8192 viheryleissuunnitelma 

TRE:7420/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hervantajärven kaava-alue sijaitsee Hervantajärven ja Hervannan välisellä metsäisellä alueella Ruskonkehän eteläpuolella. Alueella on käynnissä ja osin jo toteutettukin hulevesijärjestelmän, pääkadun Makkarajärvenkadun ja katualueelle sijoittuvan raitiotien rakentaminen. Makkarajärven katualueelle Hyypiänpuiston ja Joutsenpuiston väliin on istutettu ELY-keskuksen hyväksymä puustoinen välisaareke liito-oravan kulkureitiksi.

Hyypiänpuiston ja Joutsenpuiston viheralueet muodostavat Hervantajärven keskeisen lähivirkistysalueen, Heinurinmetsikön viheralue sijoittuu alueen koillisosaan, Heinurin ja Hyypiän suojaviheralueet rajautuvat Ruskonkehän katualueeseen, Salmenkallionpuiston viheralue sijoittuu alueen länsi-, etelä- ja itäpuolen reunavyöhykkeille. Omakotialueen keskiosiin Hakkisenraitin varteen sijoittuu pieni Hakkisenpuistikko.

Hyypiänpuistoon sijoittuva hulevesiallas on suunniteltu ja toteutettu, ELY:n ja kaupungin ympäristösuojeluyksikön kanssa sopien, ojamaisena ja Joutsenpuistoon sijoittuva hulevesiallas kahtena pienempänä erillisenä altaana liito-oravan elinpiirin vuoksi.

Puistojen kunnossapitoluokat noudattavat viheralueiden luonnetta, käyttötarkoitusta ja luontoarvoja sijoittuen seuraaviin luokkiin: A2 (käyttöviheralue), A3 (käyttö- ja suojaviheralue), C1 (lähimetsät), C3 (suojametsät), C5 (arvometsät) ja E8 (hulevesialueet).

Viheralueiden yleissuunnitelma oli nähtävillä asemakaavan oheismateriaalina 24.12.2015 - 29.1.2016. Viheralueiden yleissuunnitelmasta ei saatu palautetta. Kaavakarttaan liittyvän palautteen, selvityksien täydennyksen ja jatkosuunnittelun perusteella asemakaavaa tarkistettiin 20.6.2016 seuraavasti: Päivitetty liito-oravaselvitys lisättiin kaavan liitteeksi ja sen pohjalta Hyypiänpuistoa ja Hyypiän suojaviheraluetta sekä Salmenkallionpuistoa levitettiin siten, että saatiin säilytettyä liito-oravan elinympäristön ydinalueet, maastossa havaitut pesäpuut sekä kulkuyhteys asuinalueen lävitse ja edelleen Ruskonkehän yli. Asemakaavaan täydennettiin viheralueille aluerajaukset ja kaavamääräykset, jotka turvaavat em. suojelutavoitteiden toteutumisen. Makkarajärvenkadun katualueen keskiosaan välisaarekkeelle lisättiin alueen osa, jolle tulee istuttaa liito-oravan kulkureitiksi soveltuvaa puustoa, jolloin liitomatka katualueen yli Hyypiänpuiston ja Joutsenpuiston välissä ei muodostu liian pitkäksi. Hyypiänpuistoon ja Hyypiän suojaviheralueelle sijoittuva kevyen liikenteen yhteys sekä Ruskonkehän alikulun varaus poistettiin liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien suojelemiseksi.

Hervantajärven asemakaava nro 8192 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 22.12.2015 ja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 20.2.2017. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 12.3.2018.

Joutsenpuiston leikkikentältä ja Kaakamonkaarelle johtavan käytävälinjauksen kohdalta laadittiin liito-oravan elinympäristötarkastelu lokakuussa 2019, jonka perusteella ei nähdä estettä leikkikentän rakentamiselle kaavassa osoitetulle paikalle. Leikkikentän kohdalta ei havaittu liito-oravalle soveltuvia pesäpuita, eikä sen kautta kulje merkittävää liito-oravan kulkuyhteyttä. Leikkikentän rakentamisessa kuitenkin menetetään jonkin verran liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Lisäksi leikkikentän alueelle sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta maalahopuuta, joka suositellaan säästämään ja sijoittamaan uudelle paikalle metsäiseksi jäävälle alueelle. Leikkikentän rakentamisessa suositellaan huomioimaan myös leikkikentän reunoille jäävät järeät kuuset, jotka suositellaan säästämään, sekä tarvittaessa suojaamaan niiden rungot ja juuret rakennustöiden ajaksi. Erityishuomiota suositellaan kiinnittämään selvitysalueen itäreunassa kasvavaan järeään kuuseen, joka lienee sama, jonka tyveltä on vuonna 2016 löydetty runsaasti liito-oravan papanoita.

Rakennustoimia ei suositella ulottamaan selvitysalueen länsireunalle, jossa metsikkö on selvästi itäistä metsänreunaa potentiaalisempaa elinympäristöä liito-oravalle. Liito-oravatarkastelussa 2019 suositellut toimenpiteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan puuston säilyttämisessä ja rakentamissuunnitelmassa.

Yleissuunnitelmaan on päivitetty viheralueille jo tehdyt hulevesijärjestelmät ja niihin liittyvä käytävä. Leikkikentän ja käytävien rakentamisen edellyttämästä puiden kaatamisesta neuvoteltiin ELY-keskuksessa 20.12.2019. Neuvottelun perusteella vahvistettiin katualueen puustoa raitiotiepysäkin pohjoispuolisella viherkaistalla muuttamalla katusuunnitelmassa esitetyt vuorijalavat mahdollisimman isokokoisiksi ja lisäämällä isokokoiset serbiankuuset ja puiset hyppytolpat 2-4 kpl lomittain vuorijalavien väliin. Katualueelle esitetty lisäpuusto istutetaan sääolosuhteiden salliessa alkuvuodesta 2020 talvi-istutuksena. ELY:ltä saatiin lupa leikkikentän ja siihen liittyvien käytävien puiden kaatoon liito-oravan pesimäkauden (1.3.-31.8.) ulkopuolella, kun Makkarajärvenkadun yli säilyy liito-oravalle riittävät kulkuyhteydet eikä puiden kaatoa toteuteta 30 m lähempää tiedossa olevia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset pintamateriaali- ja valaistustiedoilla, istutettava kasvillisuus lajeittain, leikkipaikan pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Viheralueiden pinta-ala on yhteensä n. 104.000 m2 eli 10.4 ha ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 750.000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 7,2 €. Viheralueiden hulevesijärjestelmät ja katualueen viherrakenteet eivät sisälly kustannusarvioon.

Vuodelle 2020 on varattu 70.000 € toimenpiteiden aloittamiseen, kuten leikkipaikan ja puistokäytävien esirakentamiseen. Viheralueita rakennetaan vaiheittain alueen rakentumisen edetessä ja investoinneista päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hervantajärven asemakaava-alueen 8192 viheryleissuunnitelma, piirustus nro 18/20775/1, hyväksytään kustannusarvioineen.

Vuodelle 2020 esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Milja Nuuttila oli paikalla kokouksessa asiantuntijana.

Tiedoksi

Timo Koski, Anne E. Järvinen, Lea Johansson, Jorma Tammisto, Janne Syrjä, Kirsi M. Mäntysaari-Ukkola, Milja Nuuttila, Jyrki Lehtimäki, Anni Nousiainen, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.