Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 156 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Makkarajärvenkatu 57, Hervantajärvi, taukotilan rakentaminen

TRE:2646/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla rakennuskiellosta,  MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa sekä MRL 81 § mukaisista tonttijaon oikeusvaikutuksista.

Rakennuspaikka sijaitsee Hervantajärven uudella alueella, jolla vasta rakennetaan katuja ja muuta kunnallistekniikkaa. Raitiotievaunujen kuljettajien taukotila rakennetaan asemakaavassa lähivirkistysalueelle merkitylle ohjeelliselle polkupyörien pysäköimispaikalle. Poiketaan käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta, rakennusalasta, rakennuskiellosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista.

Hakijan selvitys:
”Rakennetaan raitiotievaunun kuljettajille taukotila/sosiaalitila Makkarajärvenkadun päätepysäkin lähelle, Joutsenpuistossa (VL) pyöräpysäköinnille varatun alueen (pop) länsiosaan. Alueelle (pop) pystytään sijoittamaan pyöräpysäköinnin edellyttämät rakenteet sekä kuljettajien taukotila. Kuljettajien sosiaalitila tulee Raitiotie Oy:n hallintaan ja käyttöön. Rakennuspaikasta tullaan tekemään vuokrasopimus. Asemakaavassa alueen käyttötarkoitus on tällä hetkellä VL/pop. Alueelle ei ole kaavassa osoitettu rakennusoikeutta.

Poikkeamista haetaan kaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta. Perustelut: Viereinen raitiotien pysäkki on päätepysäkki ja sen yhteydessä tulee aina olla kuljettajien sosiaalitila. Kaavassa ei ole varausta sosiaalitilalle. Suunniteltu rakentaminen ko. paikalla ei ole merkittävä poikkeaminen, koska se sijaitsee aivan päätepysäkin läheisyydessä, alue on tarkoitettu ratikan liityntäpysäköinnille (pp) ja sinne mahtuu sekä polkupyörien liityntäpysäköinti että sosiaalitila. Lisäksi rakennus on matala (1 kerros) ja pieni. Rakennus liittyy oleellisena osana yhdyskunnan kannalta merkittävään hankkeeseen eikä sille ole muita, toiminnallisuuden kannalta yhtä hyviä tai parempia sijoituspaikkoja.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Käyttötarkoitus
Asemakaavassa rakennuspaikan pääkäyttötarkoitus on lähivirkistysalue.

Asemakaavoitus:
Raitiotievaunujen kuljettajille tarkoitettu taukotila sijoittuu lähivirkistysalueelle merkitylle ohjeelliselle polkupyörien pysäköimispaikalle. Paikalle mahtuvat hyvin sekä polkupyörät että taukotila. Taukotilan on käytännön syistä tarpeen sijaita raitiotien päätepysäkin välittömässä läheisyydessä ja se sijoittuu luontevasti pysäkin muiden toimintojen oheen. Poikkeaminen käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa alueen muulle käytölle.
 
Poikkeaminen 2: Rakennusoikeus
Asemakaavassa rakennuspaikalle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Asemakaavoitus:
Kuljettajien taukotilan suuruus on 26 k-m2, mikä on varsin pieni. Rakennukseen tulee kaksi wc:tä sekä pieni taukotila. Rakennusoikeus ylittyy 26 k-m2 (100 %). Rakennusoikeudesta poikkeaminen ei muodosta alueelle merkittävää rakentamista eikä rakentaminen vaikuta haitallisesti alueen muihin toimintoihin.

Poikkeaminen 3: Rakennusala
Asemakaavaa ei ole merkitty rakennusalaa taukotilalle.

Asemakaavoitus:
Taukotilan on käytännön syistä tarpeen sijaita raitiotien päätepysäkin välittömässä läheisyydessä ja se sijoittuu luontevasti pysäkin muiden toimintojen oheen. Poikkeaminen rakennusalasta ei aiheuta haittaa alueen muulle käytölle.

Poikkeaminen 4: Tonttijaon oikeusvaikutukset ja rakennuskielto
Kiinteistöllä, jolla rakennuspaikka sijaitsee, ei sitovan tonttijaon mukaista tonttia ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten kiinteistö on asetettu rakennuskieltoon.

Asemakaavoitus:
Kiinteistö, jolla rakennuspaikka sijaitsee, on asetettu rakennuskieltoon, koska sitovan tonttijaon mukaista tonttijakoa ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. Rekisteröinti tullaan hoitamaan lähitulevaisuudessa, joten poikkeamisesta tonttijaon oikeusvaikutuksista ei aiheudu haittaa.

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta, rakennusalasta, rakennuskiellosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään kiinteistölle 837- 585-5-77 lupa saada poiketa käyttötarkoituksesta, rakennusalasta, rakennusoikeudesta, rakennuskiellosta sekä tonttijaon oikeusvaikutuksista raitiovaunujen kuljettajien taukotilan rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervantajärven kaupunginosassa, osoitteessa Makkarajärvenkatu 57.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.