Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 307 Asukaspysäköintilupa-alueen L perustaminen Petsamon alueelle

TRE:3325/08.01.02/2018

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Petsamon omakotitalovaltaisella asuinalueella on ollut lisääntyvissä määrin liikenteeseen liittyviä ongelmia, joista valtaosa syntyy välillisesti alueen ympärillä olevista toiminnoista, kuten Kaupin liikuntapalveluista, TAMK:sta ja TAYS:sta. Alueen asukkaat ovat kokeneet etenkin alueen itäosassa lisääntyneen pysäköinnin ja siihen liittyvän liikenteen lisääntymisen haitalliseksi, minkä vuoksi Petsamon omakotiyhdistys ry on kuntalaisaloitteellaan lähestynyt kaupungin liikennesuunnittelua ja toivonut pysäköintirajoituksien käyttöönottoa alueen itäosassa. Ongelmat ovat pahentuneet syksyllä 2019, kun Kaupin yli 200 autopaikan pysäköintikenttä poistui asuntorakentamisen alta.

Jotta aluetta ympäröivien toimintojen synnyttämää liikenneongelmaa voitaisiin vähentää, olisi alueella otettava käyttöön pysäköinnin aikarajoitukset. Aikarajoituksen tulisi olla riittävän lyhytkestoinen, jotta se rajoittaisi ei-toivottavaa pysäköintiä mahdollisimman tehokkaasti. Pelkkien aikarajoitusten käyttöönotto on kuitenkin haastavaa siitä syystä, että asetettavat aikarajoitukset koskisivat kaikkia pysäköijiä eli myös alueen asukkaita, joilla osalla on tonttien tilanpuutteen vuoksi tarve säilyttää autoja myös kaduilla. Aikarajoituksesta poikkeaminen on mahdollista ainoastaan ottamalla alueella käyttöön asukaspysäköintilupa, joka olisi lunastettava, mikäli autoa on tarve säilyttää pidempiaikaisesti kadulla. Jos pysäköinnin voi ratkaista omalla tontilla, ei asukaspysäköinlupaa ole tarpeen lunastaa. Vieraspysäköinti olisi jatkossa mahdollista joko asukkaiden tonteilla, aikarajoitetuilla paikoilla 2 h kerrallaan tai myöhemmin mahdollisesti pidempiaikaisen vieraspysäköintiluvan ostamalla.

Petsamon pysäköintimuutosten toteuttamisessa on tunnistettu tärkeäksi löytää alueen asukkaille toimiva ratkaisu, joka kuitenkin olisi tasapuolinen koko Petsamon alueella. Tutkituista vaihtoehdoista asukaspysäköintilupa ajaa parhaiten alueen asukkaiden etua ja poistaa tehokkaimmin muiden lähiympäristön toimintojen pysäköintiä alueella. Asukkaiden tasapuolisuuden vuoksi asukaspysäköintilupa-alue tulisi kerralla ulottaa koko Petsamon alueelle, vaikka pysäköintiongelmat painottuvatkin tällä hetkellä erityisesti alueen itäosaan.

Koska Petsamo on luonteeltaan ennen kaikkea omakotitalovaltainen alue, jollaisilla ei aikaisemmin ole Tampereella käytetty asukas- ja yrityspysäköintilupamenettelyä, ehdotetaan asukas- ja yrityspysäköintilupien hinnoitteluun alueella maltillisuutta. Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö esittää, että Petsamon asukas- ja yrityspysäköintiluvan L hinta olisi puolet käytössä olevista kerrostalovaltaisten pysäköintilupien hinnoista, eli tällä hetkellä 10 €/kk tai 105 €/vuosi.

Petsamon katujen kapeus on aiheuttanut haasteita alueen liikenteelle, ja pahimmillaan kadut eivät ole olleet läpiajettavissa molemmin puolin katuja pysäköityjen autojen vuoksi. Kunnossapidon helpottamiseksi ja mm. hälytys- ja huoltoajon reittien turvaamiseksi Petsamossa ehdotetaan järjestelmällisesti kiellettäväksi pysäköinti katujen toisilta puolilta.

Petsamon pysäköinnin kehittymistä tulee seurata jatkossa. Erityisesti tulee kiinnittää huomioita virkistyskäyttöön liittyvän pysäköinnin kehittymiseen alueella. Yhdessä alueen asukkaiden kanssa on lisäksi syytä myöhemmin arvioida, tulisiko pysäköinnin aikarajoituksia ulottaa myös viikonloppuihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Otetaan käyttöön uusi asukas- ja yrityspysäköintilupa-alue L Petsamon kaupunginosassa ja otetaan käyttöön pysäköintiin liittyvät muutokset liitteenä olevan suunnitelman 1/20396/2 mukaisesti.

Asukas- ja yrityspysäköintiluvan L hinnaksi määritetään puolet kerrostalovaltaisten alueiden pysäköintiluvan hinnasta.

Lautakunnan päätös annetaan vastauksena kuntalaisaloitteen tekijöille.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Petsamon asukaspysäköinti valmistellaan kokouksessa lisätyn oheisen kartan mukaan ja tuodaan päätettäväksi yhdyskuntalautakunnan kokoukseen 12.11.2019.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudeelleen valmisteluun, Petsamon asukaspysäköinti valmistellaan oheisen kartan mukaan ja tuodaan päätettäväksi yhdyskuntalautakunnan kokoukseen 12.11.2019.

Aleksi Jäntti ja Sonja Harmaala kannattivat Höyssän ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän palautusehdotuksen.

Tiedoksi

kuntalaisaloitteen yhteyshenkilö, Petsamon omakotiyhdistys (petsamon.omakotiyhdistys@gmail.com), poliisi, pysäköinninvalvonta, katuluvat, liikennemerkit, Pekka Stenman, Tuula Somppi, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Heljä Aarnikko, Ari Vandell, Jarno Hietanen, Ida Niinimäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)