Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

§ 158 Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteesta Pirkanmaalle

TRE:8430/00.01.07/2018

Valmistelija

  • Aarnikko Heljä, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh 0408064917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan liitto pyytää lausuntoa Suosituksesta liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla. Kunnat voivat hyväksyä suosituksen oman hallintosääntönsä mukaisesti.

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 suosituksen Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kustannusjakoperiaatteista ja päätti lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi jäsenkuntiinsa sekä tiedoksi Kuhmoisten kunnalle. ”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla – Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot” –raportti on valmistunut osana maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua. Raportti ja diaesitys on julkaistu Pirkanmaan liiton internetsivuilla osoitteessa

https://www.pirkanmaa.fi/maankayttoliikenne/liikennejarjestelma/suunnitelmia-ja-selvityksia/.

Kustannusjakoperiaatteet toteuttavat vuonna 2014 laadittua Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa. Suosituksen laatimista on ohjannut Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämisryhmä, johon kuuluu edustajia kunnista, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä, ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta ja Pirkanmaan liitosta. Pirkanmaan kuntien liityntäpysäköinnin yhdyshenkilöt ovat osallistuneet selvityksen laatimiseen työpajassa 14.3.2018 ja kommentoimalla suositusluonnosta. Suosituksesta on järjestetty kunnille infotilaisuus 22.11.2018 Pirkanmaan liikennejärjestelmätyön yhtenä kärkenä on aktiivisesti kehittää maakunnan joukkoliikennepalveluja ja sujuvoittaa matkaketjuja. Polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköinti tuo joukkoliikennepalvelut myös niiden liikkujien ulottuville, jotka eivät asu bussireittien varrella tai rautatieasemien lähellä. Kehittämällä liityntäpysäköintiä palvelutasoltaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen tarjotaan kestävä ja sujuva liikkumispalvelu erityisesti säännöllisesti työmatkaansa pendelöiville asukkaille.

Kuntien rooli liityntäpysäköinnin edistämisessä on merkittävä. Valmistuneessa selvityksessä annetaan suositus uusien liityntäpysäköintialueiden toteuttamiskustannusten jakamisesta kuntien ja valtion välillä. Suositus kustannusjakoperiaatteiksi tarjoaa ohjeen neuvotteluihin, jotka käydään kohdekohtaisesti kunkin liityntäpysäköintialueen toteuttamisedellytysten, kuten toteutus- ja rahoitushalukkuuden varmistuttua. Periaatteita voidaan soveltaa Pirkanmaan joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman (2014) mukaisten ja muiden liikennejärjestelmätyön yhteydessä tarpeelliseksi katsottujen pyörä- ja henkilöautopysäköintien toteuttamiseksi linja-auto- ja rautatieasemien yhteyteen ja muihin joukkoliikennejärjestelmän kannalta keskeisiin paikkoihin.

Kustannusjakomallia sovelletaan sekä rautatie-, linja-auto- että mahdollisen seudullisen raitiovaunuliikenteen liityntäpysäköintiin. Kustannusjakomalli on joukkoliikennemuodosta riippumaton. Kustannusjakoperiaatteet on määritelty erikseen polkupyörien ja autojen liityntäpysäköinnille. Pyöräpysäköinnin kustannukset jaetaan tasan kunnan ja valtion kesken. Uusien liityntäpysäköintialueiden osalta autopysäköinnissä valtio osallistuu 50 %:n osuudella seudullisesti merkittävillä alueilla. Kehittämissuunnitelmassa paikallisesti merkittäväksi tai pienimuotoiseksi alueeksi luokitelluilla alueilla valtion osuus on 30 %. Autopaikkojen perushinta on sama riippumatta sitä, onko alue maantasossa vai rakenteellinen.

Raportti sisältää suosituksen kustannusjakoperiaatteeksi valtion ja kuntien välillä sekä liityntäpysäköintialueilla tavoiteltavaksi varustelutasoksi. Lisäksi siinä esitetään hyviä käytäntöjä liityntäpysäköinnin edistämiseksi Pirkanmaalla. Selvityksen yhteydessä laadittiin liityntäpysäköinnin käyttäjäkysely Lempäälän, Nokian ja Toijalan rautatieasemilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Pirkanmaan liiton lausuntopyynnön mukaisesti suositus liityntäpysäköinnin kustannusjakoperiaatteista Pirkanmaalla hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi; Heljä Aarnikko/kapa; Ari Vandell/kapa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.