Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

§ 153 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Särkänniemi, Santalahti, asemakaava nro 8701

TRE:7435/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 20.5.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8701. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8701
Dno: TRE:7435/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle, valtatien 12 (Paasikiventie) parantamishankkeen suunnittelulle ja toteutukselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä.

Asemakaavamuutos on jaettu kolmeen osaan (asemakaavat nro 8701-8703). Suunnittelualue on Särkänniemen ja Santalahden kaupunginosiin sijoittuvia yleisiä alueita ja Paasikiventien tiealuetta. Sen pituus itä-länsisuunnassa on noin 1,6 km. Etäisyys alueen itäpuolella olevaan Tampereen keskustaan on vähimmillään n. 2 km. Asemakaavalla muutetaan tiealueen yleisten alueiden rajauksia ja tarkistetaan merkintöjä. Asemakaava 8701 kattaa osuuden Haarlan mutka - Santalahden rantapuisto.

Kaavahanke tuli vireille 7.2.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.2.-28.2.2019 väliseksi ajaksi Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Mielipiteitä ei jätetty. MRL 66 § tarkoittama viranomaisneuvottelu pidettiin 15.3.2019.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 4.4.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Valmisteluaineistosta saatiin kuusi viranomaiskommenttia. Mielipiteitä ei jätetty.

Toteutuessaan asemakaavalla on huomattavia, pääosin positiivisia yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arviointi liitteenä.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8701 (päivätty 01.04.2019, tarkistettu 20.05.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Asemakaavaehdotuksesta nro 8701 pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)