Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 16 Ojalan asemakaava-alueen 8637 viheryleissuunnitelma 

TRE:8016/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen oli julkisesti nähtävillä 30.11.2017 - 2.1.2018. Viheralueiden yleissuunnitelmasta ja konseptisuunnitelmasta ei tullut palautetta.

Ojalan asemakaava nro 8637 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 11.12.2018  ja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2019. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 6.8.2019.

Lamminkorvenpuisto sijoittuu Ojalan kaupunginosaan. Puiston kokonaispinta-ala on n. 9 ha, josta valtaosa on luonnonmukaisena säilytettävää hoitotoimenpitein kehitettävää metsäaluetta. Toiminnallinen ja rakennettu puiston osa sijaitsee alueen koilliskulmassa lähellä päiväkodille varattua korttelia.

Ojalan I asemakaavavaiheessa laadittiin kaikkia Ojalan viheralueita koskeva kokonaiskonsepti, jossa määriteltiin viheralueverkoston, metsänkäsittelyn, hulevesien ja yksittäisten viheralueiden kehittämisen periaatteet sekä viheralueiden luonne ja luontoarvojen huomioimisen tavoitteet. Lamminkorvenpuiston tunnelmasta ja maisemakuvasta haluttiin luoda voimakkaan omaleimainen ja Ojalan maisemallisia lähtökohtia korostava puisto.

Puiston länsi- ja pohjoisreunoille sijoittuu Mossin puistokadun varren asuinkorttelialueita. Pohjoispuolelle toteutetaan lähitulevaisuudessa päiväkoti sekä koulu piha-alueineen. Puiston eteläosa liittyy Kangasalan Lamminrahkan viheralueverkostoon. Lamminkorvenpuisto sijoittuu alueen suojakson päätteeseen. Puiston metsäiset osuudet ovat virkistyksellisten arvojen lisäksi liito-oravalle ja lepakoille potentiaalista elinympäristöä.

Lamminkorvenpuiston säilytettävässä, soistuneessa metsäpainanteessa virtaa Halimasjärvenoja, joka halkaisee Lamminkorvenpuiston rakennettavan osuuden kahteen sisällöltään erilaiseen toiminnalliseen alueeseen. Ojan pohjoispuolelle sijoittuu leikkialue ja eteläpuolelle peli- ja liikunta-alue.

Lamminkorvenpuistoon on tavoitteena toteuttaa ns. kaupunginosapuisto, joka on monipuolinen toimintapuisto ja ulkoasultaan omaleimainen, merkittävä kaupunkikuvan elävöittäjä. Puisto mahdollistaa leikki- ja liikuntapalveluita niin lähialueen asukkaille, kaikille kaupunkilaisille kuin vierailijoillekin. Puistoon toteutetaan lisäksi eritasoisia, monipuolisia ja vaihtelevia kulkuväyliä asfaltoiduista kevyenliikenteenväylistä pitkospuupolkuihin. Väylät liittyvät osaksi laajempaa ulkoilureittiverkostoa.

Pelikenttien alue:

Kaavavaiheen koosteraportissa on esitetty periaatteellinen idealuonnos ja kuvaus pelikentän alueesta, jota käytetään suunnittelun lähtökohtana. Puiston eteläosaan, suunnitellaan yhtenäinen, monikäyttöinen, mm. erilaisille pallopeleille soveltuva alue. Pelikenttien alueelle sijoitetaan areena (koko n. 22*12 m) ja suurempi aidattu pelikenttä (koko n. 45*40 m). Kentät ovat käytössä vuoden ympäri, ja tämä huomioidaan kenttäratkaisua ja sen ympäristöä suunniteltaessa. Kenttien alue toteutetaan yhtenäisellä pinnoitteella (esim. tekonurmi tai synteettinen pinnoite), joka soveltuu monimuotoiseen käyttöön. Kentän pinnoitetta elävöitetään kuvioin.

Leikkialue:

Puistoon suunnitellaan uusi, liikkumiseen motivoiva leikkialue. Kaavavaiheen koosteraportissa on esitetty periaatteellinen idealuonnos ja kuvaus leikkialueesta, jota käytetään suunnittelun lähtökohtana. Leikkialue on tunnelmaltaan paikallinen ja uniikki. Jatkosuunnittelussa tarkennetaan leikkipaikan todelliset tilavaraukset, laajuus ja muotokieli sekä valitaan ja sijoitetaan leikkialueelle teemaan soveltuvat leikkivälineet, kalusteet ja varusteet, huomioiden leikkialueen käyttäjien ikäryhmät. Välineiden ja kalusteiden osalta värimaailma on hillitty, esim. mustan, ruskean ja harmaan eri sävyt. Leikkipaikan tarkempaan sijoittumiseen vaikuttaa mm. alueen pohjaolosuhteet. Kaavavaiheen viheralueiden kokonaiskonseptissa leikkialueelle on esitetty turva-alustaa maanläheisillä sävyillä, jota pidetään suunnitelman laadinnan lähtökohtana.

Metsien käsittelyn yleisperiaatteet:

Metsien käsittelyn tavoitteena on elinvoimaisuuden ylläpitäminen, sekametsärakenteen aikaansaaminen, metsien sopeuttaminen maankäytön muutoksiin ja monimuotoisuuden säilyttäminen. Metsän kasvupaikkatyyppi vaikuttaa metsien käsittelyyn viheralueilla ja ulkoilureittien varsilla. Kaavoitusta varten tehtyjen luontoselvitysten tulokset otetaan huomioon toteutuksessa. Metsänhakkuita ei tehdä lintujen pesintäaikana.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävälinjaukset pintamateriaali- ja valaistustiedoilla, istutettava kasvillisuus lajeittain, leikki- ja pelikenttien alueen pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Rakennettavan viheralueen pinta-ala on yhteensä n. 38.000 m2 eli 3,8 ha ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 1.703.000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 45 €. Viheralueen hulevesijärjestelmät eivät sisälly kustannusarvioon.

Lamminkorvenpuiston esirakentamista tehdään katurakentamisen yhteydessä vuonna 2020. Viheraluetta rakennetaan vaiheittain alueen rakentumisen edetessä ja investoinneista päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ojalan asemakaava-alueen 8637 viheryleissuunnitelma, piirustus nro 18/20874/1, hyväksytään kustannusarvioineen.

Vuodelle 2020 esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Milja Nuuttila oli paikalla kokouksessa asiantuntijana ja poistui kokouksesta oman esityksensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Timo Koski, Anne E Järvinen, Lea Johansson, Petri Kujala, Janne Syrjä, Milja Nuuttila, Katri Laihosalo, Mikko Vainiomäki, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.