Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

§ 51 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2019 

TRE:5286/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan tilinpäätöksen toimintakate on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottojen ylitys johtui osittain rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Rakennuslupien sekä kiinteistötoimitusten määrä oli edelleen korkea, mikä kasvatti rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa. Toisaalta myös pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut ylittivät vuosisuunnitelman. Tämä johtui muun muassa uusista asukaspysäköintialueista, keskustan alueen maksullisesta sunnuntaipysäköinnistä sekä maksujen korotuksesta.

Toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön) toteutuivat 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Ylitys johtui pääosin palveluostojen ylityksistä. Liikennejärjestelmän suunnittelussa kireän resurssitilanteen sekä tarpeitten ja työmäärän jatkuva kasvun seurauksena palveluostot ylittyivät. Rakennuttamisessa ja kunnossapidossa runsasluminen alkutalvi aiheutti suunniteltua suuremmat lumenajokustannukset, lisäksi muun muassa joukkoliikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät järjestelmäkustannukset toteutuivat vuosisuunnitelmaa suurempina.

Poistotaso toteutui 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Poistotason alitus johtui tilikaudella keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden suuremmasta määrästä kuin vuosisuunnitelmassa oli arvioitu.

Tilinpäätös sisältää 3,15 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, josta 1,55 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 1,6 milj. euron kulujen vähennyksiin. Talousohjelman toimenpiteillä haetut talousvaikutukset toteutuivat olennaisesti, sillä lautakunnan toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Muun muassa asemakaavoituksen tulo-odotukset alittuvat 0,1 milj. euroa haasteellisen resurssitilanteen vuoksi. Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153 linjauksen mukaisesti uhkaavia talousarvioylityksiä pyrittiin pienentämään yhdyskuntalautakunnassa sekä toimintatuottoihin ja toimintakuluihin vaikuttamalla.

Kaupunginvaltuusto siirsi (KV 15.4.2019) 0,48 milj. euroa yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon.

Yhdyskuntalautakunnan bruttoinvestoinnit olivat 61,7 milj. euroa, mikä oli 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Alitus johtui pääasiassa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman töiden siirtymisistä ja rakentamisjärjestyksen muutoksista. Myös Hiedanranta-kehitysohjelman käynnissä olevia hankkeita siirtyi osittain seuraavalle vuodelle. Säästyneitä menoja esitetään osittain uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2020. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Kyse oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saaduista ARA –rahoitusosuuksista, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Rahoitusosuuksiin sisältyi myös vuoden 2018 tilinpäätöksessä virheellisesti kirjatun Lintuhytin asuinalueen valtionosuussaamisen vuodelle 2019 tehty takautuva korjaus -0,26 milj. euroa. Nettoinvestoinnit toteutuivat 3,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (Kv 18.2.2019 § 26) yhdyskuntalautakunnan 4,454 milj. euron investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2018 siirtyneistä Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman hankkeiden rahoista.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta joukkoliikennevyöhykkeillä, keskustassa ja aluekeskuksissa sijaitsevien asemakaavojen painottamiseen liittyvä toimepide ei toteutunut v. 2019 loppuun mennessä. Kyseisen toimenpiteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan pidemmällä aikavälillä. Toinen toteutumatta jäänyt toimenpide liittyy kaupungin kestävän kasvun tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen osana MAL-sopimusta. Sopimukseen liittyvät neuvottelut eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa valtiohallinnon toimijoista johtuen. Muut palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet toteutuivat joko kokonaan tai osittain. Tarkemmat tiedot toimenpiteiden toteutumisesta on kuvattu palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa. Keskeisinä onnistumisina raportissa on nostettu esiin Kestävä Tampere 2030 -ohjelman käynnistyminen ja tiekarttojen laatiminen yksiköiden kanssa, alueellisten nopeusrajoitusten toteuttamisen eteneminen ja raitiotien rinnakkaishankkeina käynnistetyt kävely-ympäristön parantamistoimenpiteet sekä kiinteistö- ja rakennusrekisterien perusparantaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-joulukuun 2019 katsaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)