Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 18 Tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville. Ikuri, Tesomajärvi, Taimiston ja Tuomarinkadun alue. Asemakaava nro 8539 

TRE:777/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh. 040 806 3019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 17.9.2015 päivätyn ja 23.11.2015 sekä 13.1.2020 tarkistetun asemakaavan nro 8539. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta:
www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8539
Diaarinumero: TRE:777/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
projektiarkkitehti Raija Mikkola

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Tiivistelmä

Asemakaavamuutos koskee Ikurin ja Tesomajärven kaupunginosan Tesomanpuistoa ja kaupunginosan rajaa sekä Kaarilan kylään kuuluvaa kaavoittamatonta taimistoaluetta. Alue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä luoteeseen Tampereen keskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Myllypuronkatuun, idässä Tesoman valtatiehen, etelässä Tuomarinkatuun ja Tesoman uimahallin alueeseen sekä lännessä Ikurin pientaloalueeseen. Suunnittelualue kuuluu Ikurin kaupunginosaan lukuun ottamatta pientä Tesomajärven kaupunginosaan kuuluvaa aluetta Tuomarinkadun varrella.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kantakaupungin yleiskaavaan 2040 ja Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelmaan (2016) pohjautuen jatkaa nykyistä kaupunkirakennetta ja osoittaa paikkoja uudelle, monipuoliselle asuntorakentamiselle joukkoliikennereittien ja palvelujen tuntumaan.

Täydennysrakentaminen ei saa kasvattaa Myllypuron Natura-alueelle johtuvien hulevesien virtaamaa tai heikentää huleveden laatua. Kaavassa esitettävien huleveden hallintaratkaisujen tarkoituksena on estää nämä vaikutukset.

Suunnittelualueen länsireunalle on yleispiirteisemmässä suunnittelussa osoitettu seudullisen viheryhteyden tarve. Asemakaavassa esitetään maastokäytävän sijainti ja leveys.

Myllypuronkadun eteläpuolisten korttelien suunnittelussa lähtökohtana on Tampereen Sähköverkko Oy:n omistaman 110 kV voimalinjan kaapelointi. Kaavatyössä tarkennetaan kaapeloinnin edellytyksiä ja toimenpiteen vaikutuksia maankäyttöratkaisuihin.

Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen

Taimiston ja Tuomarinkadun alue on kaavoitusohjelman 2015 - 2017 mukainen hanke. Asemakaavamuutos tuli vireille 9.4.2015, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.4.- 30.4.2015. Siitä jätettiin kolme mielipidettä. Mielipiteissä tuotiin esille mm. seuraavia asioita: Suunnitelma on kantakaupungin yleiskaavan 1998 vastainen, metsäympäristö sekä siellä kulkevat latu- ja virkistysreitit tulee säilyttää, metsäisiä viheralueita ei saa pienentää tai muokata puistomaisiksi ympäristöiksi, Tesomajärven kuormitusta ei saa lisätä ja kaava-alueen eteläosa tulisi osoittaa luonnonmukaisena säilytettäväksi viheralueeksi. Viheralueiden asemesta täydennysrakentamisen toivottiin painottuvan jo rakennetuille korttelialueille, esimerkiksi teollisuustonteille.

Tampereen kaupungin eri hallintokunnat ja muut viranomaiset toivat lausunnoissa näkökulmiaan esille seuraavasti:

Liikuntapalvelut piti tärkeänä, että valaistu latu/ulkoilureitti säilyy Tesomajärven länsipuolella. Jotta reitti palvelisi hyvin myös hiihtoa, se tarvitsee riittävät suojaetäisyydet rakennettuun infraan. Tasoristeyksiä talvikunnossapidettävien väylien kanssa pitäisi välttää mahdollisuuksien mukaan.

Tilakeskuksen taholta ilmaistiin huolta Tuomarinkadun liikenteellisestä toimivuudesta uudessa tilanteessa ja mahdollisesta luvattomasta asukaspysäköinnistä uima- ja jäähallin pysäköintialueella.

Ympäristönsuojelu muistutti Natura-arviointiprosessin keskeneräisyydestä, yleissuunnitelmassa esitettyjen viheryhteyksien turvaamisesta, hulevesien viivyttämisestä tonteilla, asumisen suojaamisesta liikennemelulta sekä mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistustarpeesta.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Muista viranomaisista lausuntonsa jätti Säteilyturvakeskus, joka suosittelee lausunnossaan, että lasten pysyvään oleskeluun tarkoitettuja tiloja ei tulisi rakentaa alueelle, jolla magneettivuon tiheys ylittää 0,4 µT. Säteilyturvakeskus arvioi voimajohdon keskimääräisen kuormituksen perusteella, että magneettivuon tiheys alittaa raja-arvon 20 metrin etäisyydellä johtokäytävän keskilinjasta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty palauteraportissa. Kooste lausunnoista ja lyhentämättömistä mielipiteistä on listan liitteenä.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto laadittiin asetettujen tavoitteiden ja saadun palautteen pohjalta. Valmisteluvaiheessa laadittiin selvitykset hulevesihuollosta ja liikennemelusta ja suunnitteluratkaisuja arvioitiin niiden pohjalta. Viheralueiden sijaintia ja kokoa tarkennettiin ja esitettiin linjaus virkistysreitille. Valmisteluaineistona asetettiin 17.9. - 8.10.2015 nähtäville havainnekuvat ja maankäyttökaaviot kahdesta eri suunnitelmavaihtoehdosta.

Valmisteluvaiheen asukastilaisuus järjestettiin karttatyöpajana 22.9.2015. Työpajassa vieraili noin 30 Tesoman ja lähialueiden asukasta. Valmisteluvaiheen aineistosta käytiin linjauskeskustelut ja pyydettiin lausuntoja keskeisiltä kaupungin toimialoilta sekä asianomaisilta viranomaistahoilta.

Asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin yhteensä neljä mielipidettä kirjaamon kautta ja noin kolmekymmentä karttakommenttia asukastilaisuudessa. Lisäksi saatiin kolme lausuntoa. Valmisteluaineistosta jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vastineet.

Lausuntoja antoivat Elisa Oyj, Tampereen Puhelin Oy ja Säteilyturvakeskus. Elisa Oyj:llä ei ollut huomautettavaa suunnitelmista.
Tampereen Puhelin ilmaisi huolensa kaapelien jäämisestä rakentamisen alle. Karttatarkastelun perusteella voitiin todeta, että kaapelit eivät ole vaarassa. Säteilyturvakeskus totesi, että suunnittelualueen länsi- ja pohjoisreunoille asennettuna maakaapelin aiheuttama magneettivuon tiheys ei ylitä 0,4 µT paikoissa, joissa oleskellaan pysyvästi.

Mielipiteissä esitettiin, että suunnitelma on kantakaupungin yleiskaavan 1998 vastainen, kaava-alueen eteläosa polkureitteineen olisi säilytettävä luonnonmukaisena lähivirkistysalueena, liito-oravan olosuhteita tulisi kehittää, Taimiston alue tulisi rajata nykyiseen metsänrajaan, Tuomarinkadun pohjoispuolella oleva räme ja kuusikorpi tulisi säästää, hulevesien viivytysaltaan suunnittelussa viheralueelle tulisi huomioida puuston säilyttäminen ja korttelien suunnittelussa huomioitava alueen sosiaalinen turvallisuudentunne.

Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin on esitetty erillisessä palauteraportissa. Kooste lausunnoista ja lyhentämättömistä mielipiteistä on listan liitteenä.

Ehdotusvaihe

Palautteen perusteella sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta suunnitelmasta laadittiin asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen. Rakentamisen kokonaismäärää, korttelirakennetta ja katuverkkoa tarkennettiin. Myös viheralueiden sijainti ja niitä koskevat tavoitteet tarkentuivat. Hulevesien ja liikennemelun hallinnasta esitettiin kaavamääräykset.

Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 3.12.2015 - 4.1.2016. Kaavaehdotuksesta jätti muistutuksen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. Muistutuksessa toivottiin rakennettavien korttelialueiden vähentämistä, jotta alueen luontoarvot säilyisivät kattavammin. Pirkanmaan liitto antoi lausunnon, jossa tuotiin esiin tarve varmistaa seudullisen viheryhteyden riittävä laajuus.

Vastineet ehdotusvaiheessa saatuihin muistutukseen ja lausuntoon on esitetty erillisessä palauteraportissa. Kooste lyhentämättömästä palautteesta on listan liitteenä.

Asemakaavaehdotuksen tarkistaminen

Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen 7.3. - 17.6.2016 järjestettiin Tuomarinkadun korttelikilpailu, jonka tulosten perusteella asemakaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistustarpeita on noussut myös Käräjätörmän pohjoisosan (asemakaava 8678) suunnittelun edistyttyä. Kaavaehdotuksesta edellisessä vaiheessa saatu palaute on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

Asemakaavaehdotusta tarkistettaessa on valmistunut Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017. Kaupunginhallitus on määrännyt yleiskaavan osittain voimaan kuulutuksella 20.9.2018 lukuun ottamatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kumoamia osia ja Iidesjärven osayleiskaavan aluetta. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yleiskaavatyön yhteydessä laadittiin kantakaupungin liito-oravaselvitys, jossa myös asemakaavan 8539 suunnittelualuetta koskevat luontotiedot tarkentuivat. Asemakaavaratkaisua on tarkistettu suhteessa selvitystietoihin. Asemakaavan yhteydessä tehdyt alkuperäiset selvitykset on arvioitu ja hyödynnetty soveltuvin osin.

Asemakaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten laajuus huomioon ottaen asemakaavaehdotus on päätetty asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaava

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden, noin viidensadan asukkaan asuinalueen rakentamisen Ikurin kaupunginosaan. Suunnittelualueella olevasta Tesomanpuiston lähivirkistysalueesta (VL) noin 2 ha muuttuu asemakaavan myötä kortteli- ja katualueiksi ja loput viheralueeksi. Asemakaavoittamattomasta, runsaan 3 hehtaarin kokoisesta taimistoalueesta kortteli- ja katualueiksi muuttuu noin 2 hehtaaria. 

Noin 5 hehtaaria Tesomanpuistosta muodostetaan kaavamerkinnällä VL-7 lähivirkistysalueeksi, jota tulee hoitaa ja kehittää alueen arvokkaat luonnonominaisuudet huomioon ottavalla tavalla. Yhteensä noin 1 hehtaarin osuus suunnittelualueen pohjois- ja itäreunalla osoitetaan suojaviheralueeksi, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ekologinen yhteys (EVS). Suunnittelualueen eteläreunalle on osoitettu noin 0,3 hehtaarin laajuinen suojaviheralue, joka on merkittävä pintavalunnan purkureitti (EV-11).

Täydennysrakentamisen haitalliset vaikutukset Myllypuron Natura-alueeseen pyritään estämään hulevesihuoltoa koskevilla kaavamääräyksillä ja aluevarauksilla.

Tonttikohtaiset vaatimukset huleveden hallinnalle esitetään kaavamääräyksellä hule-42(1): Kiinteistön vettäläpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Asemakaava-alueelle on esitetty tilavarauksina yleisten alueiden hulevesipainanteet ja ojat.

Mitoitus
Asuinkerrosalan jakautuminen suunnittelualueella:
Asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK)  17 230 k-m²
Asuinrakennusten korttelialueilla (A)  7200 k-m²

Asuinpientalojen korttelialueilla (AP)  1280 k-m²
Erillispientalojen korttelialueilla (AO)  1320 k-m²
Asumisen kerrosalaa yhteensä  27 030 k-m²

Erillispientalojen korttelialueita lukuun ottamatta kaikilla korttelialueilla saadaan asemakaavassa esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa asukkaiden yhteistiloja, teknisiä tiloja ja jätetiloja sekä varastotiloja. Nämä tilat eivät muodosta auto- ja polkupyöräpysäköintiä mitoittavaa kerrosalaa.

Pysäköintipaikkojen määrässä on käytetty seuraavaa mitoitusta:
Kerrostalot    1 ap / 90 k-m² asumista
Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 ap / 80 k-m² asumista
Erillispientalot  2 ap / asunto
Opiskelija-asuminen  1 ap / 230 k-m² asumista
Vuokra-asuminen (Valtion korkotukikohde) 1 ap / 120 k-m² asumista

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijako laaditaan ohjeellisena. Asemakaavan toteuttamisen edellytyksenä on Tampereen Sähköverkot Oy:n omistaman 110 kV voimajohdon kaapelointi yleisille alueille erillisen suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavallisista asioista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8539 (päivätty 17.9.2015, tarkistettu 23.11.2015 ja 13.1.2020) sekä 9.4.2015 päivätty ja 13.1.2020 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto

Tiedoksi

Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)