Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

§ 152 Asemakaava nro 8751, Pappila, Hunninsuonkatu 10, rakennusoikeuden lisäys

TRE:6451/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 21.2.2019 päivätyn ja 2.4.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8751.
Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8751
Diaarinumero: TRE:6451/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
toimistoarkkitehti Altti Moisala.

Kaava-alue

Asemakaavan muutos koskee Pappilan kaupunginosan korttelin nro 5580 tonttia nro 8. Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km itään keskustasta osoitteessa Hunninsuonkatu 10.

Tontin 5580-8 ala on 1057 m2. Tontti rajautuu lännessä Hunninsuonkatuun ja muissa suunnissa pientalotontteihin. Tontilla on vuonna 1920 valmistunut pieni asuinrakennus ja talousrakennus.

Asemakaavan tavoitteet

Hakijan tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen, vanhan rakennuksen purkaminen ja kahden kytketyn pientalon rakentaminen tontille.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 21.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus ja havainnekuva) kuulutettiin nähtäville 21.2.2019 – 14.3.2019.  Tieto asemakaavamuutoksen vireille kuuluttamisesta ja valmisteluaineisto saatettiin tiedoksi osallisille.

Luonnosvaiheessa nähtävillä olleen aineiston perusteella tuli 5 kommenttia viranomaisilta. Kommentin lähettäneillä ELY-keskuksella, maakuntamuseolla ja kaupungin ympäristönsuojeluyksiköllä ei ollut suunnitelmaan kommentoitavaa. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö pitää hulevettä koskevaa Hule-42(1) -määräystä riittävänä eikä näe tarvetta hulevesiselvitykselle. Telia totesi, ettei sillä ei ole infraa alueella.

Luonnoksesta saatiin yksi mielipide. Eteläpuolisen tontin omistajan mielipiteessä tahdottiin aita tonttien väliselle rajalle. Keskusteluissa asemakaavoitettavan tontin omistajan edustajan kanssa todettiin, että aita ollaan toteuttamassa.

Ehdotukseen muutettiin kattokulmaa koskeva määräys koskemaan vain asuinrakennuksia.

Asemakaavan sisältö

Tontille osoitetaan rakennusoikeutta kahdelle asuinpientalolle yhteensä 300 k-m2 ja talousrakennusta varten 20 k-m2. Tontin rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen seurauksena 105 k-m2. Uusi tonttitehokkuus e on 0,30. 

Tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi, ja asuntoa kohti on varattava yksi autopaikka. Rakennukset on sijoitettava tontille osoitetuille rakennusaloille. Asuinrakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. Katon tulee olla satulakatto, jonka kaltevuus on 18-34 astetta. Lisäksi määrätään hulevesien käsittelystä tontilla.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä, paikallisia vaikutuksia ympäristöön eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Asemakaavan muutos ei vaikuta tonttijakoon.

Kiinteistötoimi toteaa, ettei asemakaavan muutoksesta seuraa tarvetta maankäyttösopimuksen tekemiselle.

Asemakaavan toteutus

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8751 (päivätty 21.2.2019, tarkistettu 2.4.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Altti Moisala, 044 431 4369, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 21.2.2019 päivätyn ja 2.4.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8751. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8751
Diaarinumero: TRE: 6451/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
Toimistoarkkitehti Altti Moisala

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 18.4.-6.5.2019 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8751 (päivätty 21.2.2019, tarkistettu 2.4.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.