Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 76 Muistutukset, lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Tesomajärvi, Tesomankuja 6 ja katualuetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8538

TRE:4220/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 4.6.2018 päivätyn ja 24.9.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8538. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8538
Dno: TRE:4220/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Tesomajärven kaupunginosan tonttia nro 3807-7 ja katualuetta. Asemakaavamuutoksella asuin- ja liikerakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja tontin rakennusoikeutta lisätään. Tontin länsipuolelle muodostetaan oma tontti muuntamorakennukselle.

Asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalotontille osoitetaan rakennusoikeutta 2 800 k-m2 ja muuntamon tontille 20 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 1 420 k-m2.

Kaava-alue sijaitsee n. 8 km länteen kaupungin keskustasta, Tesomajärven kaupunginosassa osoitteessa Tesomankuja 6. Suunnittelualueella sijaitsee nykyisellään lakkautettu Tesoman päiväkoti. Suunnittelualueen lähiympäristössä on kerrostaloja sekä julkisia ja kaupallisia palveluja. Suunnittelualueen pinta-ala on 2521 m2.

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumiseen sekä lisätä rakennusoikeutta. Tontilla sijaitseva huonokuntoinen rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan asuinkerrostalo. Katualueella sijaitsevalle muuntamolle osoitetaan oma yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva tontti. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita. Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja ympäristöönsä sopeutuvalle täydennysrakentamiselle.

Vireilletulovaiheen palaute:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.-14.12.2016.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme kommenttia sekä kaksi mielipidettä..

Maakuntamuseon kommentissa todettiin, että asemakaavaa varten tulee laatia riittävä selvitys rakennuksen kunnosta ja asemakaavan tarkkuus ja tavoitteet huomioonottava selvitys kaava-alueen ja sen vaikutusalueen rakennetusta ympäristöstä.

Asemakaavoituksen vastine:
Asemakaavaa varten on laadittu riittävä selvitys rakennuksen kunnosta sekä asemakaavan tarkkuus ja tavoitteet huomioonottava selvitys kaava-alueen ja sen vaikutusalueen rakennetusta ympäristöstä.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n kommentissa otettiin kantaa kiinteistön irrottamiseen kaukolämpöverkosta.

Tampereen kaupunkiympäristön suunnittelu/ viheralueet ja suunnittelu totesi, että alueesta tulee laatia hulevesiselvitys.

Asemakaavoituksen vastine:
Asemakaavaa varten on laadittu hulevesiselvitys.

Kahden naapuritaloyhtiön mielipiteissä otettiin kantaa mm. uudisrakennuksen korkeuteen, kulkuväylien säilymiseen, kevyenliikenteen väylän esteettömyyteen sekä naapuritontin puuston säilyttämiseen.

Asemakaavoituksen vastine:
Rakennus sijoittuu rinteeseen siten, että sen kerrosluku on As Oy Tesomanhovin puolella VII ja alarinteen puolella osittain maanpäälisen kellarikerroksen takia VIII. Jotta rakennuksesta saadaan esteetön, tulee osittain maanpäällisen kellarikerroksen olla rakennuksen itäpuolelta maanpinnan tasossa. As Oy Käräjäkukkulan kerrosluku ylittyy puolella kerroksella. Kulkuväylät jalankulkijoille ja autoille As Oy Tesomanhovilta tulee järjestää oman tontin kautta, ei naapuritontin kautta. Maasto-olosuhteet eivät mahdollista Käärmekallionpolun loiventamista esteettömäksi. Rakentaminen tapahtuu oman tontin puolella, joten naapuritontin istutuksiin ei ole tarvetta koskea. Uudisrakennukselta kulku kadulle ja Käärmekallionpolulle suunnitellaan tapahtuvaksi oman tontin kautta.

Valmisteluvaiheen palaute:

Asemakaavaluonnos liiteaineistoineen oli nähtävillä 7.6.-9.8.2018 välisen ajan.

Valmisteluaineistosta saatiin neljä kommenttia. Viheralueet ja hulevedet -yksiköllä ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaavasta.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu:
Hulevesisuunnitelmassa suositellaan pysäköintialueen hulevesiä johdettavan biosuodattimen kautta hulevesiviemäriin. Tämä parantaisi hulevesien laatua. Biosuodatin- tai vastaavan käsittelyvaatimuksen voisi esittää myös kaavamääräyksessä.

Vastine:
Tontin hulevesimääräys säilytetään ennallaan, sillä tässä vaiheessa ei ole syytä sitoa hulevesien järjestämistä tiettyyn menetelmään.

Pirkanmaan maakuntamuseo:
Maakuntamuseolle valmisteluaineiston yhteydessä toimitettujen kuntotutkimusten mukaan päiväkotirakennuksessa on laajoja vaurioita ja sen kunnostaminen vaatisi lähes uudisrakennuttamiseen verrattavia toimia, mikä ei teknistaloudellisestikaan vaikuta kannattavalta. Museo toteaa rakennuksen purkamisen olevan kuitenkin valitettavaa, sen ilmeisten, joskaan ei erityisen merkittävien, kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vuoksi. Päiväkotirakennuksen tilalle, Tesoman arkkitehtonisesti merkittävän kirkon (rak. 1978) välittömään läheisyyteen, on kaavassa suunniteltu sijoitettavaksi 7-kerroksista pistetaloa. Uudisrakennus poikkeaa merkittävästi alueen maastonmuotoja mukailevien nauhamaisten lamellitalojen kokonaisuudesta. Myös alueelle luonteenomaisen, rakennusten rajaaman suljetun kortteli-pihan luonne muuttuu, kun pihaa rajaava päiväkoti puretaan ja tilalle rakennetaan pistetalo sekä laaja parkkialue. Lisäksi pistetalon rakentaminen Tesoman kirkon välittömään läheisyyteen saattaa vaikuttaa arvokkaan rakennuksen näkymiin ja kaupunkikuvalliseen asemaan. Kaavamuutoksen on edellä mainituista syistä katsottava heikentävän alueen alkuperäistä kaavasommitelmaa, eheyttä ja kaupunkikuvaan liittyviä arvoja. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että alueen kaupunkikuvalliset arvot tulisi ottaa paremmin huomioon kaavasuunnittelua ohjaavana reunaehtona ja suunnitelmia hioa vielä siten, että uudisrakentamisen tapa sovitettaisiin paremmin alueelle tyypillisiin piirteisiin. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole kaavasta huomautettavaa. Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Vastine:
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin pohjoispuolella sijaitsevan korttelipihan valoisuuden säilyminen. Lamelliratkaisulla rakennus varjostaisi naapurien piha-aluetta. Mikäli rakennusmassa noudattaisi naapuritalojen mallia, jouduttaisiin pysäköintipaikat sijoittamaan maan alle sekä maisemassa vieraaseen kansiratkaisuun.

Tontille on annettu kaavamääräys, jonka mukaan uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kaavaratkaisu ei vaikuta Tesoman kirkon näkymiin tai kaupunkikuvalliseen asemaan. Kirkko ei sijaitse Tesoman keskustassa keskeisellä paikalla, sillä se sijaitsee liikekeskuksen takana olevan mäen päällä, puuston keskellä. Tesomankuja 6:een tuleva uudisrakennuksen ja kirkon väliin jää runsaasti tilaa, eikä uudisrakennus estä näkymiä Tesomankujalta kirkolle.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8538 (päivätty 4.6.2018 ja tarkistettu 24.9.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 4.6.2018 päivätyn ja 24.9.2018 ja 25.2.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8538. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8538

Diaarinumero: TRE: 4220/10.02.01/2018  (TRE:8441/10.02.01/2013 pvm. 17.8.2018)

Kaavan laatija:
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu, toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.-25.10.2018 välisen ajan. Kaava-ehdotuksesta jätettiin kolme muistutusta ja yksi viranomaislausunto.

Muistutuksissa otettiin kantaa pysäköinnin sijoittamiseen, asuntojen omistussuhteisiin sekä naapuritonttien kulkuväylien säilymiseen. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

Pirkanmaan maakuntamuseo: ”Uudisrakentamisen tapa ei parhaalla mahdollisella tavalla sovi alueelle tyypillisiin piirteisiin, ja päiväkotia huomattavasti suuremman uudisrakennuksen rakentaminen tontille heikentää korttelin ja sen lähiympäristön alkuperäistä kaavasommitelmaa, eheyttä ja kaupunkikuvaan liittyviä arvoja. Suunnitelmaa tulisi vielä hioa huomioimaan alueen kaupunkikuvalliset arvot paremmin.”

Viranomaislausunnon pohjalta kaavakarttaan on lisätty kaavamääräys, jonka mukaan parvekkeet on rakennettava sisäänvedettyinä ja ne saavat ulottua enintään yhden metrin julkisivun ulkopuolelle ja määräys, jonka mukaan rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla vaalea kiviaines.

Lisäksi kaava-aluetta laajennettiin koskemaan osaa Kärmekallionpolun ja Tesomankujan jalankululle varattua alueen osaa, jotta tontille 3807-15 saadaan järjestettyä kulkuyhteys. Kaavakarttaan lisättiin ko. alueille määräys, jonka mukaan kyseessä on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Autopaikkojen osalta kaavakarttaan lisättiin määräys, jonka mukaan tontilta 3807-14 voidaan sijoittaa 8 kpl autopaikkoja tontille 3806-1. Myös nyt voimassa oleva asemakaava mahdollistaa tämän.

Muutokset kaavakarttaan ovat sen verran vähäisiä, että ne eivät aiheuta tarvetta asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8538 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 24.9.2018 ja 25.2.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, muistuttaja (1 kpl), Pirkanmaan Ely-keskus, Tarja Jalo, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat