Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 62 Lupa-arkkitehdin viran perustaminen rakennusvalvontaan

TRE:1319/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Hurme Taru, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yritysten toimintaedellytyksiin liittyvien erilaisten rakennushankkeiden kirjo on laaja, pienistä yksityisyrittäjien ravintolamuutosluvista laajoihin ympäristövaikutuksia sisältäviin teollisuusalueiden asemakaavoihin. Tampereen elinkeinoelämän kehitys on jo pitkään ollut vireää ja kaupunkiympäristön suunnittelun lupa- ja kaavaprosessien on syytä vastata sen tarpeisiin hyvän jatkon varmistamiseksi.

Asemakaavoituksen keskeiset projektit priorisoidaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa ja suurin suunnittelun ja asioiden valmistelun henkilöstöresurssi kiinnitetään niihin. Vuoden aikana käynnistyy lisäksi useita muita hankkeita, joihin on pystyttävä osoittamaan suunnitteluresursseja. Rakennusvalvonnassa uusia hankkeita tulee käsittelyyn pitkin vuotta ja hankkeiden määrää ei voida ennakoida. Viimeisten vuosien aikana rakentaminen on Tampereella ollut erityisen vilkasta ja lupahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi. Molempien yksiköiden resurssit ovat erittäin työllistettyjä.

Yrityshankkeiden suunnittelu- ja lupaprosessien sujuvoittamiseksi on tarpeen lisätä henkilöstöresurssia. Asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan saumaton yhteistyö on erityisesti yrityshankkeiden käsittelyssä tärkeää ja asiakasrajapintaa tuntevien käsittelijöiden toimiminen työparina tuo synergiaetuja. Yrityshankkeiden käsittelyyn on perusteltua perustaa rakennusvalvontaan lupa-arkkitehdin virka ja asemakaavoitukseen kaavoitusarkkitehdin toimi. Lupa-arkkitehti toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja käyttää siten julkista valtaa. Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa. Perustettavat vakanssit eivät sisälly palvelualueen vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan.

Palvelualueen johtaja päättää kaavoitusarkkitehdin toimen perustamisesta rinnastuksen kautta konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan delegointipäätöksen (21.12.2018 § 127) mukaisesti.

1.1.2019 voimaan tulleen hallintosäännön 43 §:n mukaan lauta- ja johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta alaisessaan toiminnassa.

Esitän, että kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonta -yksikköön perustetaan lupa-arkkitehdin virka 1.4.2019 alkaen. Viran perustaminen ei sisälly kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan.

Tehtäväkuva (id 1506415) on tallennettu Donnaan. Tehtävän vaativuus on rinnastettavissa vakanssinro 50007136 vaativuuteen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön suunnittelu, rakennusvalvonta, lupavalmistelu
Tehtävänimike: lupa-arkkitehti
Kustannuspaikka: 111884
Esimies: lupa-arkkitehti, lupavalmistelu
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: TS 50102014, pisteet 161-166
Tehtäväkohtainen palkka: 3 201,04 euroa/kk
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,75 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun suunnittelujohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän rakennusvalvontaan perustetaan lupa-arkkitehdin virka 1.4.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Hurme, Eija Muttonen-Mattila, Elina Karppinen, Annika Alppi, Ritva Niemelä, Terhi Rannikko, Pirkko Koskinen, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat