Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 79 Kiiskisaarenpuiston 2. vaiheen ja siihen liittyvän LPA-alueen yleissuunnitelma

TRE:3128/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Larinkari Mirjam, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiiskisaarenpuisto ja siihen liittyvät LPA-alueet sijaitsevat Ranta-Tampellan rakentuvalla asuin- ja työpaikka-alueella Näsijärven rannalla. Suunniteltu rantapuistovyöhyke sijoittuu vesistötäyttöalueelle, joka luo lisätilaa uudelle kaupunginosalle Näsijärven rantavyöhykkeellä. Näsijärven ranta ja siihen liittyvät puistoalueet muodostuvat tärkeäksi virkistys- ja kohtaamispaikaksi korkeiden kerrostalojen hallitsemalla alueella. Puistoalueen eteläpuolisena jatkeena, kortteleiden välissä on viherkansi, jonka alla on maanalainen pysäköintihalli (kaavassa LPA-alue). Puiston länsiosan suunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 27.6.2017.

Näsijärven rannan ympäristö toimii Ranta-Tampellan alueen päävirkistysalueena. Rannan jäsentelyn periaatteena on ulkotilojen monipuolisuus: rakennusten kohdalla ranta on selkeämmin rajattu, kun taas puistoalueiden kohdalla rannan käsittely mahdollistaa veden äärelle pääsyn. Rakennusmassojen kohdalla ranta ladotaan lohkareista, puistoalueiden kohdalle sijoittuu rantalaitureita.

Ranta jaksottuu kahteen tasoon sekä toiminnallisesti että maaston tasauksen myötä. Ylemmän tason muodostaa rakennusten editse linjattu seudullinen kevyen liikenteen reitti, joka luo nopean pyöräily- ja jalankulkuyhteyden Ranta-Tampellan alueen kautta. Alemman tason muodostaa lähemmäs veden pintaa laskeutuva rantareitti, jonka varrelle sijoittuu veden ääreen pääsyn mahdollistavia paikkoja, puulaitureita ja nurmialueita oleskeluun sekä ulkokalusteita. Rantamuurit, jotka tasaavat maaston korkeuseroja, toimivat myös istuskelumuureina.

LPA-alueen päällä sijaitseva puistoalue on kolmelta sivultaan rakennusten rajaama. Puistotila avautuu kohti Näsijärven selkää. Avautumista on korostettu jäsentämällä järvelle avautuvaa rinnettä istuskeluportain ja -tasoin. Maastoportaat toimivat esimerkiksi järvellä järjestettävien purjehduskilpailujen pienenä katsomona. Maastoporrasta lukuun ottamatta puistokansi on selvästi Kiiskisaarenpuistoa yksityisemmän oloinen ja suunnittelussa on huomioitu tilan puolijulkinen luonne ja asukkaiden henkilökohtaiset asuintilat. Yhteys Ranta-Tampellan kadulle on kapea ja porttimainen. Rakennusten rajaamalla ylätasolla on pieniä oleskelualueita. Riippumatto- ja oleskeluverkkoryhmät kutsuvat loikoilemaan ja nauttimaan järvi- ja taivasnäkymästä. Julkisivuja reunustavat kasvillisuusalueet. Istutusalueilla tavoitellaan puutarhamaista vaikutelmaa.

Puiston itäisimmässä osassa on pieni itään, aamuauringon suuntaan avautuva istuskelupuistikko, joka liittyy Ranta-Tampellan kanavaan sekä Warkaanlahden ja Ranta-Tampellan siltaan.

Puistoihin avautuvien sisäänkäyntien, pysäköintihallien ja pelastusreittien sekä -paikkojen sijainnit tarkentuvat rakennusten suunnittelun myötä. Pysäköintihallien alustavat korot on huomioitu puistojen suunnittelussa. Yleistavoitteena on pysäköintihallien sekä pelastusreittien ja -paikkojen maisemoiminen siten, etteivät ne ole puistotilassa havaittavissa. Polveilevat jalankulun ja oleskelun reitit yhdessä maastokumpujen ja kasvillisuuden kanssa muodostavat vaihtelevan ja esteettömän ympäristön. Kiiskisaarenpuisto on suunniteltu esteettömyyden perustason mukaisesti ja kaikki puiston keskeiset alueet ovat saavutettavissa esteettömästi.

Puistoalueiden pintamateriaalit koostuvat asfaltista, luonnonkivistä ja kivituhkasta. Tunnelmaa vahvistavat ranta-alueiden maakivet ja puulaiturit.

Näsijärven rannan puusto koostuu tervalepistä, pihlajista ja koivuista. Kansirakenteen alueelle sijoittuvat puut ovat rakenteen päälle soveltuvia pienikokoisia pihlaja- ja orapihlajalajeja. Järvelle rakennuksista avautuvat esteettömät näkymät on huomioitu puuston sijoittelussa.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 1.-15.6.2018, jonka aikana suunnitelmasta ei annettu palautteita.

Suunnitelman kustannusarvio on n. 1 300 000 euroa (alv 0 %) ja puiston käsiteltävä pinta-ala on noin 9 300 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 140 euroa. Kustannuksissa on huomioitu kansirakenteen päälle tuleva kasvualusta kennostoineen, rantarakenteita ja valaistus. Kiiskisaarenpuisto rakennetaan vaiheittain, Ranta-Tampellan muuhun rakentumiseen sovittaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kiiskisaarenpuiston 2. vaiheen ja siihen liittyvän LPA-alueen yleissuunnitelma, piirustus n:o 18/20310/2, hyväksytään kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna Levonmaa, Raija Tevaniemi, Timo Koski, Mirjam Larinkari, Teemu Kylmäkoski, Janne Syrjä, Heidi Huhtaniemi, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat