Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Suunnittelutarvehakemus tilalle Villala 837-589-2-67, Hautalantie 16, varastorakennuksen rakentaminen 

TRE:4219/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa uusi kerrosalaltaan 1131 m2 suuruinen varastorakennus. Paikalta puretaan kevytrakenteinen varastokatos. Lisäksi haetaan lupaa laajentaa purku- ja romuautojen varastointialuetta noin 4900 m2:llä ja pysyväislupaa koko varastointialueelle noin 2 ha:n suuruisella tilalla Villala 837-589-2-67.

POIKKEAMINEN

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä.                              

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on noin 2 ha, ja se on rekisteröity 18.11.2016. Hakija on 18.11.2016 myönnetyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

Kiinteistö kuuluu Tampereen Veden toiminta-alueeseen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan (KV 26.3.2008, päivitetty luonnos nähtäville YLA 13.8.2019) mukaan Tampereen Vesi laajentaa vesihuoltoverkostoa asemakaavoituksen mukaisesti. Alueella ei ole asemakaavaa, joten Tampereen Vesi ei ole laajentanut vesihuoltoverkostoaan alueelle. Vesihuoltoratkaisut alueella ovat kiinteistökohtaisia. Alueella on yksityisessä omistuksessa oleva vesijohto.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut kiinteistön rajanaapureita. Lännessä Sammalistonpolun alue on Tampereen kaupungin omistuksessa. Hankkeesta on myös tiedotettu Aamulehdessä 13.2.2020 yleisenä kuulutuksena. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa hakemuksesta, mutta jatkossa alueen rakentaminen tulisi ratkaista asemakaavoituksella.

Yleiskaavoitus:                    

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on työpaikka- ja kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMt). Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat työpaikkatoimintojen lisäksi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueiksi.

Kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä lainvoimaisessa Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue sekä alue, jolle voi sijoittaa seudullista paljon tilaa vaativaa kauppaa. Tila sijoittuu myös Viinikanojan valuma-alueelle, jossa hulevesivirtaamia on rajoitettava.

Alueella on vireillä Kantakaupungin yleiskaava 2017-2021, jonka luonnos on parhaillaan nähtävillä. Luonnoksessa aluevaraus on samansisältöinen kuin voimassa olevassa yleiskaavassa.

Tila sijaitsee Hankkion teollisuusalueella, ja sinne on rakennettuna 892 m2 suuruinen varastorakennus. Uusi varastorakennus sijoittuisi nykyisen varastorakennuksen pohjoispuolelle ja paikalta purettaisiin kevytrakenteinen varastokatos. Purku- ja romuautojen varastointialueen laajennus (noin 4900 m2 määräala tilasta) sijoittuisi tilan lounaisosaan. Koko varastointialueelle haetaan pysyväislupaa. Tilalle on myönnetty lupa tilapäisen varastoalueen paikallaan pysyttämiseksi (toimenpidelupa 17-0029-T).

Rakennushanke on alueella voimassa olevan yleiskaavan mukaista. Rakennuspaikalle aiotun varastorakennuksen rakentamisen sekä purku- ja romuautojen varastointialueen laajentamisen voidaan katsoa vaikuttavan myöhempään asemakaavoitukseen ja alueen käytön muuhun järjestämiseen. Rakennushanke on sovitettu liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmista eikä se vaikeuta erityisten kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Asemakaavan ja siitä johtuvan keskitetyn vesihuollon puuttuessa toiminnan vaikutuksia kaupunkiympäristöön kokonaisuutena ei ole arvioitu eikä haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ole riittävästi tietoa. Yleiskaavoitus näkisi hyvänä, että ko. tilalle ja sitä ympäröivälle muullekin asemakaavattomalle alueelle laadittaisin asemakaava ja sen seurauksena mm. asianmukainen viemäröinti. Asemakaavoituksen myötä vesihuoltoverkoston sijoituspaikka ja kapasiteetti ratkaistaisiin. Toimivan yrityksen laajentaminen nykyisellä paikalla varsinkin, kun ei ole tiedossa, että toiminnasta olisi aiheutunut ympäristöhaittaa, on kuitenkin määräaikaisesti puollettavissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan uusi kerrosalaltaan 1131 m2 suuruinen varastorakennus hyväksytään ja myönnetään lupa pysyttää se paikallaan enintään kymmenen (10 vuotta) noin 2 ha:n suuruisella tilalla Villala 837-589-2-67 ja hakemus koskien purku- ja romuautojen varastointialueen laajentamista noin 4900 m2 määräalalla myönnetään. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen 6 § 1 momentin määräyksestä hyväksytään. Samalla myönnetään pysyväislupa koko 2 ha:n varastointialueelle.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty sekä ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen sekä Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnot.

Ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että Fusti Oy:llä on aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (Dnro LSSAVI/4750/2015) romuajoneuvojen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Laajennettavien kenttäalueiden tulee täyttää varastoitavasta materiaalista riippuen valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista 123/2015 liitteen 2 mukaiset vaatimukset. Laitoksen toimintaa valvoo Pirkanmaan ELY-keskus, josta voi pyytää tarvittaessa lausuntoa.

Pirkanmaan ely-keskus toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista hankkeista. Tampereen kaupungin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan laatimiseksi kyseiselle Sammon Valtatien ja Pyhäjärventien risteysalueelle.

Asemakaavoitus toteaa lausunnossaan, että 10 vuoden määräaikainen lupa on puollettavissa. Alueen rakentaminen jatkossa tulee ratkaista kokonaisuutena asemakaavalla.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.