Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 74 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Koivistonkylä, Ilokkaankatu 6, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8746

TRE:6991/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 8284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Annel Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 10.1.2019 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8746. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8746
Dno: TRE: 6991/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 560 k-m2. Kerrosala lisääntyy 380 k-m2.
Tontti 5397-19 tonttitehokkuus e= 0,30
Tontti 5397-20 tonttitehokkuus e= 0,31

Tontit osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Koivistonkylän kaupunginosassa noin 6 km etelään kaupungin keskustasta osoitteessa Ilokkaankatu 6. Pohjoispuolella se rajautuu 1970 valmistuneisiin 3-kerroksisiin taloihin. Lounaassa on rivitalotontti, ja muuten peltoaukea (Ilokkaanpuisto), jossa juuri vahvistuneella asemakaavalla mahdollistetaan nykyisen peltoaukean muuttaminen asuinkäyttöön. Lähin bussipysäkki on parin kolmensadan metrin päässä. Koiviston kouluun on matkaa kilometrin verran.

Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin pinta-ala on 1814 m2. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1951 valmistunut puolitoistakerroksinen puinen asuinrakennus, jonka kerrosala on Facta-rekisterin mukaan 80 m2. Tonttitehokkuus e= 0,1 ja rakennusoikeutta tontilla on 180 k-m2. Rakennus on tarkoitus purkaa kaavamuutoksen yhteydessä. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,13–0,66. Rakennuskanta on kirjavahkoa koostuen rivi- ja kerrostaloista. Asuminen kaupunginosassa on muuten pääosin omakotitalovaltaista. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 10.1. - 31.1.2019.

Aineistosta saatiin viisi kommenttia (Viheralueet ja hulevedet-yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristönsuojelu ja Kiinteistötoimi), joista yhdessä oli kommentoitavaa.

Ympäristönsuojelu totesi kommentissaan kaava-alueen rajoittuvan todettuun liito-oravan elinympäristöön. Tontilla kasvaa suurikokoista puustoa. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on syytä tehdä liito-oravaselvitys, jossa tarkastetaan, onko tontilla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Erikoissuunnittelija Kari Korte ei maastokäynnillään 6.2.2019 todennut tontilla olevan risupesiä, pönttöjä eikä kolopuita, eikä aluetta ole syytä pitää liito-oravan potentiaalisena elinympäristönä. Lähialueelta on laadittu kattava eliöstö- ja biotooppiselvitys vuonna 2016 Ilokkaanpuiston kaavoittamista varten. Ympäräristönsuojelu on todennut, että laajempaan liito-oravaselvitykseen ei ole tarvetta. 

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8746 (päivätty 10.1.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat