Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 301 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 21, liiketontin muuttaminen asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8622

TRE:6247/10.02.01/2015

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 6.11.2017 päivätyn ja 21.10.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8622. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8622
Diaarinumero: TRE:6247/10.02.01/2015

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä, valmisteluvaiheessa Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Saara Melama.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavalla muodostetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonka ensimmäisessä kerroksessa on kadulle aukeavaa liiketilaa. Korttelin keskellä ja katolla on melulta suojattua ulko-oleskelutilaa asukkaiden käyttöön. Rakennuksen suurin kerrosluku vaihtelee korttelin laidoilla kuudesta kahdeksaan. Rakennuksen arkkitehtuuri sovitetaan alueen kaupunkikuvaan sekä viereiseen Aaltosen tehtaan arvorakennukseen. Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakannen alle ja kellariin. Tapionkadun yleiselle jalankululle varattu katualue muutetaan katualueeksi. Asemakaavan rakennusoikeus on 14.530 k-m² ja rakennusoikeus kasvaa 8050 k-m².

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa Tammelan puistokatu 21. Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 262 tonttia nro 1 sekä Tammelan puistokatuun rajautuvaa Tapionkadun katualuetta. Tontilla sijaitsee kuusikerroksinen 1986 valmistunut liike- ja toimistorakennus, huoltoasema ja päivittäistavaramyymälä.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelin rakentaminen piha- ja ulko-oleskelutiloineen. Katutasoon on tarkoitus osoittaa liiketilaa sekä asumista tukevia palveluja. Suunnitelma perustuu tontilla olevan toimitilarakennuksen purkamiseen. Korttelia kehitetään osana koko Tammelan kaupunginosan kokonaisuutta niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4.–12.5.2016 ja siitä saatiin 2 viranomaisten kommenttia sekä 9 mielipidettä. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.5.2016 ja kaupunkikuvatoimikunnassa 14.6.2016.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 9.–30.11.2017 ja siitä saatiin 4 viranomaislausuntoa ja 2 mielipidettä. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.11.2017 ja kaupunkikuvatoimikunnassa 9.1.2018. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan asemakaava toteuttaa ylempien kaavojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavassa on annettu tarpeellisia melu-, ilmanlaatu- ja hulevesimääräyksiä ja kaupunkikuva on riittävästi huomioitu. Kaavassa on ulko-oleskelualueisiin liittyviä täsmennystarpeita. Ympäristönsuojelu sekä Viheralueet ja hulevedet -yksikkö esittivät tarkennuksia hulevesimääräykseen, leikkialueisiin ja kansipihaan. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Yksityishenkilöiden mielipiteissä esitettyä rakennusta pidettiin liian suurena. Kaupunkikuvatoimikunta puolsi kaavan eteenpäinviemistä esitetyllä viitesuunnitelmalla.

Saadun palautteen perusteella mm. tarkennettiin hulevesiä ja kansipihaa koskevaa yleismääräystä. Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Melusuojausta koskevia kaavamääräyksiä tarkistettiin yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8622 (päivätty 6.11.2017, tarkistettu 21.10.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)