Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 77 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Linnainmaa, Kotipellonkatu 13, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8722

TRE:1252/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8730. Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.8.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8730. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8722
Dno TRE:1252/10.02.01/2018, pvm. 08.02.2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Linnainmaan kaupunginosan tonttia nro 5604–2. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotontin rakennusoikeutta ja mahdollistetaan uuden asuinrakennuksen toteuttaminen tontille.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 270 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 78 k-m2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville sekä lähettiin tiedoksi osallisille 04.10.2018. Aloitusvaiheessa saatiin kolme viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä. Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 2.11.2018. Valmisteluaineistosta saatiin kaksi kommenttia ja yksi mielipide. Viranomaiskommenteissa ei ollut huomautettavaa. Mielipiteiden perusteella kaavaehdotukseen on lisätty määräykset kattokulmasta ja -muodosta (α=26-34°/sa) sekä rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudesta metreinä (5.0m) noudattaen naapuritonttien linjaa.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8722 (päivätty 29.10.2018, tarkistettu 17.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 29.10.2018 päivätyn ja 17.12.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8722. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8722
Dno TRE:1252/10.02.01/2018, pvm. 08.02.2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Linnainmaan kaupunginosan tonttia nro 5604–2. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotontin rakennusoikeutta ja mahdollistetaan uuden asuinrakennuksen toteuttaminen tontille.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 270 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy 78 k-m2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville sekä lähettiin tiedoksi osallisille 4.10.2018. Aloitusvaiheessa saatiin kolme viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä. Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 2.11.2018. Valmisteluaineistosta saatiin kaksi kommenttia ja yksi mielipide. Viranomaiskommenteissa ei ollut huomautettavaa. Mielipiteiden perusteella kaavaehdotukseen on lisätty määräykset kattokulmasta ja -muodosta (α=26-34°/sa) sekä rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudesta metreinä (5.0m) noudattaen naapuritonttien linjaa.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 17.-31.1.2019 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta ei jätetty yhtään lausuntoa tai muistutusta.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8722 (päivätty 19.10.2018, tarkistettu 17.12.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Tarja Jalo, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat