Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 73 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, II (Tammerkoski), Hämeenkatu 24, rakennuksen korottaminen, asemakaava nro 8666

TRE:8162/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.5.2018 päivätyn ja 11.2.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8666. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8666
Diaarinumero: TRE:8162/10.02.01/2016

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Hämeenkadun puoleisen rakennuksen korottaminen sekä 3.–6. kerrosten toimistotilojen muuttaminen takaisin asunnoiksi. Tontti muutetaan liikerakennusten korttelialueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kauppakadun puolen asemakaava päivitetään toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Tontin 1939 valmistunut asuin- ja liikekerrostalojen kokonaisuus suojellaan rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana. Asemakaavan rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=4,0 mukaan 7680 k-m2. Tontin rakennusoikeus ei muutu.

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Kaava-alue sijaitsee Tammerkosken kaupunginosassa (II) ydinkeskustassa osoitteessa Hämeenkatu 24 ja Kauppakatu 9. Asemakaavan muutos koskee korttelin 12 tonttia nro 26. Tontilla sijaitsee 1939 rakennettu asuin- ja liikekerrostalojen kokonaisuus, Yhdyspankintalo. Hämeenkadun puolella on kuusikerroksinen liike- ja toimistorakennus, Kauppakadun varressa kuusikerroksinen opiskelija-asuntola ja sisäpihalla yksikerroksinen entinen pankkisali.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen hakijan tavoitteena on korottaa Hämeenkadun puoleista rakennusta kahdella asuinkerroksella sekä muuttaa 3.–6. kerrosten toimistotilat asuinkäyttöön. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan. Täydennysrakentamisen yhteydessä pyritään lisäämään ulko-oleskelutiloja ja niiden viihtyisyyttä. Pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Kadun varren rakennusten ensimmäiset kerrokset säilytetään liike- ja palvelukäytössä. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset ja kulttuuriympäristön arvot huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Asemakaava laaditaan tontin omistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.6.–10.8.2017 ja siitä saatiin viisi viranomaiskommenttia.

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan Yhdyspankin talolla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa ja Hämeenkadun varrella ullakkorakentaminen vaatii huolellisuutta. Kulttuuriympäristön arvot on tunnistettu ja hanke on lähtökohtaisesti mahdollinen. Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että alue kuuluu Hämeenkadun valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, joten viranomaisneuvottelu tulee järjestää. Lähtökohtaisesti Hämeenkadun rakennuksia ei koroteta, mutta ullakko voidaan muuntaa asuin- tai toimistokäyttöön. Ympäristönsuojelu totesi, että liikennemelua tulee arvioida ja tarvittaessa antaa meluntorjuntamääräyksiä. Hulevesisuunnittelun mukaan asemakaavoissa, joissa on vain kansipihaa, nykytilaa pitää parantaa. Liikennejärjestelmän suunnittelu totesi, että täydennysrakentaminen jää alle 700 k-m2, jolloin ei synny uutta autopaikkavelvoitetta.

Asemakaavaa varten laadittiin rakennetun ympäristön selvitys, meluselvitys sekä tarkastelu pihan laadullisesta parantamista. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 15.12.2017.

Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 31.5.–21.6.2018. Siitä saatiin kuusi viranomaiskommenttia.

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan rakennetun ympäristön selvitys on asianmukainen ja kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu suojelumerkinnöissä. Yhdyspankintalo ja Hämeenkatu ovat kulttuurihistoriallisten arvojensa osalta herkkiä eikä havainneaineisto vielä osoita, että korottaminen sopeutuisi paikan arvoihin. Jatkosuunnittelussa tulee harkita korotusosan maltillistamista. Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että alueen arvojen turvaamisen tulee olla asemakaavoituksen lähtökohta. Arvot turvaa ratkaisu, jossa ullakko otetaan asuinkäyttöön, mutta lisäkerrosta ei rakenneta. Kaava-aineistosta tulisi käydä ilmi, onko luonnonvaloa ja ulko-oleskelualueita riittävästi. Pirkanmaan liiton mukaan kaavaluonnoksen ratkaisu on pääpiirteissään maakuntakaavan mukainen. Havainnekuvat antavat yksipuolisen kuvan vaikutuksista. Suojelun ja korottamisen kaavamerkinnöissä on päällekkäisyyttä. Korottaminen kaksikerroksisena vähentää kohteen arkkitehtonisia arvoja, mitä ei tulisi tapahtua valtakunnallisesti merkittävällä alueella. Hulevesisuunnittelu totesi, että velvoite parantaa hulevesihallinnan nykytilannetta täyttyy niukasti. Ympäristöterveys totesi, että meluselvityksen mukaan tarvittaviin lukemiin päästään. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon ilmanvaihtolaitteiden sijainti. Ympäristönsuojelulla ei ollut kommentoitavaa.

Suunnitelmia käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 5.6.2018. Toimikunta totesi, että korotus on mahdollinen mutta edellyttää huolellista suunnittelua. Kaavan etenemiselle ei ole kaupunkikuvallista estettä.

Palautteen perusteella Hämeenkadun puoleisen korotusosan massoittelua sovitettiin paremmin arvoympäristöön ja ylintä kerrosta koskevia asemakaavamääräyksiä täsmennettiin. Havainneaineistoa täydennettiin ja tontilta laadittiin varjotarkastelu. Asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan liitolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8666 (28.5.2018 päivätty ja 11.2.2019 tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset tulee olla hyväksyttyinä ennen yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat