Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

§ 50 Venepaikkojen varauskäytännön ja hinnoittelun yhtenäistäminen 

TRE:1616/10.03.08/2020

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin nykyinen venepaikkojen varauskäytäntö perustuu ennalta määritellyn kokoisiin ja hintaisiin paikkoihin, sekä metrimäärän mukaisiin vaihtelevan kokoisiin paikkoihin ja niiden metrihintoihin. Metrimääriin perustuvien vaihtelevan kokoisten paikkojen vuokraaminen edellyttää kauden aikana henkilötyöpanosta paikkojen tarkistusmittauksiin ja niiden vuokraaminen voi vaatia asiakaspaikkojen uudelleen järjestelyä kesken veneilykauden. Eri satamien ja alustyyppien osalta on nykyisin vaihtelua siinä, ovatko varattavat paikat kiinteänkokoisia ja -hintaisia, vai metrimääräisiä ja -hintaisia.

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhtenä toiminnan kehittämiskohteena on ollut venepaikkojen sähköinen vuokrauspalvelu sekä venepaikkojen vuokraukseen liittyvien prosessien kehittäminen. Kehittämisen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumaton verkkoasiointi ja -maksaminen. Kehittäminen vastaa osaltaan kaupunkistrategian tavoitteeseen digitaalisten palveluiden käytön lisäämisestä ja asiakaskokemuksen parantamisesta. Venepaikkojen vuokrauskäytännön ja verkkopalvelun kehittäminen on mukana myös kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävässä 10 kohdan toimenpidekokonaisuudessa.

Uudessa verkossa toimivassa vuokrauspalvelussa asiakas voi aiemmasta käytännöstä poiketen valita haluamansa paikan itse, varata ja maksaa sen verkkopankissa. Uusi vuokrauskäytäntö ja -palvelu koskee kaikkia satamia ja kaikkia alustyyppejä. Ainoastaan ravintolalaivat on rajattu ulkopuolelle.   

Prosessin virtaviivaistaminen ja uuden verkossa toimivan varauspalvelun käyttöönotto edellyttävät kiinteiden venepaikkakokojen ja -hintojen käyttöönottoa myös niillä paikoilla, jotka tällä hetkellä vuokrataan ja hinnoitellaan metriperusteisesti. Muutos koskee määrällisesti noin 80 asiakasta, eli alle 2 % Tampereen venepaikkoja vuokraavista asiakkaista. Suurin mahdollinen asiakkaalle tuleva hintamuutos nykyisen hinnaston mukaiseen hinnoitteluun nähden on 240 euroa (I-luokan satama, kylkipaikka).

Valtaosa Tampereen venepaikoista on jo nykyisin kiinteäkokoisia ja -hintaisia, eikä näihin hinnoitteluperusteisiin ole tarvetta tehdä muutoksia.

Edellä mainittujen noin 80 asiakkaan käytössä olevien venepaikkojen ehdotetut uudet paikkakohtaiset hinnat perustuvat venepaikan kokoon sekä sijaintiin. Muutos koskee sekä kesäkauden venepaikkoja, että talvitelakointia vedessä. Lisäksi kauppa-alusten ja saunalauttojen osalta vuokrauskäytäntöä muutetaan siten, että venepaikka varataan ja maksetaan jatkossa vuodeksi kerrallaan nykyisen kausittaisen (kesä- ja talvikausi) varaamisen ja maksamisen sijaan.

Myös Tampereen matkustajasatamien eli Mustalahden ja Laukontorin venepaikat voi jatkossa varata vuokrauspalvelusta. Muista alueista poiketen näiden satamien varaukset tulevat kuitenkin erikseen satamapäällikön vahvistettavaksi. Tällä menettelyllä varmistetaan, että esimerkiksi matkailun kannalta merkitsevien, sisävesiristeilyitä tarjoavien alusten paikat saadaan pidettyä matkustajasatamissa, eikä niitä voi vahingossa varata muiden alusten käyttöön.

Uusi venepaikkojen varauspalvelu avataan asiakkaille huhtikuussa 2020 siten, että 1.4.2020 avautuu nykyisille asiakkaille mahdollisuus käytössä olevien venepaikkojen uudelleenvaraamiseen kesäkaudelle, ja 20.4.2020 avautuu yleinen varausjakso kesäkaudelle.

Venepaikkojen vuokrausehdot on päivitetty, jotta ne vastaavat uuden sähköisen venepaikkojen varausjärjestelmän varauskäytäntöä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Venepaikkojen varauskäytännön ja hinnoittelun yhtenäistäminen hyväksytään liitteen mukaisesti.

Uusi venepaikkojen varauskäytäntö ja yhtenäistetty hinnoittelu astuvat voimaan 1.4.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Simo Karttunen, Matti Joki, Maire Kuisma, Marja Uusivuori, Matias Ansaharju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.