Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

§ 48 Rakennuskiellon määrääminen 

TRE:1020/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungissa on eräillä alueilla ollut voimassa rakennuskieltoja asemakaavan muuttamista varten. Rakennuskieltoja on tarpeen mukaan jatkettu kahden vuoden välein. Nyt käsittelyssä olevat rakennuskiellot on asetettu ja jatkettu yhdyskuntalautakunnassa 20.2.2018, 29 § ja niiden voimassaolo on päättynyt kahden vuoden määräajan jälkeen 20.2.2020. Lautakunta käsitteli eräiden rakennuskieltojen asettamista ja jatkamista 11.2.2020 kokouksessaan ja palautti asian valmisteluun (§ 33). Kaikki nyt päätettäväksi ehdotetut rakennuskiellot esitetään asetettavaksi uutena, vaikka vain osa niistä on täysin uusia. Päätöksen liitteeseen on valmistelussa lisätty tieto siitä koska rakennuskiellot näillä alueilla on asetettu ensimmäisen kerran ja mitkä ehdotetut kiellot ovat aivan uusia. 

Pirkanmaan ELY-keskus on yhdyskuntalautakunnan 11.2.2020 päätöksen ja rakennuskieltojen 20.2.2020 raukeamisen johdosta tehnyt selvityspyynnön, joka koskee rakennuslupien käsittelyä ja ELY-keskuksen tiedoksisaantia niistä sinä aikana kun kiellot eivät ole voimassa, erityisesti valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY-) alueilla ja valtakunnallisilla maisema-alueilla. Selvityspyyntöön on vastattu 18.2.2020 selvityksellä, jossa on todettu, että rakennuskieltojen raukeaminen ei johda rakennus-, purkamis- ja muiden vastaavien lupien myöntämiseen ja että ELY-keskusta tiedotetaan sen valvonta-alueilla. Selvityspyyntö ja selvitys ovat esityksen liitteenä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman ja se on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Rakennuskieltojen asettamisen syy on asemakaavan laatiminen, keskeneräisyys tai vanhentunut asemakaava.  

Tampereen lautakuntien johtosäännön mukaan rakennuskiellosta päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksen myöntäminen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi annetusta rakennuskiellosta kuuluu asemakaavapäällikön toimivaltaan.

Tammerkosken (II) kaupunginosan korttelista 10 esitetään asetettavaksi uudestaan rakennuskielto tontilla 11 asemakaavan keskeneräisyyden vuoksi. 

Keskustassa ja Tammelan kaupunginosassa on muutamilla tonteilla ollut aiemmin rakennuskielto jo yli 40 vuotta. Kyseisten tonttien asemakaavat ovat osin 1800- ja 1930-luvulta ja siksi vanhoja, että on perusteltua asettaa ne jälleen rakennuskieltoon. Asemakaavat uusitaan sitä mukaa, kun tontin haltijat hakevat muutoksia. Asemakaavojen tullessa voimaan rakennuskiellot raukeavat.

Kalevassa Sarvijaakonkadun eteläpuolella sekä sen itäpäässä paikalliskeskuksen ydinalueella on syytä asettaa rauennut rakennuskielto uudestaan, koska kohteissa on kaavoitusohjelman mukaisesti tulossa vireille asemakaavamuutoksia. Sammonkadun itäpäässä, sen pohjoispuolisen asemakaavan 8489 voimaan tulemisen myötä 6.8.2019 on alueelle aiemmin asetettu rakennuskielto rauennut.

Nekalassa on rauennut rakennuskielto, joka asetettiin rakennuskannan suojelevan asemakaavamuutoksen nro 8644 laatimiseksi. Rakennuskielto raukesi asemakaavan tultua voimaan 29.10.2019. 

Lakalaiva on kantakaupungin yleiskaavan määrittämä aluekeskus, jonka kehittymistä tämän tavoitteen mukaiseksi turvataan esittämällä alueelle rakennuskieltoa. Mukaan liitetään kortteli 6035 Automiehenkadun eteläpuolelta, johon tulee kaavoitusohjelman mukaisesti vireille Peltolammin hyvinvointikeskuksen asemakaavamuutos ja jossa ei ole aiemmin ollut rakennuskieltoa.

Hervantaan on asemakaavamuutosten laatimiseksi tarpeen asettaa rakennuskielto Hervannan valtaväylän ja Hervannantien väliselle alueelle. Alueella on jo vireillä ja tulossa vireille asemakaavamuutoksia Tampereen yliopiston kampukselle. 

Ylä-Pispalan, Ala-Pispalan ja Santalahden kaupunginosissa on vireillä II-vaiheen asemakaavamuutokset nro 8309 ja 8310, joiden vuoksi on syytä asettaa rakennuskielto uudelleen lukuun ottamatta asemakaava-alueesta nro 8309 poisrajattuja kiinteistöjä. Pispalan asemakaavoituksen jäljellä olevan III-vaiheen rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueen osalta on asemakaavamuutos ajoitettu kaavoitusohjelmassa valmistuvaksi v. 2022, jonka vuoksi korttelit on tarpeen asettaa rakennuskieltoon.

Lielahden kaupunginosassa Hiedanrannan alueella on asemakaavamuutoksia vireillä ja tulossa vireille maankäytön yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen kaavoitusohjelman mukaisesti v. 2020-2023. Asemakaavoitus liittyy seudullisen raitiotien suunniteltuun linjaukseen. Tällä Paasikiventien ja Pahvitehtaankadun sekä Teivaalantien välisellä alueella on syytä asettaa rakennuskielto asemakaavojen laatimiseksi.

Myllypuron ja Tesomajärven kaupunginosassa on syytä asettaa rakennuskielto 20.1.2020 voimaan tulleen Kantakaupungin yleiskaavan 2040 tavoitteiden toteuttamiseksi.   

Länsi-Tampereella on maankäytön suunnitelmia, joissa teollisuustonttien kortteli muutetaan asuinkortteleiksi ja alueille on syytä asettaa rakennuskielto keskeneräisen asemakaavoituksen vuoksi. Lamminpäässä Tesoman valtatien ja rautatien välisellä alueella on vireillä asemakaavamuutos nro 8585 Vaasantien ja Suonsivunkadun välisellä alueella. Raholassa on laadittu asemakaavan pohjaksi yleissuunnitelma, jonka jälkeen asemakaava 8707 on tullut vireille asemakaavoitusohjelman mukaisesti v. 2019. Rakennuskielto on syytä asettaa asemakaavan keskeneräisyyden vuoksi.

Ristimäen kaupunginosassa tontit on tarpeen asettaa rakennuskieltoon rautatien, Tesoman valtatien ja Kohmankaaren rajaamalla alueella, jotta voidaan varmistaa kantakaupungin yleiskaavan 2040 määräykset asemanseudun kehittämisestä monipuolisena asumisen ja palvelujen alueena. Samalla voidaan varmistaa Tesoman lähijuna-aseman saavutettavuuden edellytyksiä. Tesoman valtatien itäpuolelle varataan mahdollisuus jatkaa seisakkeen laituria. Lähijuna-asemaa koskeva ratasuunnitelma etenee oltuaan nähtävillä.

Lapin ja Käpylän kaupunginosassa on tullut 7.10.2019 voimaan pientaloalueen kulttuuriympäristön suojeleva asemakaava nro 8182. Aiemmin asetettu rakennuskielto on sen myötä rauennut.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Määrätään rakennuskiellot, joista osa perustetaan uutena rauettuaan 20.2.2020 ja osa uutena ensi kertaa päätöksen liiteaineiston mukaisilla alueilla.

Päätös tulee voimaan 3.3.2020 ennen sen lainvoimaisuutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Karppinen oli paikalla asiantuntijana.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, rakennusvalvonta/Annika Alppi, paikkatieto/Anna Mustajoki, kiinteistötoimi/Heli Toukoniemi, kuulutus, asemakaavoitus/Elina Karppinen, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Pirkanmaan Liitto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)